9
Mama Na Dili Kapanaw
(Marcos 2:1-12; Lucas 5:17-26)
Gasakay isab Jesus i daw iya na mga tinudluan naan ta buti daw gabalik ta banwa na naan en dya kanen gaistar.* Na naan Jesus dya, may mga ittaw na giling ki kanen. Patuwangan danen mama na naan ta neggaan tak dili kapanaw. Na nakita Jesus na danen an gasalig gid ki kanen na mapaayad din mama an na dili kapanaw, gambal kanen i ta mama an, “Tong, malipay ka. Napatawad en imo an na mga sala.”
Naan man dya pila na mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises. Na namatian danen ambal Jesus naan ta mama na dili kapanaw, ambal danen ta iran na kaugalingen, “Iya na ambal insulto ta uturidad ta Dyos ta pagpatawad ta sala!”
Piro, nlaman Jesus daw ino iran an na isip daw paambalan din danen an, “Man-o tak gaisip kaw ta malain? Indi ta darwa na i mas dali nang buaten? Ambalen ko na napatawad en iya na mga sala, o ambalen ko na kanen an mangon daw manaw? Simpri darwa i paryas nang na dali buaten tak iling an tan mabuat paagi nang ta gaem daw uturidad ta Dyos. Pamatuuran ko ki kyo na Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan may uturidad naan ta kalibutan i na magpatawad ta mga sala.” Dayon, gambal Jesus i ta mama na dili kapanaw, “Mangon ka! Dleen no neggaan no an daw muli.” Pag-ambal Jesus, gabangon mama an daw guli. Na nakita ta mga ittaw na nayad en mama ya, sikad gid tingala danen daw gadayaw danen ta Dyos na gaatag ta iling tan na uturidad naan ta ittaw.
Pag-umaw Jesus Ki Mateo Na Muyog Ki Kanen
(Marcos 2:13-17; Lucas 5:27-32)
Pagtapos Jesus ta pagpaayad ta mama ya na dili kapanaw, galin kanen i. Ta iya na pagpanaw, nakita din isya na manugsukot ta buis na ngaran din Mateo na gamungko naan ta bayaran ta buis. Gambal Jesus i ki Mateo, “Muyog ka ki yaken aged kaon isya man ta ake na mga tinudluan.” Pag-ambal Jesus, gatindeg dayon Mateo i daw muyog.
10 Na Jesus i gakaan naan ta balay danen Mateo, tama na mga manugsukot ta buis daw makasasala na mga ittaw na gabot dya. Gakaan danen an na duma ki kanen daw iya na mga tinudluan. 11 Na nakita ta mga Pariseo dya na Jesus i gakaan duma ta makasasala na mga ittaw, painsaan danen iya an na mga tinudluan, “Man-o tak inyo na mistro gakaan duma ta mga manugsukot ta buis daw makasasala na mga ittaw?” 12 Na namatian Jesus insa ya danen, sabat din, “Mga ittaw na miad iran na lawa ula gakinanglan ta duktor. Piro, mga ittaw an a na may masakit, danen gakinanglan ta duktor. 13 Intindien nyo gid ta miad ambal an ta Dyos naan ta sinulat na pulong din, ‘Mas gusto ko na may kaluoy kaw ta kada isya kaysa may paalad kaw ki yaken.’ Nyan na ula a giling di para manggat ta mga ittaw na salig danen na matareng danen an. Giling a di para manggat ta mga ittaw na makasasala aged magsunod danen an ki yaken.”
Insa Parti Ta Pagpwasa
(Marcos 2:18-22; Lucas 5:33-39)
14 Gaprani ki Jesus pila na mga tinudluan Juan na manugbautismo. Gambal danen, “Pirmi kay ame gapwasa daw yon man mga Pariseo an, piro man-o tak imo na mga tinudluan ula gapwasa?” 15 Sabat Jesus, “Daw may kumbira ta kasal, impusibli na mga paimbitar an mangasebe mintras mama na bag-o kasal anen pa don duma ki danen! Piro, mabot adlaw na mama an na bag-o nang kasal kamangen naan ki danen. Yon en uras na danen an magpwasa.”§
16 Gambal pa Jesus i ki danen, “Ula bisan kino na gatupak ta bag-o na tila na ula pa nabunaki naan ta daan na bayo tak mag-itad tinai ya naan ta bayo daw magbakod pa gid gisi an ta bayo tenged gakeddet tupak ya. 17 Iling man tan, ula bisan kino na gaugsak ta bag-o na bino na dili pa iseg na gabula pa naan ta daan na ugsakan na langgit na ula en gainat.* Daw iling tan buaten din, mabustik ugsakan tenged ta pagbula ta bino. Muyak bino ya daw masamad man ugsakan an. Dapat bag-o buat na bino iugsak naan ta bag-o buat na ugsakan na langgit na gainat pa aged paryo danen an na dili maino.”
Bata Ta Isya Na Manugdumala Daw Bai Na Gatandeg Ta Bayo Jesus
(Marcos 5:21-43; Lucas 8:40-56)
18 Na gambal pa Jesus i naan ta mga tinudluan Juan na manugbautismo, may isya na gadumala ta balay tipunan na gabot daw galuod naan ta tubangan Jesus. Gapakiluoy kanen an ki Jesus, “Bag-o nang napatay ake na bata na bai. Miling ki naan ta ame na balay. Daw maimo nang, itungtong no imo na lima naan ki kanen para mabui.” 19 Gatindeg Jesus i daw muyog ki kanen. Gakuyog man mga tinudluan Jesus.
20 Na gapanaw pa danen Jesus, may isya na bai na gaprani ki kanen naan dapit ta iya na tudtod. Bai ya, iya na rigla ula gapeet ta usto seled ta dusi anyos. Pagprani din ki Jesus, patandeg din bungay-bungay ta sidsid ta bayo na pangkablay Jesus 21 tak naan ta iya na isip, “Daw matandeg ko nang iya na bayo, mayad a gid.” 22 Pagtandeg ta bai ta bayo Jesus, galiso Jesus i daw nakita din bai ya daw ambal din, “Kay, malipay ka! Tenged ta imo na pagsalig, nayad ka.” Pag-ambal Jesus, nayad dayon bai ya.
23 Pag-abot danen Jesus naan ta balay ta mama na gadumala ta balay tipunan, nakita Jesus mga manugtukar ta plawta para ta pug-aw daw tama na mga ittaw na gasinaba. 24 Gambal kanen an ta mga ittaw, “Mwa kaw anay. Bata an dili patay. Gatunuga nang kanen an.” Piro, patatawaan nang ta mga ittaw Jesus i. 25 Na napagwa en mga ittaw ya, dayon man selled Jesus i naan ta kwarto na naan dya patay an na bata. Pabitan din lima ta bata daw dayon gabangon bata an. 26 Balita parti ta pagpaayad din ta bata ya galapta ta tanan na banwa na dani ta Capernaum.
Pagpaayad Jesus Ta Darwa Na Bulag
27 Pag-alin Jesus ta lugar na naan dya paayad din bata ya, may gasunod ki kanen na darwa na mama na bulag. Gasinggit danen an ki kanen, “Apo Ari David! Maluoy ka ki kami!”
28 Na gaselled Jesus naan ta balay na dayunan din, darwa ya na bulag gaprani ki kanen. Gainsa kanen ki danen, “Gapati kaw na mapaayad ta kyo?” Sabat danen, “Ee, Ginuo.” 29 Pagsabat danen, patandeg din iran na mata daw mambal, “Pabuat ko ni para ki kyo tenged ta inyo na pagsalig ki yaken.” 30 Dayon, kakita en danen an. Paambalan din danen an na dili mugid ta bisan kino parti ta pagpaayad din ki danen. 31 Piro, ta iran na pagpanaw, pasugid danen ta mga ittaw naan ta tanan na banwa na dani ta Capernaum parti ta pagpaayad din ki danen.
Pagpaayad Jesus Ta Isya Na Apa
32 Pag-alin ta darwa na bulag naan ki Jesus, may padala naan ki kanen na isya na mama na apa tak naseddepan ta malain na ispiritu. 33 Papagwa Jesus malain ya na ispiritu daw apa an kambal en. Gatingala gid mga ittaw an daw gambal, “Ula kay pa kakita na paryo tan naan ta bilog na nasyon Israel.” 34 Piro, mga Pariseo an gambal, “Napagwa din mga malain na ispiritu paagi ta gaem na alin ta pangulo ta mga malain na ispiritu.”
Naluoy Jesus i Ta Mga Ittaw
35 Galibot Jesus i ta tanan na mga syudad daw banwa naan ta Galilea daw gatudlo naan ta mga balay tipunan ta mga Judio. Pasugid din miad na balita parti ta pagdumala ta Dyos daw paayad din man mga ittaw maskin ino iran na masakit daw dipirinsya ta lawa. 36 Na nakita Jesus tama na mga ittaw na giling ki kanen, naluoy kanen an tak tama na bellay iran na naagian daw ula danen an dangepan. Danen an paryo ta mga karniro na ula manugbantay. 37 Gaisturya kanen ta isya na paanggid naan ta iya na mga tinudluan, “Paryo may sikad lapad na anien, piro pila nang na mga ittaw gaani. 38 Gani, naan kaw mangabay ta ittaw na gapaani na magpadala kanen an ta dugang pa na mga mag-ani.”§
* 9:1 Banwa na naan en dya kanen gaistar beet ambalen banwa na Capernaum. Pwidi nyo mabasa naan ta Mateo 4:12-13 parti ta paglakted Jesus naan ta Capernaum daw naan dya gistar. 9:10 Mga manugsukot ta buis pabilang na makasasala na mga ittaw tenged katamaan ki danen gapangwarta nang ta iran an na pagsirbisyo para ta gubirno ta Roma. 9:13 Oseas 6:6 § 9:15 Paanggid na paisturya Jesus beet ambalen na ula gapwasa mga tinudluan din tak kanen an naan pa duma ki danen. * 9:17 Ta timpo Jesus, bino isya na inemen na nabuat na alin ta ubas. Ugsakan ta bino nauman alin ta langgit ta kanding. 9:17 Mga paanggid na paisturya Jesus beet ambalen na dili dapat idugang nang mga patudlo Jesus naan ta mga patudlo ta mga Pariseo. Dapat iya nang Jesus na mga patudlo sunuron an. 9:27 Ta timpo Jesus, daw may mag-ambal Apo Ari David, beet ambalen Pinili Ta Dyos Na Mag-ari na yon man Jesus. Pwidi nyo mabasa parti ta Pinili Ta Dyos Na Mag-ari naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. § 9:38 Paanggid na paisturya Jesus beet ambalen na tama pa na mga ittaw na kinanglan magpasakep ta pagdumala ta Dyos, piro pila nang na mga ittaw gatudlo parti ta pagdumala ta Dyos. Gani, dapat mga tinudluan Jesus mangabay naan ta Dyos na magpadala ta dugang pa na mga magtudlo.