8
Mama Na May Segeng Na Masakit Ta Langgit
(Marcos 1:40-45; Lucas 5:12-16)
Pagtapos ta pagtudlo Jesus ta mga ittaw naan ta bukid, gategbeng kanen i daw sikad tama na mga ittaw gakuyog. Isya na mama na may segeng na masakit ta langgit gaprani ki Jesus daw galuod na gambal, “Ginuo, daw gusto no, mapaayad a no ta ake na masakit.” Paibitan Jesus mama an daw ambal din, “Gusto ko! Mayad ka!” Pag-ambal Jesus, nayad dayon mama an ta iya na masakit ta langgit. Paambalan Jesus kanen an, “Dili ka mugid naan ta bisan kino parti ta ake na pagpaayad ki kaon. Magdiritso ka nang naan ta pari daw magpatan-aw na nayad ka en. Magdala ka man ta alad na igo ta sugo ta Dyos naan ta Mga Sinulat Moises* aged may pamatuod ka naan ta mga ittaw na nayad ka en.”
Upisyal Ta Sundalo
(Lucas 7:1-10)
Na giling Jesus i naan ta banwa na Capernaum, isya na dili-Judio na upisyal ta sundalo gaprani ki kanen daw gapakiluoy, “Ginuo, ake na suguon ganegga naan ta ame na balay tak naparalays daw segeng na sakit nabatyagan din an.” Ambal Jesus ki kanen, “Miling a dya daw paayaren ko kanen an.” Piro, sabat ta upisyal, “Ginuo, dili a bagay na magbaton ki kaon naan ta ame na balay tak datas imo na katengdanan. Mambal ka nang, sigurado na mayad en ake na suguon. Tenged ta ake na inagian bilang upisyal ta sundalo, nlaman ko gid na matuman dayon imo an na ambal. Pamanduan a ta mga upisyal na mas datas iran na katengdanan kaysa ta ake na katengdanan daw may pamanduan a man. Daw mag-ambal a ta isya, ‘Miling ka unso,’ gapanaw dayon. Daw mag-ambal a ta duma, ‘Manaw ka ri,’ gaprani dayon. Daw mag-ambal a ta suguon ko, ‘Ubraen no ni,’ paubra din dayon.”
10 Pagmati Jesus ta ambal ta upisyal, gabilib kanen i daw gambal naan ta mga ittaw na gakuyog ki kanen parti ta upisyal an, “Bakod gid iya na pagsalig ki yaken daw sugiran ta kyo na ula a pa kakita ta ittaw naan ta tanan na linai Israel na may bakod na pagsalig paryo ta iya na pagsalig. 11 Gambal a ki kyo na tama na dili linai Israel alin ta bisan indi na mga lugar ta kalibutan mandegek duma ta kaapuan na ate na alinan na danen Abraham, Isaac daw Jacob naan ta kumbira na naan ta kaarian ta Dyos. 12 Piro, tama na mga linai Israel na imbis na mandegek danen an naan ta kaarian ta Dyos, dleen danen an naan ta sikad delem na lugar padyo ta kaarian. Naan dya danen an mangagal ta tudo daw magbaggit ta iran na ngipen.”
13 Pagtapos ta pag-ambal Jesus naan ta mga ittaw na gakuyog ki kanen, gambal man kanen naan ta upisyal an, “Muli ka en. Matuman imo na pangabay tenged ta imo na pagsalig ki yaken.” Ta yon man na uras, nayad suguon ya ta upisyal.
Pagpaayad Jesus Ta Tama Na Mga Ittaw
(Marcos 1:29-34; Lucas 4:38-41)
14 Giling Jesus i naan ta balay danen Pedro. Nakita din dya ugwangan ya Pedro na bai na ganegga tak nadangga. 15 Patandeg Jesus kanen an naan ta lima daw gapuas iya na dangga. Gabangon dayon kanen daw mimes ta pagkaan para ki danen Jesus.
16 Na salep en adlaw, padala ki Jesus tama na mga ittaw na naseddepan ta malain na mga ispiritu. Papagwa din mga malain ya na ispiritu paagi nang ta iya na ambal. Paayad din man tanan na mga ittaw na may masakit na padala ki kanen bisan ino iran an na masakit. 17 Ta pagpaayad din ta mga ittaw daw pagpagwa ta mga malain na ispiritu, natuman ambal ya Isaias na prupita anay pa sa. Ambal Isaias,
“Pakamang din lain na mga pamatyag ta ate na lawa
daw paayad din ate na mga masakit.Ӥ
Laygay Jesus Ta Mga Ittaw Na Liag Muyog Ki Kanen
(Lucas 9:57-62)
18 Na nakita Jesus na gatipon isab ki kanen sikad tama na mga ittaw, pasugo din iya an na mga tinudluan na makted danen an duma ki kanen naan ta liyo na baybay ta Dagat Galilea. 19 Na gaimes en danen an na makay, may isya na manugtudlo ta Mga Sinulat Moises na gaprani ki Jesus daw mambal, “Mistro, muyog a gid ki kaon bisan indi ka pa punta tak liag ko na isya a man ta imo na mga tinudluan!” 20 Ambal Jesus, “Miad pa isipen no anay mga ayep an naan ta kakauyan.* Danen an may istaran na lungag daw mga yupan man a may salag na ulian, piro Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan, bisan indi nang gatinir tak ula ulian na balay na iya gid.”
21 May isya eman ta mga tinudluan Jesus na gambal ki kanen, “Ginuo, bag-o a nang en muyog. Muli a pa aged daw mapatay amay ko ya naan a dya para maasikaso ko paglebbeng ki kanen.” 22 Sabat Jesus, “Duma nang en na mga ittaw na ula paumawa na muyog ki yaken pwidi na danen mag-asikaso ta paglebbeng ta imo ya na amay. Kaon yan a, muyog ka ki yaken.”
Pagpauntat Jesus Ta Unos
(Marcos 4:35-41; Lucas 8:22-25)
23 Gasakay Jesus i ta isya na buti daw gakuyog man iya an na mga tinudluan. 24 Na galakted danen an, nali nang gasampi pelles na angin daw gadarko gid baled an. Buti ya tise nang nasanapan ta taklap ta mga baled. Piro, Jesus i gatunuga. 25 Iya an na mga tinudluan gaprani ki kanen daw papukaw danen kanen i na ambal danen, “Ginuo, tabangan kay no! Maleddang ki en!” 26 Jesus i gambal ki danen, “Kulang inyo na pagsalig ki yaken. Man-o tak nadlek kaw?” Pagtapos Jesus ambal, gabangon kanen daw pamanduan din pelles na angin daw baled na muntat. Dayon sikad kalmada. 27 Gatingala gid iya an na mga tinudluan daw gambal, “Ino taan klasi na ittaw ni? Bisan angin an daw baled gatuman ki kanen.”
Darwa Na Mama Na Naseddepan Ta Mga Malain Na Ispiritu
(Marcos 5:1-20; Lucas 8:26-39)
28 Pag-abot Jesus daw iya na mga tinudluan naan ta liyo na kilid ta dagat naan ta lugar ta mga Gadareno, may gasugat ki Jesus na darwa na mama na naan galin ta patyo. Danen i naseddepan ta malain na mga ispiritu. Sikad danen an manakit ta mga ittaw asta ula may gaagi naan ta dani ta patyo. 29 Pagkita danen ki Jesus, nali nang danen an gasinggit, “Kaon na Bata Ta Dyos, man-o tak anen ka di? Giling ka di aged silutan kay no, bisan dili pa igo na uras?”
30 Naan ta dili gid madyo ki danen Jesus, may paneng ta baboy na ganuklad. 31 Gapakiluoy mga malain ya na ispiritu ki Jesus, “Daw kami i pagwaen no, pailingen kay no naan ta mga baboy na ya.” 32 Jesus i gambal ki danen, “Mwa kaw!” Pag-ambal Jesus, gagwa danen ya naan ta darwa na mama daw gaseddep naan ta mga baboy. Tanan ya na baboy gadlagan paebes ta bangilid daw nulog naan ta dagat daw nalemmes tanan.
33 Mga manugbantay ta mga baboy gadlagan ta subla na adlek daw giling naan ta banwa na dani dya. Gapalapta danen an ta balita parti ta tanan na natabo ta mga baboy daw ta darwa na mama na naseddepan ta mga malain na ispiritu. 34 Tama na mga ittaw gagwa ta banwa na munta ki Jesus na paryo na naan dya bilog na banwa. Pagkita danen ki Jesus, gapakiluoy danen an na daw pwidi, malin kanen an ta iran na lugar.
* 8:4 Levitico 14:1-7 8:5 Yi na upisyal kumander ta isya gatos na mga sundalo. 8:12 Sikad delem na lugar beet ambalen impirno. § 8:17 Isaias 53:4 * 8:20 Ayep na pasambit naan ta birsikulo binti, daw naan ta Inglis paumaw na ‘fox’. ‘Fox’ an isya na klasi ta ayep na sura an paryo ta ayam daw naan gistar ta kakauyan daw kabatuan. 8:20 Pwidi nyo mabasa parti ta umaw na Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan naan ta Mga Ambal Na Pasaysay.