7
Pagpaandam Jesus Parti Ta Pag-usgar Ta Duma
(Lucas 6:37, 41-42)
Gambal pa Jesus i naan ta iya na mga tinudluan, “Dili kaw mag-usgar ta duma aged dili kaw man usgaran ta Dyos tak daw mag-usgar kaw ta duma, Dyos an mag-usgar ki kyo. Basian an na pagamit nyo ta pag-usgar naan ta duma, yon man gamiten ta Dyos ki kyo. Man-o tak sali ka gid ta bantay ta sala ta duma, piro sala no an na bakod pabay-an no nang? Daw iling tan buat no, paryo na nakita no puling na tise nang naan ta mata ta duma, piro pabay-an no nang man na naan ta imo na mata may paryo bakod na tablon. Maskin paryo may tablon na naan ta imo na mata, gambal ka ta duma no, ‘Miad taan na kamangen ko imo an na puling’. Salig no daw kino ka na ula sala! Dilian no imo na sala bag-o ka magsaway ta duma parti ta iya na sala. Daw iling tan buaten no, paryo pakamang no tablon an na naan ta imo na mata aged kakita ka ta usto para makamang no tise an na puling na naan ta mata ta duma.”
Gatudlo man Jesus na dapat dili magpadayon ta pagtudlo ta pulong ta Dyos naan ta mga ittaw na dili miag mamati. Ambal din, “Dili nyo iatag maalen na mga betang naan ta mga ayam tak kyo pa balikan danen daw kagaten. Dili nyo man ibetang mga pirlas naan ta atubangan ta mga baboy tak utad-utaran nang danen.”
Pagtudlo Jesus Parti Ta Pagpangamuyo
(Lucas 11:9-13)
Gambal pa Jesus i naan ta iya na mga tinudluan, “Dili kaw mag-untat na mangayo naan ta Dyos tak sigurado na tagan kaw din. Dili kaw mag-untat na marani naan ta Dyos tak sigurado tabangan kaw din. Dili kaw mag-untat na mangamuyo naan ta Dyos tak sigurado sabaten kaw din tenged bisan kino na mangayo, matagan. Bisan kino na marani, tabangan. Bisan kino na mangamuyo, sabaten. Di' ba kyo na mga ginikanan, ula kaw gaatag ta bato naan ta inyo na bata na gangayo ta tinapay? 10 Ula kaw man gaatag ta bekkessan naan ta inyo na bata na gangayo ta sidda. 11 Tenged kyo na mga gabuat ta malain nalam man mag-atag ta dayad na mga betang naan ta inyo na mga bata, sigurado na ate an na Amay na naan ta langit mas pa gid mag-atag ta dayad na betang naan ta mga gangayo ki kanen!
12 “Trataren nyo duma na mga ittaw paryo man daw ino liag nyo na pagtratar danen ki kyo tak iling tan beet ambalen ta patudlo naan ta Mga Sinulat Moises daw Mga Sinulat Ta Mga Prupita.”
Pagselled Naan Ta Kitid Na Selleran
(Lucas 13:24)
13 Gambal Jesus i ta isya na paanggid naan ta iya na mga tinudluan, “Magselled kaw naan ta kitid na selleran tak wayang na selleran daw lapad na dalan, yon agian na diritso ta silot na ula katapusan daw tama na mga ittaw gaselled dya. 14 Piro, kitid na selleran daw kuli agian na dalan, yon agian aged maangken kabui na ula katapusan daw pila nang na ittaw gaselled dya.”
Pagpaandam Jesus Parti Ta Mga Dili-Matuod Na Prupita
(Lucas 6:43-44)
15 Gambal pa Jesus i naan ta iya na mga tinudluan, “Mag-amblig kaw aged dili nyo sunuron mga dili-matuod na prupita tak gapakuno-kuno nang danen an na danen mga padala ta Dyos. Dili man igo iran na patudlo parti ta kabebet-en ta Dyos. Danen paryo ta pintas na mga ayep* na gapakuno-kuno na mga beet na karniro. 16 Makala nyo mga dili-matuod na prupita paagi ta iran na mga binuatan paryo na makala nyo mga kaoy paagi ta iran na bunga. Daw liag ta ittaw na mamang ta bunga ta ubas, simpri dili kanen an mag-ipo naan ta telleken na tanem. Daw liag ta ittaw na mamang ta bunga ta igos, simpri dili kanen an mag-ipo naan ta sampinit. 17 Kaoy na miad gamunga ta dayad daw kaoy na lain gamunga ta lain. 18 Impusibli na kaoy na miad mamunga ta lain daw kaoy na lain mamunga ta dayad. 19 Kada kaoy na dili dayad iya an na bunga, pukanen daw pilak naan ta apoy. 20 Sigurado gid na makala nyo mga dili-matuod na prupita paagi ta iran na mga binuatan.”
Pagtudlo Jesus Parti Ta Pagpasakep Naan Ta Pagdumala Ta Dyos
(Lucas 13:25-27)
21 Gambal pa Jesus i naan ta iya na mga tinudluan, “Dili tanan na gaumaw ki yaken, ‘Ginuo ko,’ masakep ta pagdumala ta Dyos. Mga ittaw na gasunod ta kabebet-en ta ake na Amay na naan ta langit, danen an sakep ta iya na pagdumala. 22 Daw mabot adlaw na mag-ukom Dyos ta tanan na mga ittaw daw kino matareng daw dili matareng, tama gid mag-ambal ki yaken, ‘Ginuo, nlaman no na ta imo na ngaran pasugid nay ta mga ittaw imo an na pulong. Ta imo na ngaran gapagwa kay ta mga malain na ispiritu daw gabuat kay man ta tama na katingalaan.’ 23 Yi ake na sabat ki danen, ‘Dili ta kyo kala. Malin kaw di, kyo na mga gabuat ta malain.’ ”
Pagtudlo Jesus Parti Ta Pagsunod Ta Iya Na Ambal
(Lucas 6:47-49)
24 Gambal pa Jesus i naan ta iya na mga tinudluan, “Tanan na gamati daw gasunod ta ambal ko, danen an paryo ta ittaw na maalam na gatukod ta balay na mga ligi an natindeg naan ta unay na bato. 25 Gabot timpo na gauran ta tudo, gabaa daw gaunos na palamba gid balay ya, piro ula natumba tak napatindeg naan ta unay na bato. 26 Piro, tanan na gamati ta ambal ko daw ula gasunod, danen an paryo ta ittaw na ula isip na gapatindeg ta balay naan ta pantad. 27 Gabot timpo na gauran ta tudo, gabaa daw gaunos na palamba gid balay ya daw natumba balay na nagubba gid.”
28 Pagtapos Jesus ta pag-ambal, gatingala gid tanan an na ittaw ta iya na panudluon 29 tak kanen an gatudlo alin ta iya gid na alam. Dili kanen an paryo ta mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises tak patudlo danen naan nang alin ta alam ta duma na ittaw.
* 7:15 Mga ayep na pasambit naan ta birsikulo kinsi, daw naan ta Inglis paumaw na ‘wolf’. ‘Wolf’ an isya na klasi ta ayep na sura an paryo ta ayam daw naan gistar ta kakauyan.