6
Pagtudlo Jesus Parti Ta Pagtabang Naan Ta Mga Gakinanglan
Gambal pa gid Jesus i naan ta iya na mga tinudluan, “Ambligan nyo na daw magbuat kaw ta miad, dili para nang na makita ta mga ittaw aged dayawen kaw tak daw iling tan buaten nyo, ula kaw mabaton na bales alin ta ate na Amay naan ta langit. Gani, daw mag-atag kaw ta limos, dili nyo umawen mga ittaw na marani na makita danen inyo an na pag-atag. Iling tan pabuat ta mga ittaw na iran na pag-atag pakita-kita nang. Na danen an naan ta mga balay tipunan daw mga dalan, liag danen na iran na pag-atag makita ta tama na mga ittaw aged dayawen danen an. Iling gid tan pabuat danen, piro sugiran ta kyo na ula duma na bales na mabot pa ki danen ta iran na pag-atag ta limos daw dili, pagdayaw nang ya ta mga ittaw. Daw magtabang kaw ta mga gakinanglan, dili nyo isugid bisan pa ta seed nyo gid na arey aged sikrito nang inyo an na pagtabang tak nakita ta Dyos na ate na Amay naan ta langit daw kanen magbales ta dayad ki kyo.”
Pagtudlo Jesus Parti Ta Pagpangamuyo
(Lucas 11:2-4)
Gambal pa Jesus i naan ta iya na mga tinudluan, “Daw mangamuyo kaw, dili nyo sunuron buat an ta mga ittaw na iran na pagpangamuyo pakita-kita nang. Gusto danen na mangamuyo na gatindeg naan ta mga balay tipunan daw naan ta mga kanto ta karsada aged sigurado gid na mlaman ta mga ittaw na danen an dyusnon. Iling gid tan pabuat ta duma na ittaw, piro sugiran ta kyo na ula en duma na bales na mabot pa ki danen ta iran na pagpangamuyo daw dili, pagtan-aw nang ya ta mga ittaw. Gani, daw mangamuyo ka, melled ka naan ta imo na kwarto na kaon nang daw saraan ngaan an. Naan dya, mangamuyo ka ta Dyos na ate na Amay na dili makita. Piro, kanen kakita ta mga buat na ula nakita ta mga ittaw daw balesan ka din ta dayad.
“Daw mangamuyo kaw, dili lawig na balik-balik na mga ambal. Iling tan buat ta mga ittaw na ula kakala ta Dyos tak salig danen daw lawig iran na pangamuyo, mamatian danen an ta iran na dyos. Dili kaw magparyo ki danen tak bag-o kaw mangamuyo, nlaman en ta ate na Amay naan ta langit inyo an na mga kinanglan. Gani, daw mangamuyo kaw, iling ti:
‘Amay nay na naan ta langit,
kabay na kalaen ka ta tanan na mga ittaw na kaon nang Dyos daw tumanen ka danen.
10 Kabay na mabot en timpo
na magdumala ka ta tanan na mga ittaw.
Kabay na mga ittaw ta kalibutan i magtuman ta imo na kabebet-en
na paryas naan ta langit patuman imo na kabebet-en.
11 Tagan no kami i ta ame na kinanglan na pagkaan ta anduni na adlaw.
12 Patawaren no kami i ta ame na mga sala
paryas na napatawad nay man mga kasala an ki kami.
13 Tabangan kay no na dili kay madala ta mga tintar.
Luwasen kay no ki Satanas.
Yi ame na pangamuyo
tak kaon Ari Na Makagagaem
daw dayawen ka ta ula katapusan. Amen.’ ”*
14 Ambal pa Jesus, “Daw patawaren nyo mga ittaw na kasala ki kyo, patawaren kaw man ta ate na Amay na naan ta langit. 15 Piro, daw dili nyo patawaren danen an, dili kaw man patawaren ta ate na Amay na naan ta langit.”
Pagtudlo Jesus Parti Ta Pagpwasa
16 Gambal pa Jesus i naan ta iya na mga tinudluan, “Daw magpwasa kaw, dili nyo buaten paryo ta mga ittaw na iran na pagpwasa pakita-kita nang. Daw danen magpwasa, pabuat danen ta iran na kaugalingen daw lagen no napung-awan daw pabay-an nang iran na kaugalingen aged magbilib mga ittaw na danen an gapwasa. Iling gid tan pabuat ta duma na ittaw, piro sugiran ta kyo na ula duma na bales na mabot pa ki danen ta iran na pagpwasa daw dili, pagbilib nang ya ta mga ittaw. 17 Piro, daw kyo magpwasa, manglam-os kaw daw manudlay 18 aged ula may nalam na gapwasa kaw. Ate na Amay na dili makita na naan ta langit, dapat kanen nang nalam daw magpwasa kaw. Kanen kakita ta mga buat na ula nlami ta mga ittaw daw balesan kaw din ta dayad.”
Pagtudlo Jesus Parti Ta Pagtipon Ta Manggad Naan Ta Langit
(Lucas 12:33-34)
19 Gambal pa Jesus i naan ta iya na mga tinudluan, “Dili kaw magtipon ta manggad unti ta kalibutan i para nang ta inyo na kaugalingen tak maketket nang ta mga sapat, matektekan daw selleren ta duma na ittaw inyo an na balay aged takawan. 20 Piro, para malipay Dyos an ki kyo, gamiten nyo inyo an na manggad ta pagbuat ta miad. Daw iling tan buaten nyo, paryo na gatipon kaw ta manggad naan ta langit na naan dya inyo na manggad dili maketket, dili matektekan daw dili man matakaw. 21 Dapat iling tan buaten nyo tak daw indi kaw gatipon ta manggad nyo, naan man dya nakem nyo an.”
Mata Paanggid Ta Lampraan
(Lucas 11:34-36)
22 Gambal pa Jesus i naan ta iya na mga tinudluan, “Mata an paanggid ta lampraan na gaatag ta pawa naan ta imo na kaugalingen. Daw miad mata no an, imo na kaugalingen ubos pawa. 23 Piro, daw lebbeg mata no an, imo na kaugalingen ubos delem. Daw pawa an na salig nyo na naan ki kyo delem pla, beet ambalen sikad gid delem naan ki kyo!”
Pagtudlo Jesus Parti Ta Pagsalig Naan Ta Dyos
(Lucas 16:13; 12:22-31)
24 Gambal pa Jesus i naan ta iya na mga tinudluan, “Impusibli na isya na suguon, dengngan din na sirbian darwa na amo tak isya an palanggaen din daw tumanen na terek ta iya na tagipusuon, piro isya ya pakalainen din daw dili man tauron. Iling man tan, daw labien nyo pagpatama an ta inyo na manggad, impusibli na sirbian nyo Dyos an.
25 “Gani, gambal a ki kyo na dili kaw sali ta palibeg parti ta inyo na kabui daw parti man daw indi kaw kamang ta inyo na pagkaan daw inemen. Dili kaw man sali ta palibeg ta bayo na suuton nyo. Di' ba pagkaan an, dili nang yon impurtanti para ta ate na kabui? Di' ba bayo an, dili nang yon impurtanti para ta ate na lawa? 26 Lagen nyo mga yupan an! Ula danen an gasabwag, ula man gaani daw ula man gatipon ta bisan ino nang naan ta budiga para ta iran na kan-enen. Piro, bui man gyapon danen an tak ate na Amay na naan ta langit gapakaan ki danen. Di' ba kyo mas impurtanti kaysa ta mga yupan? 27 Di' ba bisan magpalibeg kaw pa, dili nyo man gyapon madugangan ta bisan isya nang na uras inyo an na kabui?
28 “Man-o tak gapalibeg kaw gid daw indi kaw magkamang ta inyo na bayo? Lagen nyo mga bulak an naan ta blasan daw paino magtubo. Ula gapangabellay ta pag-ubra mga bulak an daw ula man gabuat ta bayo. 29 Sugiran ta kyo na Ari Solomon ya na sikad manggaranen daw iya na mga bayo sikad dayad, ula kanen bayo na mas dayad pa kaysa ta isya na bulak. 30 Papabulak ta Dyos mga lamunon an na bui naan ta blasan piro ta dili nang lugay rabasen nang daw imuon na pandabok naan ta pugon! Daw iling tan pabuat ta Dyos naan ta lamunon, simpri mas pa na kyo tagan ta Dyos ta bayo na suuton! Man-o tak kulang inyo an na pagsalig ta Dyos parti ta inyo na mga kinanglanen?
31 “Dili kaw sali ta palibeg na mambal kaw, ‘Ino kan-enen ta? Ino inemen ta? Ino bayuon ta?’ 32 Mga ittaw na ula gatuo ta Dyos, danen an pirmi gapalibeg parti ta tanan na mga kinanglanen danen. Piro, Dyos na ate na Amay na naan ta langit, nlaman din daw ino inyo an na mga kinanglanen. 33 Dili kaw magparyo ta mga ittaw na ula gatuo. Una ta tanan, labien nyo inyo an na pagpasakep ta pagdumala ta Dyos daw inyo na pagtuman ta iya na kabebet-en. Daw iling tan buaten nyo, sigurado tagan kaw din ta inyo na mga kinanglanen. 34 Gani, dili kaw sali ta palibeg parti ta mabot pa na mga adlaw. Magsalig kaw nang naan ta Dyos. Usto en pagpalibeg nyo an parti ta anduni na adlaw. Dapat mga prublima an na naan ta mabot pa na mga adlaw dili nyo idugang naan ta mga prublima ta anduni na adlaw.”
* 6:13 Naan ta pila na mga kupya ta libro na Mateo anay pa sa na nasulat naan ta linggwai na Griego, naan ta birsikulo trisi ula mga ambal na Yi ame na pangamuyo tak kaon Ari Na Makagagaem daw dayawen ka ta ula katapusan. Amen. 6:23 Naan ta paanggid na paisturya Jesus, iya na tudlo dili parti ta mata. Gatudlo kanen an parti daw ino kaimtangan ta mga ittaw na gapati ta tudlo din daw ino man kaimtangan ta mga ittaw na ula gapati.