16
Liag Ta Mga Pariseo Na Makita Katingalaan Na Buat Jesus
(Marcos 8:11-13; Lucas 12:54-56)
May mga Pariseo daw Saduseo na gaprani ki Jesus tak liag danen na pamatuuran din daw indi gid alin iya na gaem. Papangitaan danen kanen an ta katingalaan na buat na alin ta Dyos aged may pamatuod na kanen an papadala ta Dyos. Piro, gambal Jesus ki danen, “Pagsalep ta adlaw, mambal kaw, ‘Dayad timpo i kisyem tak gaminog langit an.’ Ta sellem na magpawa-pawa, mambal kaw, ‘Maglain timpo i kani tak minog langit an daw tama item.’ Sagad kaw manilag ta mga nakita nyo naan ta kalangitan, piro dili nyo makamang daw ino beet ambalen ta mga natabo na pakita ta Dyos ta yi na timpo! Mga ittaw ta yi na timpo malain daw gatalikod ta Dyos! Papangitaan a danen ta katingalaan na buat aged may pamatuod para ki danen na papadala a ta Dyos. Piro, ula duma na katingalaan na ipakita ki danen daw dili, katingalaan ya na natabo ki Jonas anay pa sa!”* Pag-ambal Jesus, galin kanen ta mga Pariseo daw Saduseo daw miling ta duma na lugar.
Pagpaandam Jesus Parti Ta Patudlo Ta Mga Pariseo Daw Saduseo
(Marcos 8:14-21)
Na kalakted en Jesus i daw iya na mga tinudluan naan ta liyo Dagat Galilea, nalipatan ta iya na mga tinudluan na magdala ta tinapay na balon. Gambal kanen i ki danen, “Mag-andam kaw gid daw maglikaw ta pampaabok ta mga Pariseo daw Saduseo.” Pag-ambal din, gaisturyaay mga tinudluan an, “Iling tan ambal din tak ula ki kadala ta tinapay na balon.” Nlaman Jesus paisturya danen daw ambal din, “Tise gid inyo na pagsalig. Man-o tak gapalibeg kaw gid na ula kaw tinapay? Ula nyo pa naintindii? Ino, ula nyo gid nademdemi nabuat ko ta limma ya na tinapay para ta subla limma libo na ittaw daw pila na mga baskit napanno nyo ya ta sama na patipon nyo? 10 Ula nyo man nademdemi pabuat ko ta pitto na tinapay para ta subla appat libo na ittaw daw pila na mga baskit napanno nyo ya ta sama na patipon nyo? 11 Man-o tak ula nyo pa naintindii na dili parti ta tinapay beet ko ya ambalen? Ambalen ko isab, ‘Mag-andam kaw gid daw maglikaw ta pampaabok ta mga Pariseo daw Saduseo.’ ” 12 Dayon, naintindian en danen na ula kanen an gapaandam ki danen parti ta pampaabok na pagamit naan ta tinapay. Gapaandam kanen i parti ta dili matuod na patudlo ta mga Pariseo daw Saduseo na dapat na dili danen patian.
Sabat Pedro Daw Kino Jesus
(Marcos 8:27-30; Lucas 9:18-21)
13 Na gabot Jesus i daw iya na mga tinudluan naan ta lugar na sakep ta banwa na Cesarea Filipos, gainsa kanen ki danen, “Kino kon ambal ta mga ittaw Yaken i Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan?”
14 Sabat danen, “May mga ittaw na gambal na kaon kon yan Juan na manugbautismo. Duma ya a gambal na kaon kon Elias. Duma pa ya gambal na kaon kon Jeremias, daw duma pa gid ya gambal na kaon kon isya ta duma man na mga prupita na manugsugid ta kabebet-en ta Dyos anay pa sa.”
15 Insa din pa, “Kyo a, ino maambal nyo daw kino yaken i?”
16 Sabat Simon Pedro, “Kaon yan Pinili Ta Dyos Na Mag-ari daw Bata ta Dyos na bui.”
17 Ambal Jesus ki kanen, “Simon na bata Jonas, may bakod ka na pribiliyo tak kamatuuran i na paambal no ula napaintindi ta ittaw ki kaon. Napaintindi ki kaon ta ake na Amay na naan ta langit. 18 Ambalen ko man ki kaon na kaon Pedro na beet ambalen bato daw naan ta unay na bato na i itukod ko ake na balay na yon man tanan na mga ittaw na gatuo ki yaken daw bisan gamiten pa Satanas tanan din na gaem, dili din mapirdi danen an na gatuo ki yaken. 19 Iatag ko ki kaon uturidad an na alin ta Dyos aged magdumala ta mga ittaw na sakep ta iya na pagdumala na paryo paatag ki kaon yawi an na pangbukas ta iya na kaarian. Tenged ta uturidad na alin ta Dyos, daw ino na ibawal no unti ta kalibutan paagi ta imo na katengdanan, pabawal en ta Dyos. Daw ino itugot no unti ta kalibutan, patugot en ta Dyos.”
20 Pagtapos ta ambal Jesus ki Pedro, paambalan din gid danen an tanan na dili danen mugid ta bisan kino na kanen i Pinili Ta Dyos Na Mag-ari.
Pagsugid Jesus Parti Ta Iya Na Kamatayen
(Marcos 8:31–9:1; Lucas 9:22-27)
21 Umpisa ta adlaw na nakala en ta mga tinudluan Jesus na kanen Pinili Ta Dyos Na Mag-ari, gasaysay kanen an ki danen na naan ta plano ta Dyos na kanen an miling ta Jerusalem daw naan dya maagian din tama na malain na buaten ta mga gadumala ta mga Judio, mga manugdumala na mga pari daw mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises. Patayen kanen i, piro bannawen ta Dyos naan ta pangallo na adlaw.
22 Pagmati Pedro ta ambal Jesus, padala din Jesus an daw gapadyo danen ta iran na mga duma aged ambalan din na dili kanen an kumpurmi ta ambal ya Jesus. Ambal din, “Ginuo, dili magtugot Dyos an! Impusibli na iling an tan matabo ki kaon!” 23 Gatubang Jesus ki Pedro daw mambal, “Layas ka di, Satanas! Paryo na kaon magpegeng ki yaken ta pagsunod ta kabebet-en ta Dyos tak naan ta imo na isip pagbeet nang ta ittaw, dili pagbeet ta Dyos.”
24 Gambal pa gid Jesus i ta iya na mga tinudluan, “Daw kino miag na kanen isya man na tinudluan ko, dapat dili iya en na liag masunod daw dapat man na isipen din na paryo kanen an ta isya na ittaw na gapas-an ta iya na krus tenged iling tan buaten ta ittaw na magsunod ki yaken. 25 Kinanglan na buaten iling an tan tak daw kino gapalabi ta iya na kabui, mapatay man gyapon. Piro, bisan kino na mag-alad ta iya na kabui tenged ki yaken, maangken din kabui na ula katapusan. 26 Daw may ittaw na maangken din tanan na manggad naan ta kalibutan i piro dili din malikawan silot na ula katapusan naan ta impirno, ula man gyapon pulos tanan na naangken din. Ula gid betang na pwidi iatag aged balyo ta kabui na ula katapusan. 27 Yaken Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan malik duma ta ake na mga angil daw makita sikad silaw na pawa na naan ki yaken na paryo man ta pawa na naan ta ake na Amay. Ta pagbalik ko, kada isya na ittaw tagan ko ta bales dipindi daw ino nabuat danen. 28 Sigurado gid na iling tan naan ta ake na pagbalik daw sugiran ta kyo na may anen di ki kyo na bag-o danen mapatay makita danen Yaken Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan na mabot aged mag-umpisa ta ake na pagdumala.”
* 16:4 Naan ta Mateo 12:39-40 pwidi nyo mabasa parti ta katingalaan na natabo ki Jonas. 16:16 Ngaran na Pedro paatag Jesus ki Simon daw kaysan paumaw Jesus kanen ya na Simon Pedro. Naan ta Lucas 6:13-14 pwidi nyo mabasa parti ta ngaran na Pedro. 16:24 May pasaysay parti ta gapas-an ta iya na krus na pwidi nyo mabasa naan ta ‘footnote’ ta Mateo 10:38.