17
Gaisab Sura Jesus
(Marcos 9:2-13; Lucas 9:28-36)
Paglambay ta annem na adlaw alin ta pag-ambal Pedro parti daw kino Jesus i, danen nang Pedro daw mag-utod na Santiago daw Juan pakuyog Jesus na miling naan ta datas na bukid. Na naan dya, nakita danen Pedro na gaisab sura Jesus na gapawa sura din an na paryo ta adlaw daw iya na bayo sikad gid puti na sikad silaw. Nali nang, Moises daw Elias gapakita ki danen daw gasugranen ki Jesus. Gambal Pedro i ki Jesus, “Ginuo, miad gid man na naan ki di. Daw liag no, magbuat a ta tallo na pasilungan di. Isya para ki kaon, isya para ki Moises daw isya man para ki Elias.”
Na gambal pa Pedro i, nali nang may panganod na sikad pawa na galekkep ki danen tanan. May namatian na gambal na naan ta panganod, “Yi ake na bata na palangga ko. Nalipay a gid ki kanen. Mamati kaw ki kanen.” Pagmati danen Pedro ta ambal ya na alin ta panganod, galuod na galeeb danen an tak sikad gid adlek danen. Piro, papranian Jesus danen an daw patandeg. Ambal din, “Mangon kaw! Dili kaw madlek.” Pag-angad danen, ula danen duma na nakita daw dili, Jesus nang.
Na gategbeng Jesus daw danen Pedro alin ta bukid, paambalan din danen an, “Dili kaw mugid ta bisan kino parti ta nakita nyo naan ta bukid asta na bannawen ta Dyos Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan.” 10 Gainsa mga tinudluan ki kanen, “Man-o tak mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises gambal na kinanglan Elias ya muna anay mabot bag-o Pinili Ta Dyos Na Mag-ari?”* 11 Sabat Jesus, “Matuod iran an na patudlo na Elias ya muna anay mabot aged kanen magpriparar ta tanan para ta pag-abot ta Pinili Ta Dyos Na Mag-ari. 12 Sugiran ta kyo na mama ya na paryo ki Elias abot en, piro ula pabatuna ta mga ittaw daw nabuat danen ki kanen daw ino na malain na liag danen na buaten. Iling man tan, Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan buatan man danen ta malain.” 13 Pag-ambal Jesus, naintindian ta mga tinudluan din na Elias na pasambit din beet ambalen Juan na manugbautismo.
Bata Na Naseddepan Ta Malain Na Ispiritu
(Marcos 9:14-29; Lucas 9:37-43a)
14 Na naan en Jesus i daw danen Pedro ta ebes ta bukid, kabalik danen naan ta tama na mga ittaw na gatipon dya. May mama na gaprani ki Jesus daw magluod naan ta atubangan din. 15 Gambal mama an, “Ginuo, maluoy ka ta ake na bata na mama tak kuyapen kanen an daw segeng gid na sakit iya na pamatyag daw kanen abuton. Pirmi nang kanen natumba naan ta apoy daw naan ta waig. 16 Padala ko kanen ta imo na mga tinudluan, piro ula danen napaayad.” 17 Gambal Jesus i, “E-hey! Kyo na mga ittaw ta yi na timpo, ula kaw gasalig ta Dyos! Malain kaw daw sutil! Asta kan-o a pa na magduma ki kyo daw magsakripisyo bag-o kaw magsalig ta Dyos? Dleen nyo di bata an ki yaken.” 18 Na naan en ki kanen bata an, paambalan din malain ya na ispiritu na mwa. Gagwa malain ya na ispiritu daw nayad dayon bata an.
19 Mga tinudluan Jesus gaprani ki kanen daw gainsa na danen nang, “Man-o tak dili kay kapagwa ta malain na ispiritu naan ta bata an?” 20 Sabat Jesus, “Ula nyo napagwa malain ya na ispiritu tenged kulang gid inyo na pagsalig, piro gambal a ki kyo na bisan inyo na pagsalig ta Dyos tise nang na paryas katise ta binni na mustasa, sarang kaw mambal ta yi na bukid, ‘Malyo ka unso,’ bukid i magsalyo. Tanan sarang nyo na mabuat. 21 Piro, ta iling sa na klasi ta malain na ispiritu impusibli na mapagwa nyo daw dili kaw anay mangamuyo daw magpwasa.”§
Pag-ambal Isab Jesus Parti Ta Iya Na Kamatayen
(Marcos 9:30-32; Lucas 9:43-45)
22 Na gatipon Jesus i daw iya na mga tinudluan naan ta Galilea, gambal kanen ki danen, “Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan dali nang en intriga naan ta mga gakuntra ki kanen. 23 Patayen danen kanen i, piro ta pangallo na adlaw bannawen ta Dyos.” Tenged ta iya na ambal, nasebean gid ta miad iya na mga tinudluan.
Pag-insa Parti Ta Pagbayad Ta Buis Para Ta Timplo
24 Na gabot Jesus i daw iya na mga tinudluan naan ta banwa Capernaum, may mga manugsukot ta buis para ta Timplo na gaprani ki Pedro daw gainsa, “Gabayad man ta buis inyo na mistro para ta supurta ta Timplo?” 25 Sabat Pedro, “Ee.”
Gaselled Pedro naan ta balay daw mambal inta en kanen an tenged ta insa ta mga manugsukot, piro naunaan en kanen an Jesus, “Ino ta imo, Simon? Kino dapat magbayad ta buis naan ta mga ari ta kalibutan i? Mga sakep ta ari? Duma na mga ittaw?” 26 Sabat Pedro, “Duma na mga ittaw.” Ambal Jesus, “Ta, di libri en mga sakep ta ari?* 27 Piro, daw dili ki magbayad, basi magilek ki kiten mga manugsukot an ta buis para ta Timplo. Miling ka ta dagat daw mangawil. Una na sidda na masubbad no, pangangaen no. May makita ka naan ta iya na baba na sinsilyo na igo bayad ta buis ta darwa na ittaw. Mangen no daw ibayad para ta ate na buis.”
* 17:10 Naan ta Malakias 4:5 pwidi nyo mabasa parti ki Elias na muna mabot bag-o mabot Ginuo. Naan alin Malakias 4:5 tudlo ya ta mga manugtudlo na pasambit ta mga tinudluan Jesus. 17:17 Pwidi nyo mabasa parti ta yi na timpo naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. 17:20 May pasaysay parti ta mustasa na pwidi nyo mabasa naan ta ‘footnote’ ta Mateo 13:31. § 17:21 Naan ta pila na mga kupya ta libro na Mateo anay pa sa na nasulat naan ta linggwai na Griego, ula birsikulo binti-uno. * 17:26 Beet ambalen Jesus na mga sakep ta pagdumala ta Dyos dili kinanglan magbayad ta buis para ta Timplo. 17:27 Sinsilyo na pasambit naan ta birsikulo binti-syiti, ta timpo Jesus kada isya gabalor ta suol ta appat na adlaw na ubra ta isya na ittaw.