19
Pagpaandam Jesus Parti Ta Pagbelagay Ta Magsawa
(Marcos 10:1-12)
Pagtapos Jesus ta iya na pagtudlo parti ta pagpatawad, galin kanen i ta Galilea daw miling ta prubinsya Judea na gaagi naan dapit ta sennangngan ta Suba Jordan.* Naan dya sikad tama na mga ittaw gasunod ki kanen daw paayad din danen an ta iran na masakit.
May mga Pariseo na giling ki Jesus aged dakep-dakepen kanen an paagi ta insa para maakusaran daw may ambalen kanen an na kuntra ta Mga Sinulat Moises. Gainsa danen ki kanen, “Ino ta imo na isip? Naan ta Mga Sinulat Moises patugot na mga mama magbelag ta iran na sawa ta bisan ino nang na tenaan?” Sabat Jesus, “Sigurado na nabasa nyo en daw nlaman nyo na ta una gid na timpo ‘pabuat ta Dyos mga ittaw na danen mama daw bai,’ daw ambal ta Dyos, ‘Yon tenaan na mama malin ta pudir ta iya na amay daw inay tak kanen daw iya na sawa magdumaay na danen na darwa mimo na isya.’ Gani, mama daw bai na magsawa dili en darwa. Danen isya nang en. Tenged paisya ta Dyos mama an daw bai, kuntra ta pagbeet din na belagen danen an ta bisan kino.”
Mga Pariseo an gainsa pa ki Jesus, “Man-o tak gasugo Moises anay pa sa na mga mama magbuat anay ta kasulatan ta pagbelag bag-o danen belagan iran na sawa?” Sabat din, “Tenged dessen inyo na ulo patugutan kaw Moises na belagan nyo inyo an na sawa, piro alin pa ta una dili plano ta Dyos na mga magsawa an magbelagay. Gambal a ki kyo na daw bisan kino na mama na belagan din iya an na sawa na ula man gaintra ta mama daw mangasawa kanen isab ta duma na bai, kasala kanen an tak paryas man gyapon na kanen an gaintra ta bai.”
10 Mga tinudluan Jesus gambal ki kanen, “Daw iling tan sitwasyon daw may sawa ka, mas miad pa na dili nang en mangasawa.” 11 Sabat din, “Ambal nyo an dili mabaton ta tanan. Mabaton nang ta mga ittaw na kaya danen na dili mangasawa paagi ta tabang ta Dyos. 12 May mga mama na dili mangasawa tenged natao na may dipirinsya ta lawa, duma an tenged ta buat naan ta iran na lawa, daw duma pa gid an tenged palabi danen iran na pagsirbi ta Dyos. Gani, daw mabaton nyo na dili kaw mangasawa, dili kaw nang en mangasawa.”
Pagpangamuyo Jesus Para Ta Mga Bata
(Marcos 10:13-16; Lucas 18:15-17)
13 May mga bata na padala naan ki Jesus aged itungtong din iya an na lima ki danen daw pangamuyuan danen an. Piro, pasaway ta iya na mga tinudluan mga gadala ya. 14 Gambal kanen i, “Bay-an nyo nang mga bata an na magprani ki yaken. Dili nyo danen an pegengan tak mga paryo ki danen sakep ta pagdumala ta Dyos.” 15 Pag-ambal din, patungtong din iya an na lima naan ki danen daw pangamuyuan danen an. Pagtapos din ta pangamuyo, galin kanen dya.
Insa Ki Jesus Parti Ta Kabui Na Ula Katapusan
(Marcos 10:17-31; Lucas 18:18-30)
16 May gaprani ki Jesus na batan-en na mama. Gainsa mama an, “Mistro, ino dapat ko na buaten na miad aged maangken kabui na ula katapusan?” 17 Sabat Jesus, “Man-o tak yaken painsaan no parti daw ino miad? Isya nang gid miad! Dyos nang! Daw liag no na maangken kabui an na ula katapusan, tumanen no mga sugo an na paatag ta Dyos paagi ki Moises.” 18 Gainsa eman mama an, “Indi sa na mga sugo?” Sabat Jesus, “Sugo ta Dyos na, ‘Dili ka magpatay, dili ka mag-intra ta bai, dili ka manakaw, dili ka magtistigo ta dili matuod 19 daw tauron no imo na amay daw inay.’§ Sugo man ta Dyos, ‘Gugmaen no duma na mga ittaw paryo man ta paggugma no ta imo na kaugalingen.’ ”* 20 Sabat ta mama, “Tanan na sugo na pasambit no patuman ko. Ino pa kulang na ula ko pa nabuat?” 21 Ambal Jesus, “Daw liag no na ula ka kulang ta imo na pagtuman ta kabebet-en ta Dyos, muli ka daw bligya no imo na mga pagkabetang daw bayad an iatag no ta mga imol tak sigurado maangken no dayad na bales na patagana ta Dyos naan ta langit. Daw matuman no en ambal ko, malik ka daw muyog ki yaken aged isya ka man na tinudluan ko.” 22 Pagmati ta mama ta ambal ya Jesus, gapanaw kanen an na nasebean tak tama gid iya na mga pagkabetang.
23 Ambal Jesus naan ta iya na mga tinudluan, “Iling gid tan batyagen ta ittaw na tama iya na pagkabetang daw sugiran ta kyo na mga ittaw na manggaranen bellay gid magpasakep naan ta pagdumala ta Dyos. 24 Yon man, mas dali pa ta bakod na ayep na kamilyo meddep naan ta lungag ta dagem kaysa ittaw na manggaranen magpasakep naan ta pagdumala ta Dyos.” 25 Pagmati ta mga tinudluan ta iya na ambal, gatingala gid danen an daw gambal, “Ta, daw iling tan na bellay para ta mga manggaranen, impusibli na may maluwas alin ta silot ta Dyos!” 26 Patan-aw Jesus danen an daw ambal din, “Impusibli ta ittaw, piro tanan mabuat ta Dyos.”
27 Tenged ta ambal ya Jesus, gambal Pedro i, “Ta, kami a? Padilian nay tanan aged muyog ki kaon. Ino mabaton nay alin ta Dyos?” 28 Ambal Jesus ki danen, “Matuod na padilian nyo tanan. Piro, gambal a ki kyo na mabot adlaw na bag-uon ta Dyos yi na kalibutan daw Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan mungko naan ta iya na truno aged mag-ari. Kyo man na mga tinudluan ko, mungko kaw naan ta dusi na truno aged magdumala kaw ta mga ittaw na linai ta dusi na bata Israel. 29 Piro dili nang nyan, may anen pa man na dayad na bales na alin ta Dyos para ta bisan kino na padilian din iya na balay, mga utod, amay daw inay, mga bata daw mga basak aged munod ki yaken tak mas tama pa gid iya na mabaton kaysa ta iya na padilian daw may kabui man na ula katapusan. 30 Tama anduni na may datas na katengdanan na ta uryan magbaba daw tama man anduni na may baba na katengdanan na ta uryan magdatas.”
* 19:1 Ta timpo Jesus, ula gasapakay mga Judio an daw mga Samaritano. Katamaan ta mga Judio, daw manaw danen an alin ta Galilea na munta ta Judea, galakted danen an naan ta sennangngan ta Suba Jordan daw naan dya gaagi aged dili kaagi naan ta Samaria. 19:4 Genesis 1:27, 5:2 19:5 Genesis 2:24 § 19:19 Exodo 20:12-16; Deuteronomio 5:16-20 * 19:19 Levitico 19:18