20
Tag-iya Ta Taneman Ta Ubas
Gaisturya Jesus i ta paanggid naan ta iya na mga tinudluan, “Pagdumala an ta Dyos paryo ta pabuat ta isya na tag-iya ta basak na sellem pa gid gapanaw na mangita ta mga ittaw na suulan na mag-ubra naan ta iya na taneman ta ubas. Na may nakita kanen na mga ittaw na mag-ubra, gasugtanay danen an ta usto na suol na isya na sinsilyo na pilak para ta isya na adlaw na ubra daw papailing din danen an naan ta iya na taneman ta ubas.
“Paglambay ta tallo uras alin ta pagsennang ta adlaw, tag-iya i ta ubasan gapanaw isab daw may nakita kanen naan ta palingki na mga gaistambay na ula ubra. Gambal kanen ki danen, ‘Miling kaw man naan ta ake na ubasan na mubra tak tagan ta kyo ta usto na suol.’ Yon en gapanaw danen daw mubra dya. Iling man tan gyapon pabuat ta tag-iya pag-abot ta ugto-adlaw daw naan ta mapon man.
“Na mapon gid en, giling eman kanen an naan ta palingki daw may nakita pa gid kanen an dya na mga gaistambay. Gainsa kanen an ki danen, ‘Man-o tak pasayangan nyo nang bilog i na adlaw?’ Sabat danen, ‘Ta, mino kay abi na ula man may mag-atag ki kami ta ubra?’ Ambal din ki danen, ‘Miling kaw man ta ake na ubasan daw mubra.’
“Na semsem en, pasugo ta tag-iya kapatas din an na umawen mga gaubra ya daw suulan umpisa ta mga uryan ya na gaubra asta ta una. Mga uryan ya na gaubra pasuulan ta usto na suol para ta isya na adlaw. 10 Na nlaman ta mga una na gaubra daw ino suol ya na paatag naan ta mga uryan na gaubra, gasalig danen an na mas bakod iran an na mabaton. Piro, isya-isya ki danen patagan ta suol na paryo man ta mga uryan nang ya na gaubra. 11 Pagbaton danen ta iran na suol, gariklamo danen an naan ta tag-iya, 12 ‘Yi na mga ittaw gaubra nang ta isya uras, piro paparyo no iran na suol ta ame bisan kami gaubra ta bilog na adlaw naan ta sikad dangga.’ 13 Sabat ta tag-iya an naan ta isya ki danen na gariklamo, ‘Dey, ula a gadaya ki kaon. Di' ba gasugtanay ki ta usto na suol para ta isya na adlaw? 14 Batunon no imo an na suol daw manaw ka en. Ake na liag na suulan mga uryan an paryo man ta imo na suol. 15 Ara, pagusto a daw inuon ko ake i na kwarta. Ino, inggit ka tak miad a?’ ”
16 Pagtapos Jesus isturya ta paanggid, ambal din naan ta iya na mga tinudluan, “Paryo man tan, mga may baba na katengdanan anduni, ta uryan magdatas daw mga may datas na katengdanan anduni, ta uryan magbaba.”
Pangallo Na Pagsambit Jesus Parti Ta Iya Na Kamatayen
(Marcos 10:32-34; Lucas 18:31-34)
17 Ta pag-iling Jesus daw mga gakuyog ki kanen naan ta Jerusalem, abot adlaw na paprani Jesus dusi an na apustulis naan ki kanen daw papadyo alin ta duma na mga ittaw aged isturyaen din na danen nang. Gambal kanen i ki danen, 18 “Matian nyo gid ambalen ko i ki kyo. Gapanaw ki na munta en naan ta Jerusalem daw naan dya Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan intriga naan ta mga manugdumala na mga pari daw mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises. Sintinsyaan kanen i ta kamatayen 19 daw intriga naan ta mga dili-Judio aged pagayyaan, latiguon, daw silutan ta kamatayen naan ta krus, piro ta pangallo na adlaw bannawen kanen i ta Dyos.”
Pangabay Ta Inay Santiago Daw Juan Naan Ki Jesus
(Marcos 10:35-45)
20 Inay danen Santiago daw Juan na mga kabataan Zebedeo gaprani ki Jesus na pakuyog din darwa din an na bata. Galuod kanen na gadapa tak may ipangabay ki Jesus. 21 Jesus i gainsa ki kanen, “Manang, ino liag no?” Sabat din, “Gapangabay a na naan ta adlaw na papungkuon ka na mag-ari, tagan no ta pabor darwa ko an na bata na mungko danen naan ta kilid no na isya an naan dapit ta tuo daw isya an a, naan dapit ta wala.” 22 Ambal Jesus ki danen, “Ula nyo nlami daw ino inyo an na papangabay. Masarangan nyo taan na maagian ake an na maagian na segeng na kabellay?” Sabat danen, “Ee, masarangan nay.” 23 Ambal Jesus, “Maagian nyo matuod segeng na kabellay na maagian ko. Piro, dili yaken magpili daw kino mungko naan dapit ta tuo daw wala ta kilid ko tak para nang ta mga ittaw na pataganaan ta ake na Amay.”
24 Na namatian ta sampulo na apustulis parti ta pangabay ya ki Jesus, gagilek gid danen an naan ta darwa na mag-utod. 25 Paumaw Jesus na marani danen an tanan daw ambal din, “Nlaman nyo na mga gadumala naan ta mga dili-Judio gaabuso ta iran na pagdumala daw iling man tan mga dili-Judio na may datas na katengdanan ta iran na pagdumala. 26 Piro, dapat dili kaw iling tan tak daw kino ki kyo na liag din na datas iya na katengdanan naan ki kyo na ake na mga tinudluan, dapat na kanen an magsirbi ki kyo na iya na mga duma na paryo kanen inyo na manugsirbi. 27 Daw kino man ki kyo na gaandem na magpanguna ki kyo na ake na mga tinudluan, dapat na kanen an magsirbi ki kyo na iya na mga duma na paryo kanen inyo na suguon 28 tak dapat paryo kaw ki Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan. Tuyo din ta pag-iling di ta kalibutan i dili para sirbian ta mga ittaw. Giling di kanen para magsirbi ta duma daw mag-atag man ta iya na kabui para matubos tama na mga ittaw alin ta silot ta iran na mga sala.”
Pagpaayad Jesus Ta Darwa Na Bulag
(Marcos 10:46-52; Lucas 18:35-43)
29 Ta pag-iling Jesus daw iya na mga tinudluan naan ta Jerusalem, naagian danen syudad na Jerico. Na galin danen ta Jerico, tama na mga ittaw gasunod ki danen. 30 Nalambayan danen darwa na bulag na gamungko naan ta kilid dalan. Na nlaman ta darwa na bulag na Jesus i gaagi dya, gasinggit danen an ki kanen, “Ginuo! Apo Ari David!* Maluoy ka ki kami!” 31 Pasaway ta mga ittaw danen an na dili magsagbak. Piro, gasinggit pa gid danen an ta tudo, “Ginuo! Apo Ari David! Maluoy ka ki kami!” 32 Gateneng Jesus i daw paumaw din danen an daw ambal din, “Sugiran a nyo daw ino liag nyo buaten ko para ki kyo.” 33 Ambal danen, “Ginuo, liag nay na makakita!” 34 Naluoy gid Jesus i ki danen daw patandeg din iran an na mata. Dayon kakita danen an daw gakuyog ki kanen.
* 20:30 May pasaysay parti ta Apo Ari David na pwidi nyo mabasa naan ta ‘footnote’ ta Mateo 9:27.