2
Mga Gaduaw Alin Ta Sennangngan
Jesus i natao naan ta Betlehem na sakep ta prubinsya Judea ta timpo na Herodes ari dya.* Tenged ta iya na pagtao, may gabot na mga mama naan ta Jerusalem alin ta lugar naan dapit ta sennangngan. Danen an mga manugtagna ta matabo paagi ta pagpanilag ta mga bituon. Nanginsa danen an naan ta mga ittaw, “Indi bata ya na natao na mag-ari ta mga Judio? Nakita nay isya na bituon naan ta sennangngan na tanda ta iya na pagtao daw giling kay di aged mag-atag ta pagdayaw ki kanen.”
Na namatian Ari Herodes balita ya na may bata na natao na mag-ari ta mga Judio, gapalibeg kanen i asta man mga ittaw naan ta bilog na Jerusalem. Paumaw din tanan na mga manugdumala na mga pari daw mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises daw painsaan din danen an daw ino nabetang naan ta mga sinulat ya parti daw indi matao Pinili Ta Dyos Na Mag-ari. Sabat danen, “Naan ta Betlehem na sakep ta prubinsya Judea tak nasulat anay pa sa ta isya na prupita na manugsugid ta kabebet-en ta Dyos:
‘Kyo na naan ta Betlehem na sakep ta prubinsya Judea,
bisan sise nang inyo na banwa,
yi bantog gid naan ta Judea
tak alin ta inyo na linai
mabot isya na manugdumala.
Paryo kanen ta manugbantay ta karniro
tak kanen manguna daw magbantay
ta ake na mga ittaw na mga linai Israel.’ ”
Pagmati Herodes ta sabat danen, pasapol din dayon ta sikrito mga mama na gabot alin ta sennangngan daw painsaan din daw kan-o gid gagwa bituon ya na iran na nakita. Pagsabat danen ta iya na insa, papanaw din danen an naan ta Betlehem daw paambalan, “Sigi, manaw kaw daw ngitaen nyo gid bata ya. Daw makita nyo kanen, sugiran a nyo aged miling a man dya daw mag-atag ta pagdayaw ki kanen.”
9-10 Pag-ambal ta ari ya, gapanaw danen dayon. Na gapanaw danen, nali nang nakita danen isab bituon ya na dati nakita danen naan ta sennangngan. Sikad gid bakod iran na kalipay na nakita danen bituon ya. Pasunod danen asta na gateneng en usoy ta apaw ta balay na naan dya bata ya. 11 Gaselled danen ta balay ya daw nakita danen bata an daw iya na inay na Maria. Galuod danen i daw gaatag ta pagdayaw naan ta bata. May dala danen i na maalen na mga rigalo na blawan, kamangyan daw paammot na mira. Pagwa danen iran na mga rigalo daw paatag naan ta bata an.
12 Na muli en mga mama na alin ta sennangngan, paambalan danen i ta Dyos paagi ta dagammo na dili en danen malik ki Herodes. Tenged ta iran na dagammo, guli danen naan ta iran na lugar na ula en danen gaagi isab naan ta Jerusalem.
Pagdala Danen Jose Ki Jesus Naan Ta Egipto
13 Paglambay ta pila na mga adlaw na gapanaw en na muli mga mama ya na naan alin ta sennangngan, may angil na alin ta Ginuo Dyos na gapakita isab ki Jose naan ta iya na dagammo na gambal, “Jose, mangon ka daw dleen no bata an daw iya na inay na miling naan ta lugar na Egipto. Naan kaw nang dya anay magtinir mintras ula a pa gambal ki kyo na malik tak ngitaen Herodes bata an aged patayen.”
14 Pagmati Jose ta ambal ta angil, kilem pa kanen i gabangon daw dleen mag-inay i naan ta Egipto. 15 Naan danen dya magtinir asta na Herodes an mapatay. Ta iran na pag-iling naan ta Egipto, natuman ambal ya ta Ginuo Dyos anay pa sa paagi ta isya na prupita: “Papagwa ko ake an na bata alin ta Egipto.”§
Pagsugo Herodes Na Patayen Mga Bata Na Mama
16 Na nlaman Herodes na nawaisan kanen an tak mga mama ya na alin ta sennangngan ula gabalik ki kanen, sikad gid gilek din an. Gasugo kanen na patayen tanan na mga bata na mama na gaidad ta darwa taon paebes na naan ta Betlehem daw mga banwa na dani nang. Iling tan sugo din tak ta banta din mga darwa taon idad Jesus tenged ta sugid ta mga mama ya parti daw kan-o danen nakita bituon ya. 17 Na papatay mga bata na mama tenged ta sugo Herodes, natuman ambal ya ta Dyos paagi ki Jeremias na prupita anay pa sa,
18 “May namatian na mga gaug-og daw gaaya
naan ta banwa na Rama.*
Gagal gid Raquel i tenged ta iya na mga bata.
Dili kanen an mapalipay
tak iya na mga bata ula en.”
Pagsalyo Danen Jose Naan Ta Banwa Nazaret Alin Ta Egipto
19 Na patay en Herodes ya, may angil alin ta Ginuo Dyos na gapakita eman ki Jose naan ta dagammo din na naan pa danen an ta Egipto. 20 Gambal angil i, “Jose, mangon ka. Dleen no mag-inay an daw malik kaw en naan ta lugar na Israel tak patay en mga ittaw ya na gusto na patayen bata an.”
21 Pagmati Jose ta ambal ta angil, gabangon kanen i daw padala din mag-inay an na malik naan ta Israel. 22 Piro, na namatian Jose na Arquelao en ari ta prubinsya Judea sal-i ta amay din na Herodes, adlek Jose na malik dya. Gadiritso nang en danen Jose naan ta Galilea tak paandaman kanen ta Dyos naan ta dagammo din na dili malik ta Judea. 23 Naan danen dya gaistar ta banwa na Nazaret. Ta pag-istar Jesus dya, natuman ambal ya ta Dyos anay pa sa paagi ta mga prupita, “Kanen an umawen na Nazareno.”
* 2:1 Herodes na pasambit naan ta birsikulo uno ari na paumaw na Herodes Na Kala Gid Ta Tanan. Pwidi nyo mabasa parti ki Herodes Na Kala Gid Ta Tanan naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. Ngitaen nyo ambal na Herodes. 2:4 Pwidi nyo mabasa parti ta mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. 2:6 Mikeas 5:2 § 2:15 Oseas 11:1 * 2:18 Rama i sise na banwa na dani nang ta Jerusalem. 2:18 Jeremias 31:15 Naan ta Jeremias 31:15 daw Mateo 2:18, Raquel i pakabig na inay ta tanan na mga Judio tak kanen sawa Jacob na alinan ta tanan na mga Judio. Naan ta Mateo 2:18, Raquel i bilang isya na alimbawa ta tanan na mga inay na Judio naan ta Betlehem na gaaya tak iran na mga kabataan na mama papapatay Ari Herodes.