3
Pagwali Juan Na Manugbautismo
(Marcos 1:1-8; Lucas 3:1-18; Juan 1:19-28)
Paglambay ta tama na mga taon alin ta pagtao Jesus, giling Juan i na manugbautismo naan ta lugar na ula kabalayan naan ta Judea. Naan dya Juan i gawali ta mga ittaw na giling ki kanen aged mamati ta iya na wali. Ambal din, “Magnelsel kaw daw dilian nyo inyo an na mga sala tak anduni abot en upurtunidad na makapasakep kaw ta papaabot nyo na pagdumala ta Dyos.”* Juan i, kanen ittaw na pasambit naan ta sulat Isaias na prupita anay pa sa:
“May ittaw naan ta lugar na ula kabalayan
na galaygay na bakod iya na kagi.
Ambal din ta mga ittaw,
‘Ipriparar nyo agian an para ta pag-abot ta Ginuo.
Tadlengen nyo dalan an na agian din!’ ”
Juan i gabayo ta mga nauman alin ta belbel ta kamilyo daw iya an na bakles buat alin ta langgit ta ayep. Iya an na pagkaan mga apan-apan daw deges ta putyukan. Sikad tama na mga ittaw giling ki kanen alin ta syudad Jerusalem daw duma pa na mga banwa ta bilog na prubinsya Judea daw mga banwa na dani ta Suba Jordan. Gaamin danen an ta iran na mga sala daw pabautismuan din danen an naan ta Suba Jordan.
Piro, na nakita Juan tama na mga Pariseo daw Saduseo§ na giling man dya aged magpabautismo, pambalan din danen an, “Kyo na malain! Paryo kaw ta mga bata ta bekkessan na dalitan!* Salig nyo taan na paagi nang ta inyo na pagpabautismo malikawan nyo mabot an na silot ta Dyos tenged ta iya na kagilek. Daw nelselan nyo daw dilian inyo an na mga sala, kinanglan ipakita nyo paagi ta inyo na mga buat. Dili kaw man magsalig na maluwas kaw alin ta silot ta Dyos na mambal kaw ta inyo na kaugalingen, ‘Kami i mga linai Abraham!’ Sugiran ta kyo na pwidi imuon ta Dyos mga bato na i na linai Abraham! 10 Tandaan nyo! Priparar en Dyos an na silutan kaw tenged ta inyo na mga sala na paryo kanen ta ittaw na gaalo en ta wasay din naan ta puon ta kaoy na pukanen tak kada kaoy na dili dayad iya na bunga pukanen daw pilak naan ta apoy. 11 Yaken gabautismo ki kyo paagi nang ta waig na pamatuod na kyo yan ganelsel en daw padilian nyo man en inyo na mga sala. Piro, may mabot sunod ki yaken na mas datas iya na katengdanan kaysa ta ake na katengdanan. Dili a bagay na magsirbi ki kanen maskin ta pagdala nang ta iya na sandal tak datas gid iya na katengdanan. Bautismuan din duma an ki kyo paagi ta Dyos Ispiritu Santo daw duma ya paagi ta apoy. 12 Kanen an priparar en na magbelag ta mga ittaw na matareng naan ta mga dili matareng. Paryo kanen an ta ittaw na gimes en na panginan iya an na naani na trigo tak gibit en ta gamit na pangpangin aged mabelag linggas an naan ta uot. Trigo an na linggas taguon din naan ta iya na kamalig. Piro, uot an daw uppa sunugon din naan ta apoy na dili mapatay.”
Pagbautismo Ki Jesus
(Marcos 1:9-11; Lucas 3:21-22)
13 Ta yon man na timpo na tama na mga ittaw gapabautismo ki Juan, Jesus i galin ta Galilea daw miling ki Juan naan ta Suba Jordan aged magpabautismo man. 14 Piro, dili inta miag Juan i daw ambal din, “Yaken dapat na bautismuan no, piro giling ka di ki yaken para magpabautismo?” 15 Sabat Jesus, “Buaten no nang anduni tak dapat na tumanen ta liag an ta Dyos.” Pag-ambal Jesus, gakumpurmi Juan na bautismuan din Jesus an. 16 Na nabautismuan en Jesus daw gatakas kanen ta waig, dayon gabukas langit an daw nakita din Dyos Ispiritu Santo an gapababa naan ki kanen paryo ta salampati. 17 May namatian na gambal na naan ta langit, “Yi ake na bata na palangga ko. Nalipay a gid ki kanen.”
* 3:2 Pwidi nyo mabasa parti ta pagdumala ta Dyos naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. 3:3 Isaias 40:3 Naan ta Mateo 3:3 ittaw na galaygay na bakod iya na kagi beet ambalen Juan na manugbautismo daw agian na ipriparar beet ambalen mga ittaw an na pawalian din. Pawali din na kinanglan magbag-o danen aged danen an anda para ta pag-abot ta Ginuo. 3:4 Pasuot Juan na bayo paryas man ta pasuot ta mga prupita anay pa sa na manugsugid ta kabebet-en ta Dyos. Sikad simpli iya na bayo daw pagkaan. Ta timpo Juan, belbel ta kamilyo pabuat na benang daw paimo na tila. Bayo na buat ta tila na alin ta belbel ta kamilyo pasuot ta mga imol. § 3:7 Pwidi nyo mabasa parti ta mga Pariseo daw mga Saduseo naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. * 3:7 Ta timpo Juan, ta isip ta mga Judio malain na ittaw paanggid ta bekkessan.