4
Pagtintar Satanas Ki Jesus
(Marcos 1:12-13; Lucas 4:1-13)
Pagtapos ta pagbautismo ki Jesus, padala kanen i ta Dyos Ispiritu Santo naan ta lugar na ula kabalayan aged tintaren Satanas. Naan dya gapwasa kanen i seled ta kwarinta na adlaw daw kwarinta man na kilem. Paglambay ta kwarinta na adlaw, nletem gid kanen i. Gabot Satanas na manugtintar daw gambal ki kanen, “Tenged na kaon yan Bata Ta Dyos, imuon no na tinapay mga bato na i.” Sabat din, “Naan ta sinulat na pulong ta Dyos may ambal, ‘Dili nang ta tinapay mabui mga ittaw. Kinanglan man tanan an na paambal ta Dyos.’ ”*
Pagsabat Jesus, padala Satanas kanen i naan ta Jerusalem na syudad ta Dyos daw patindeg naan ta pinakadatas na parti ta Timplo. Ambal Satanas, “Tenged na kaon yan Bata Ta Dyos, mugpa ka tak naan ta sinulat na pulong ta Dyos may ambal,
‘Magsugo Dyos an ta mga angil din na magbantay ki kaon.’
Nasulat man,
‘Saluon ka danen ta iran na mga lima aged dili ka katupa naan ta bato.’ ”
Sabat eman Jesus, “Naan ta sinulat na pulong ta Dyos may ambal, ‘Dili no piliten Ginuo an na imo na Dyos na pamatuuran din pa iya na pag-amblig ki kaon.’ ”§
Pagsabat Jesus, padala Satanas kanen i naan ta sikad datas na bukid daw papakita ki kanen tanan na nasyon ta kalibutan daw iran an na manggad. Ambal Satanas, “Daw magluod ka ki yaken na sirbian a no, tanan na napakita ko iatag ko ki kaon.” 10 Sabat Jesus, “Layas ka, Satanas! Naan ta sinulat na pulong ta Dyos may ambal, ‘Magsirbi ka ta Ginuo na imo na Dyos. Kanen nang sirbian no.’ ”*
11 Jesus i padilian Satanas daw pila na mga angil gabot daw paasikaso danen Jesus i.
Pag-umpisa Jesus Ta Iya Na Pagwali Naan Ta Galilea
(Marcos 1:14-15; Lucas 4:14-15)
12 Na nabalitaan Jesus na Juan ya na manugbautismo napriso, galin kanen i ta prubinsya Judea daw malik naan ta lugar na Galilea. 13 Ula nang en kanen gatinir naan ta banwa na Nazaret tak galakted kanen naan ta banwa na Capernaum daw naan dya gaistar. Capernaum an naan kilid ta Dagat Galilea daw dani ta darwa na lugar na Zabulon daw Neftali. 14 Tenged naan dya Jesus gistar, natuman ambal ya Isaias na prupita anay pa sa:
15 “Naan ta mga lugar na Zabulon daw Neftali
na gatubang ta dagat§ daw naan liyo ta Suba Jordan
na yon man lugar na Galilea na istaran ta tama na mga ittaw na dili iya ta Dyos,
16 mga ittaw dya paryo danen an ta mga ittaw na lugay en gatinir naan ta delem na lugar,
piro kakita en ta sikad pawa.
Paryo man danen an ta mga ittaw na lugay en gistar naan ta delem na lugar na iran na kabui pirmi naan ta piligro,
piro may gapawa en naan ki danen.”*
17 Alin ta timpo na Jesus i gaistar naan ta Capernaum, kanen i gaumpisa en ta pagwali naan ta mga ittaw na ambal din, “Magnelsel kaw daw dilian nyo inyo an na mga sala tak anduni abot en upurtunidad na makapasakep kaw naan ta papaabot nyo na pagdumala ta Dyos.”
Pagpili Jesus Ta Una Din Na Mga Tinudluan
(Marcos 1:16-20; Lucas 5:1-11)
18 Na gapanaw Jesus i naan ta kilid ta Dagat Galilea, nakita din darwa na mag-utod na mananagat na Simon na paumaw man na Pedro daw iya na utod na Andres na danen an galaya. 19 Gambal Jesus i ki danen, “Muyog kaw ki yaken aged imuon ta kyo na ake na mga tinudluan. Paryo ta ubra nyo na kyo yan mananagat ta sidda yon man imuon ta kyo na mananagat ta mga ittaw tak tudluan ta kyo na maglaygay ta mga ittaw na magpasakep danen ta pagdumala ta Dyos.”
20 Pag-ambal Jesus, pabilin dayon danen iran ya na mga laya daw gakuyog ki kanen.
21 Gapadayon Jesus i ta pagpanaw daw naan ta unaan nakita din man darwa na mag-utod na Santiago daw Juan na mga kabataan Zebedeo. Naan danen ta sakayan na buti duma ta iran na amay na gapuna danen an ta iran na pukot. Paumaw Jesus mag-utod an 22 daw padilian dayon danen iran na amay naan ta buti daw gakuyog ki Jesus.
Mga Buat Jesus Naan Ta Galilea
(Lucas 6:17-19)
23 Galibot Jesus i ta bilog na Galilea na gatudlo naan ta mga balay tipunan ta mga Judio daw gasugid kanen an ta miad na balita parti ta pagdumala ta Dyos. Paayad din mga ittaw an na may mga masakit daw may mga dipirinsya ta lawa. 24 Galapta gid naan ta bilog na prubinsya ta Siria balita an parti ta mga nabuat Jesus. Padala ki kanen tama na mga ittaw bisan ino iran na masakit, mga ittaw na gabatyag ta segeng na sakit ta lawa, mga naseddepan ta malain na ispiritu, mga kuyapen daw mga paralitiko. Napaayad Jesus danen an tanan. 25 Tama ittaw na gakuyog ki Jesus na mga taga-Galilea, mga taga-Decapolis daw mga taga-Jerusalem. Duma an na gakuyog ki kanen alin pa ta duma na mga banwa na sakep ta prubinsya Judea daw alin ta liyo Suba Jordan.
* 4:4 Deuteronomio 8:3 4:6 Mga Salmo 91:11 4:6 Mga Salmo 91:12 § 4:7 Naan ta Deuteronomio 6:16 pwidi nyo mabasa laygay Moises naan ta mga paryo din na Hebreo na dili danen piliten Dyos an na pamatuuran din pa na gaamblig kanen ki danen paryo ta dati na buat danen na gariklamo danen an naan ki Moises parti ta pag-amblig ta Dyos ki danen. Naan ta Exodo 17:1-7 pwidi nyo mabasa isturya parti ta iran na pagriklamo ki Moises. * 4:10 Deuteronomio 6:13 4:13 Pwidi nyo mabasa parti ta Dagat Galilea naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. 4:13 Zabulon daw Neftali mga bata Israel. Darwa na lugar na Zabulon daw Neftali beet ambalen mga lugar na sakep ta panublien ta mga linai Zabulon daw Neftali. Pwidi nyo mabasa parti ki Israel daw iya na mga bata naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. Ngitaen nyo ambal na Israel. § 4:15 Dagat an na pasambit Dagat Galilea. * 4:16 Isaias 9:1-2 Paanggid naan ta birsikulo disi-sais beet ambalen na may gabot na manluluwas naan ta mga ittaw na mga ula gapati ta Dyos daw adlek ta kamatayen. 4:25 Decapolis i ngaran ta lugar na naan dya nasakep sampulo na syudad na naan dapit sennangngan ta Suba Jordan. Naan ta linggwai na Griego ngaran na Decapolis beet ambalen sampulo na syudad.