22
Mga Paimbitar Na Dili Miag Mandegek
(Lucas 14:15-24)
Gapadayon Jesus i ta iya na pagtudlo na gaisturya ta mga paanggid. Ambal din, “Pagdumala an ta Dyos paryo ta natabo daw may ari na gaanda ta kumbira para ta kasal ta bata din na mama. Papailing din pila na mga suguon din na umawen mga paimbitar ya na mandegek en. Piro, mga paimbitar ya dili miag na miling dya. Papailing din duma pa na mga suguon daw ambal din ki danen, ‘Sugiran nyo mga paimbitar ya na imes en kumbira i. Naiyaw en papatambek na mga baka na patagana para ta kumbira. Tanan anda en. Miling en danen na mandegek!’ Piro, ula man gyapon patubaya ta mga paimbitar. Duma ki danen giling naan ta iran na uma daw duma ya a naan ta iran na nigusyo. Duma pa ya, paabungan danen mga suguon na papailing ta ari daw pabugbog danen daw papatay. Sikad gid gilek ta ari daw dayon papadala din iya na mga sundalo aged mga paimbitar ya na gapatay ta iya na mga suguon patayen daw sunugon iran na syudad. Gaumaw ari i ta duma pa gid na mga suguon din daw gambal ki danen, ‘Ake na kumbira anda en, piro mga naimbitar ko ya dili gid man danen an dapat na mag-atindir. Miling kaw ta mga karsada daw indi tama na mga ittaw daw imbitaren nyo tanan na mga ittaw na makita nyo dya.’ 10 Pag-ambal ta ari, gapanaw dayon mga suguon ya na miling ta mga karsada daw indi tama na mga ittaw daw padala danen tanan na mga ittaw na nakita danen maskin mga ittaw na malain daw mga ittaw na miad. Napanno ta mga bisita kumbiraan ya.
11 “Na gaselled ari i naan ta kumbiraan aged tan-awen mga gandegek ya, nakita din isya na mama na ula kasuot ta bayo na para ta mga naimbitar ta kasal.* 12 Painsaan kanen ta ari, ‘Dey, ino paagi na kaselled ka di na ula ka kasuot ta bayo na para ta mga naimbitar?’ Piro, ula gid kanen kasabat. 13 Pasugo ta ari iya na mga suguon, ‘Gapuson nyo iya na lima daw batiis daw ipagwa kanen an daw pilak naan ta sikad delem na lugar na naan dya mga ittaw gangagal ta tudo daw magbaggit ta iran na ngipen.’ ” 14 Patapos Jesus iya na isturya paagi ta yi na ambal, “Tama mga paimbitar, piro pila nang papili na mandegek.”
Insa Ki Jesus Parti Ta Pagbayad Ta Buis
(Marcos 12:13-17; Lucas 20:20-26)
15 Pagtapos Jesus ta pagtudlo paagi ta mga paanggid, galin mga Pariseo naan ki kanen daw gasapol danen an daw ino buaten danen aged madakep-dakep kanen i paagi ta mga insa. 16 Pagtapos ta sapol, may mga tinudluan danen daw mga ittaw na gasunod ki Herodes na papailing naan ki Jesus aged mag-insa. Ambal danen, “Mistro, nlaman nay na ula ka pagbula, gatudlo ka ta kamatuuran parti ta kabebet-en ta Dyos, daw ula ka may papaburan tak maskin kino pa na ittaw paryo nang imo na pagtratar ki danen. 17 Sugiran kay no tuo. Ta imo na isip, naan ta Mga Sinulat Moises patugutan ki na magbayad ta buis naan ta pangulo ta Roma?” 18 Piro, nlaman Jesus na malain iran na tuyo daw ambal din, “Gapakuno-kuno kaw nang na inyo na pag-insa terek ta inyo na nakem! Liag nyo nang na dakep-dakepen a paagi ta ake na sabat! 19 Dawatan a nyo ta isya na sinsilyo na paryo ta pabayad nyo ta buis.” Padawat danen isya na sinsilyo§ na paryo ta iya na paayo. 20 Gainsa kanen i ki danen, “Iya ti na sura daw ngaran naan ta yi na sinsilyo?” 21 Sabat danen, “Iya ta pangulo ta Roma.” Ambal din, “Ta, daw ino iya ta pangulo ta Roma, iatag nyo ki kanen. Daw ino iya ta Dyos, iatag nyo ta Dyos.” 22 Pagmati ta mga pangulo ta mga Judio ta iya na ambal, gatingala gid danen an daw gapanaw dayon.
Insa Ki Jesus Parti Ta Pagbannaw
(Marcos 12:18-27; Lucas 20:27-40)
23 Ta yon man na adlaw na Jesus an painsaan parti ta pagbayad ta buis, may mga Saduseo na giling ki kanen aged dakep-dakepen kanen an paagi ta insa parti ta pagbannaw tak ula danen an gapati na mabannaw mga patay an. 24 Ambal danen ki kanen, “Mistro, ambal Moises naan ta iya na sinulat na daw mama na may sawa mapatay na ula kanen bata ta iya na sawa, dapat paus-os katengdanan din naan ta iya na mangngod aged makabata para ki kanen. 25 Alimbawa, may anen di ki kami pitto na mag-utod na mama. Kamagulangan ya nangasawa daw napatay na ula danen an bata. Nabalo ya pasawa ta pangarwa na utod. 26 Pangarwa ya na utod napatay man na ula danen an bata. Iling man tan natabo ta pangallo asta ta pangpitto na utod. 27 Ta uryan, bai ya napatay man. 28 Ta, daw mabot timpo na mabannaw mga patay, kino ta pitto ya na mag-utod matuod na sawa ta bai ya tak tanan danen kasawa ki kanen?”
29 Sabat Jesus, “Sala inyo na isip tak ula kaw nalam daw ino naan ta sinulat na pulong ta Dyos daw ula kaw man gapati na Dyos may gaem ta pagbannaw ta mga patay. 30 Daw mabannaw mga patay ya, dili danen mangasawa tak paryo danen ta mga angil naan ta langit na ula gasawaay. 31 Parti man ta pagbannaw, paryo kaw inyo na ula kabasa ta ambal ta Dyos ki kyo naan ta sinulat na pulong din, 32 ‘Yaken i Dyos danen Abraham, Isaac daw Jacob.’* Iling tan na ambal ta Dyos pamatuod na mga ittaw na napatay mabannaw tak dili kanen an Dyos ta mga patay. Dyos kanen an ta mga bui.” 33 Pagmati ta mga ittaw dya ta ambal Jesus, gatingala gid danen an ta iya na tudlo.
Sikad Impurtanti Na Mga Sugo
(Marcos 12:28-34; Lucas 10:25-28)
34 Na namatian ta mga Pariseo na ula gid gasasaba mga Saduseo an ta ambal ya Jesus parti ta pagbannaw, gatingeb mga Pariseo an na miling ki kanen. 35 Isya ki danen na may datas alam parti ta Mga Sinulat Moises, liag din na dakep-dakepen Jesus i paagi ta insa na iling ti, 36 “Mistro, ino pinakaimpurtanti na sugo naan ta Mga Sinulat Moises?” 37 Sabat Jesus, “ ‘Gugmaen no Ginuo an na imo na Dyos na terek gid ta imo na tagipusuon. Ipakita no imo an na gugma paagi ta ugali daw isip.’ 38 Yon una daw pinakaimpurtanti na sugo. 39 Pangarwa na impurtanti na sugo paryas ta una: ‘Gugmaen no duma na mga ittaw paryo man ta paggugma no ta imo na kaugalingen.’ 40 Darwa i na sugo basian ta tanan na naan ta Mga Sinulat Moises daw Mga Sinulat Ta Mga Prupita.”
Ambal Jesus Parti Ta Pinili Ta Dyos Na Mag-ari
(Marcos 12:35-37; Lucas 20:41-44)
41 Na mga Pariseo i gatipon pa naan ki Jesus, gainsa kanen an ki danen, 42 “Ino ta inyo na isip parti ta Pinili Ta Dyos Na Mag-ari? Kino kaapuan na alinan din?” Sabat danen, “Ari David.” 43 Ambal Jesus “Ta, daw Ari David alinan ta Pinili Ta Dyos, man-o na David ya na pagaeman kanen ta Dyos Ispiritu Santo, paumaw din Pinili Ta Dyos na iya na Ginuo? Yi ambal Ari David:
44 ‘Ginuo Dyos gambal ta ake na Ginuo,
“Mungko ka di naan dapit ta ake i na tuo
asta na mapirdi ko imo na mga kuntra.” ’ ”§
45 Ambal man Jesus, “Daw iling tan ambal Ari David parti ta Pinili Ta Dyos Na Mag-ari na paumaw din na iya na Ginuo, di' ba Pinili Ta Dyos Na Mag-ari dili nang basta na linai Ari David?”
46 Ula gid may gasabat ki kanen daw umpisa sa na adlaw, ula may nangiseg na mag-insa pa ki kanen.
* 22:11 Naan ta paanggid na paisturya Jesus, pusibilidad na ari an gaatag ta bayo naan ta mga ittaw na nakita naan ta mga karsada daw padala ta suguon naan ta kumbiraan. Gani, paambal ya na ula kasuot ta bayo na para ta mga naimbitar ta kasal beet ambalen na mama ya dili miag magtuman daw magtaod ta ari. 22:13 Sikad delem na lugar beet ambalen impirno. 22:16 Mga ittaw na gasunod ki Herodes isya na grupo ta pulitika na gapati na dapat pirmi may isya ta mga linai Herodes na magdumala ta mga Judio. § 22:19 Sinsilyo na pasambit naan ta birsikulo disi-nuibi, ta timpo Jesus kada isya gabalor ta suol ta isya adlaw na ubra ta isya na ittaw. * 22:32 Exodo 3:6 22:37 Deuteronomio 6:5 22:39 Levitico 19:18 § 22:44 Mga Salmo 110:1