23
Mga Ambal Jesus Kuntra Ta Mga Gatudlo Parti Ta Mga Sinulat Moises
(Marcos 12:38-40; Lucas 11:39-51; 20:45-47)
Pagtapos Jesus ta ambal naan ta mga Pariseo, gaisturya man kanen i naan ta mga ittaw na naan dya gatipon daw naan ta iya na mga tinudluan. Ambal din, “Mga Pariseo an daw mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises pasaligan na magsaysay ta mga sunuran na paatag paagi ki Moises. Gani, tumanen nyo iran an na palaygay, piro dili nyo sunuron iran na pabuat tak danen an mismo ula gasunod ta iran na laygay. Papatuman danen naan ta mga ittaw tama na sunuron na bellay gid buaten na paryo gabegkes danen ta beg-at na dala daw papas-an naan ta mga ittaw daw ula man danen paduol maskin ta iran nang na kalingking. Tanan na pabuat danen pakita-kita nang naan ta mga ittaw. Derse na kaon na paigot naan ta takong daw blukan ta uras ta pagpangamuyo,* iran ya a papalapad pa gid danen, daw papalangkaw mga bungay-bungay ta sidsid ta iran na bayo. Daw mandegek danen an, liag gid danen na naan ta pungkuan na para ta impurtanti na mga ittaw. Iling man tan daw naan danen an ta mga balay tipunan. Daw naan danen ta lugar na naan dya tama na mga ittaw, liag gid danen na mga ittaw mag-atag ta taod daw mag-umaw ki danen na ‘mistro’.
“Piro, kyo yan a, dili kaw magparyo ki danen na magpaumaw na ‘mistro’ tak isya nang inyo na manugtudlo daw kyo tanan mag-utod ta pagtuo. Dili kaw man mag-atag ta taod paagi ta pag-umaw na ‘amay’ naan ta bisan kino unti ta kalibutan i tak isya nang gid inyo an na Amay daw kanen naan ta langit. 10 Dili kaw man magpaumaw na ‘ginuo’ tak isya nang inyo na Ginuo daw kanen Pinili Ta Dyos Na Mag-ari. 11 Daw kino ki kyo may pinakadatas na katengdanan, kanen manugsirbi nyo. 12 Daw kino magpadatas ta iya na kaugalingen, paebesen kanen an ta Dyos. Daw kino magpaebes ta iya na kaugalingen, padatasen kanen an ta Dyos.”
13 Ambal man Jesus, “Kyo na mga Pariseo daw mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises, maageman nyo segeng na silot! Inyo na pagtuman ta Dyos pakita-kita nang! May katengdanan kaw na itudlo nyo paagi an na magpasakep mga ittaw naan ta pagdumala ta Dyos. Piro, ula kaw gapasakep ta iya na pagdumala daw papegengan nyo man mga ittaw ya na liag inta magpasakep. Paryo kaw ta ittaw na gasarado ta ngaan ta balay daw naan ta gwa gabantay aged duma an dili kaselled.
14 “Kyo na mga Pariseo daw mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises, maageman nyo segeng na silot! Inyo na pagtuman ta Dyos pakita-kita nang! Sikad kaw manluko ta mga balo na bai daw paubos nyo iran an na pangabuian. Gapakuno-kuno kaw na riliyuso paagi ta lawig na pangamuyo naan ta tama na mga ittaw aged dili mlaman na mga pabuat nyo an malain. Tenged iling tan mga buat nyo, maageman nyo segeng na silot ta Dyos.
15 “Kyo na mga Pariseo daw mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises, maageman nyo segeng na silot! Inyo na pagtuman ta Dyos pakita-kita nang! Gabyai kaw naan ta mga madyo na lugar aged mangumbinsi ta bisan isya nang na ittaw na dili-Judio para isya man ta inyo na mga tinudluan. Pagtapos nyo ta pagkumbinsi, patudluan nyo asta na kanen an malain gid en daw dapat silutan naan ta impirno na mas pa ki kyo!
16 “Kyo na paryo gid ta bulag na mga manuggiya, maageman nyo segeng na silot! Patudlo nyo na daw kino magsumpa paagi ta pagsambit ta Timplo, ula bali daw dili din tumanen iya an na sumpa. Piro, daw kanen magsumpa paagi ta pagsambit ta blawan na naan ta Timplo, kinanglan tumanen din gid iya an na sumpa. 17 Buang-buang kaw gid na mga bulag! Indi ti mas impurtanti? Ino ta inyo na isip, Timplo o blawan na naan ta Timplo? Simpri Timplo i mas impurtanti tak blawan pabilang na para ta Dyos tenged blawan naan ta Timplo. 18 Patudlo nyo man na daw kino magsumpa paagi ta pagsambit ta alaran na naan ta Timplo, ula bali daw dili din tumanen iya an na sumpa. Piro, daw kanen magsumpa paagi ta pagsambit ta alad na nabetang naan ta alaran, kinanglan tumanen din gid iya an na sumpa. 19 Mga bulag kaw gid! Indi ti mas impurtanti? Ino ta inyo na isip, alaran o alad na naan ta alaran? Simpri alaran mas impurtanti tak alad pabilang na para ta Dyos tenged alad naan ta alaran! 20 Daw kino magsumpa paagi ta pagsambit ta alaran, gasumpa kanen an paagi ta alaran asta tanan na paalad dya. 21 Daw kino magsumpa paagi ta pagsambit din ta Timplo, gasumpa kanen an paagi ta Timplo asta man Dyos mismo na gatinir dya. 22 Daw kino magsumpa paagi ta pagsambit din ta langit, gasumpa kanen an paagi ta truno ta Dyos asta man Dyos mismo na gamungko dya.
23 “Kyo na mga Pariseo daw mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises, maageman nyo segeng na silot! Inyo na pagtuman ta Dyos pakita-kita nang! Gaamblig kaw gid na maalad naan ta Dyos isya na parti ta sampulo na parti ta tanan gid na paani nyo bisan ta mga daon na panglasa ta pagkaan. Piro, pabay-an nyo nang impurtanti na mga sugo tak dili igo inyo na pagtratar naan ta duma na mga ittaw, ula kaw naluoy ta mga gakinanglan daw dili kaw man masaligan. Igo na gaalad kaw ta isya ta sampulo na parti naan ta Dyos, piro dapat dili nyo bay-an mga sugo din an na mas impurtanti pa. 24 Paryo kaw gid ta bulag na mga manuggiya! Gaamblig kaw gid na magtuman ta dili impurtanti na mga sugo, piro pabay-an nyo nang mga impurtanti an. Iling tan na pabuat nyo paryo na inyo na inemen pasala nyo aged sigurado na dili nyo mainem mga sapat-sapat an, piro ula bali na malam-ed nyo bakod na ayep na kamilyo.
25 “Kyo na mga Pariseo daw mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises, maageman nyo segeng na silot! Inyo na pagtuman ta Dyos pakita-kita nang! Paryo kaw ta ittaw na gaugas nang ta gwa ta ineman daw mangkok, piro selled ta ineman daw mangkok ula din paugasi. Iling man tan, pakita-kita nyo nang pirmi naan ta mga ittaw na patuman nyo gid mga sunuran nyo, piro pabay-an nyo na sikad kaw mangwarta daw inyo nang na kaugalingen na kalipay paintindi nyo an. 26 Bulag kaw na mga Pariseo! Bag-uon nyo anay inyo na isip aged makabuat kaw man ta miad. Daw iling tan buaten nyo, paryo na palimpyo nyo anay selled ta ineman daw mangkok daw sunod gwa man aged ubos limpyo.
27 “Kyo na mga Pariseo daw mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises, maageman nyo segeng na silot! Inyo na pagtuman ta Dyos pakita-kita nang! Paryo kaw ta mga pantyon na papinturaan ta puti na daw lagen naan ta gwa dayad, piro naan ta selled ubos ligna daw bekkeg ta mga patay. 28 Iling kaw man tan tak ta panan-aw ta mga ittaw ki kyo, matareng kaw, piro inyo na pagtuman ta Dyos dili terek ta inyo na tagipusuon daw ubos nang malain naan ta inyo na isip.
29 “Kyo na mga Pariseo daw mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises, maageman nyo segeng na silot! Inyo na pagtuman ta Dyos pakita-kita nang! Gapaubra kaw ta mga lebbengan ta mga prupita daw papadayad nyo mga pantyon an ta mga ittaw na matareng. 30 Gambal kaw, ‘Daw kami bui ta timpo ta ame na mga kaapuan, dili kay ame maglabet ta iran na pagpatay ta mga prupita.’ 31 Ta, paagi ta iling tan na paambal nyo, paako nyo na kyo linai ta mga gapatay ta mga prupita. 32 Tenged iling kaw san, sigi, padayunon nyo daw tapuson mga malain na buat na naumpisaan danen.
33 “Kyo na malain! Paryo kaw ta mga bekkessan daw mga bata ta bekkessan na dalitan! Dili nyo malikawan na sintinsyaan kaw ta Dyos na silutan naan ta impirno! 34 Magpadala a ki kyo ta mga manugsugid ta kabebet-en ta Dyos, mga ittaw na maalam daw mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises. Duma an ki danen ipapatay nyo, duma an ipalansang naan ta krus, duma pa an ipakastigo nyo naan ta inyo na mga balay tipunan daw duma pa gid ipalagas nyo ta inyo na pagpangabot ki danen bisan indi danen an miling. 35 Gani, sigurado gid na manabat kaw ta kamatayen ta tanan na mga ittaw na matareng umpisa gid ki Abel na matareng na ittaw asta ki Zacarias na bata Baraquias na papatay naan ta Timplo naan ta tengnga ta sunugan ta mga alad daw Balay Ta Dyos.§ 36 Sugiran ta kyo na mga ittaw ta yi na timpo manabat gid ta kamatayen danen tanan na matareng.”
Kasebe Jesus Tenged Ta Mga Ittaw Ta Jerusalem
(Lucas 13:34-35)
37 Gangasebe Jesus i daw gambal, “Kyo na naan ta Jerusalem,* kaluluoy kaw. Ula nyo batuna mga padala ya ta Dyos tak papatay nyo mga prupita daw patimbag mga sinugo ta Dyos. Lugay en na liag ko na pasakepen kaw inta ki yaken daw ambligan paryas ta pagtipon ta nayen na manok ta iya na mga piyak naan ta dalem ta iya na mga pakpak. Piro, dili kaw miag! 38 Tenged iling tan nabuat nyo, anduni syudad nyo an daw Timplo pabay-an nang en ta Dyos. 39 Sugiran ta kyo na dili a nyo makita isab asta mabot adlaw na mambal kaw, ‘Dayawen ta kanen an na papadala ta Ginuo Dyos na miling di en.’ ”
* 23:5 Mga paigot naan ta takong daw blukan na pasambit Jesus sikad sise na ugsakan na paumaw ta Inglis na ‘phylactery’. Naan selled ta ugsakan may pila na mga sinulat na birsikulo alin ta sinulat na pulong ta Dyos. 23:14 Naan ta pila na mga kupya ta libro na Mateo anay pa sa na nasulat naan ta linggwai na Griego, ula birsikulo katursi. 23:33 Ta timpo Jesus, ta isip ta mga Judio malain na ittaw paanggid naan ta bekkessan. § 23:35 Naan ta Genesis 4:8 pwidi nyo mabasa isturya ya parti ta pagpatay ki Abel daw naan ta 2 Mga Cronica 24:20 pwidi nyo mabasa isturya ya parti ta pagpatay ki Zacarias. Naan ta Biblia na nasulat ta linggwai na Hebreo pagsunod-sunod ta mga libro dili paryo ta pagsunod-sunod ta mga libro naan ta Una Na Kasugtanan ta ate na mga Biblia anduni. Naan ta Biblia na Hebreo una an na libro Genesis daw katapusan an na libro 2 Mga Cronica. Nyan na, ambal an na umpisa gid ki Abel na matareng na ittaw asta ki Zacarias beet ambalen tanan na matareng na mga ittaw na papatay na nasambit naan ta Biblia na Hebreo. * 23:37 Ta pagsambit Jesus kyo na naan ta Jerusalem beet din ambalen tanan na linai Israel na yon man mga Judio. 23:39 Mga Salmo 118:26