24
Pagtudlo Jesus Parti Ta Mga Adlaw Na Mabot
(Marcos 13:1-23; Lucas 21:5-24)
Na gapanaw Jesus i na mwa ta Timplo, iya na mga tinudluan gaprani ki kanen. Pabugal danen ki kanen mga bilding naan ta Timplo. Ambal din ki danen, “Makita nyo pa anduni tanan na i daw dayad matuod, piro gambal a ki kyo na mabot adlaw na magubba gid Timplo i daw tanan na bato ta Timplo mawasak na ula gid maskin isya nang na bato na gasampaw pa naan ta duma na bato.”*
Giling danen i Jesus naan ta Bukid Olibo. Na gamungko kanen i dya, iya na mga tinudluan gaprani ki kanen na danen nang daw mambal, “Sugiran kay no tuo daw kan-o matabo nyan na paambal no. Ino sinyalis na pamatuod na kaon mabot en daw matapos man en yi na timpo?”
Sabat Jesus ki danen, “Mag-andam kaw gid aged dili kaw maluko tak tama na mga ittaw miling ki kyo na akuon danen ake na ngaran ta iran na kaugalingen daw ambalen danen, ‘Yaken i Pinili Ta Dyos Na Mag-ari!’ Ta iling tan na buat danen, tama na mga ittaw maluko danen. Ta yon man na timpo kamati kaw ta gira na dani ki kyo daw kabalita na naan ta madyo may gira man, piro dili kaw mataranta tak naan ta plano ta Dyos na matabo anay iling an tan. Piro, dili pa katapusan ta yi na timpo. Mga nasyon maggiraay daw mga kaarian kuntra ta kaarian. May segeng na letem daw mga linog naan ta lain-lain na mga lugar. Piro, tanan na iling tan umpisa nang pa ta segeng na kakulian na maagian ta mga ittaw paryo ta mabatyagan ta bai na manugbata en na umpisa nang pa gapasakit.
“Ta yon man na timpo ta kakulian, may mga ittaw na magdakep ki kyo na intriga kaw naan ta mga gakuntra ki kyo aged pabellayan daw duma an ki kyo patayen. Bisan indi demetan kaw gid ta tanan tenged sakep kaw ki yaken. 10 Ta yon man na timpo, tama na mga ittaw magtalikod ta iran na pagsalig ki yaken daw duma an magdemetay daw magtrayduray. 11 Tama mwa na dili-matuod na prupita daw tama maluko danen. 12 Tenged na magtama mga ittaw na gabuat ta malain, katamaan ta mga ittaw, marwad iran na paggugmaay. 13 Piro, maluwas mga ittaw na magpadayon ta iran na pagpati ki yaken asta ta katapusan ta yon na timpo. 14 Bag-o matapos yi na timpo, miad na balita parti ta pagdumala ta Dyos masugid anay naan ta bilog na kalibutan aged mamatian ta tanan.”
15 Ambal pa Jesus, “Ta timpo na mabot, makita nyo naan ta Timplo ‘sikad malain na betang na gainsulto ta balay ta Dyos’ na yon man pasambit ya Daniel na prupita anay pa sa.” -- Kyo na gabasa ta nasulat na i, intindien nyo gid daw ino beet ambalen.
16 Ambal pa gid Jesus, “Daw iling tan makita nyo naan ta Timplo, beet ambalen abot en timpo na mga ittaw na gaistar naan ta prubinsya Judea dapat na magbakwit naan ta mga bukid. 17 Daw matabuan na may ittaw na naan ta atep§ ta iran na balay, dapat na magbakwit dayon na dili en melled pa ta balay daw magkamang ta pagkabetang na dleen din. 18 Iling man tan, daw matabuan na may ittaw na naan ta iya na uma, dapat na dili en muli pa na magkamang ta pang-isleb din na bayo. 19 Ta yon man na timpo, kaluluoy gid mga bai na gabagnes daw gapasuso tak mabellayan danen ta pagbakwit. 20 Mangamuyo kaw nang ta Dyos na inyo na pagbakwit dili matabo naan ta tagtignaw daw dili man naan ta Adlaw Ta Pagpuay* 21 tak ta yon man na timpo, maagian ta mga ittaw segeng gid na kakulian na ula pa naagii ta bisan kino alin ta pagbuat ta kalibutan daw kalangitan asta anduni. Ula en may matabo pa na mas segeng na kakulian kaysa ta iling tan. 22 Daw dili palipuon ta Dyos mga inadlaw na ya na maagian danen, ula gid may isya na ittaw na mabilin na bui. Piro, palipuon din nang tenged ta iya na pinili na mga ittaw.”
23 Ambal pa Jesus, “Ta yon man na timpo, daw may mambal ki kyo, ‘Lagen nyo, anen di en Pinili Ta Dyos Na Mag-ari!’ dili kaw magpati. Iling man tan daw may mambal, ‘Kanen man nyan!’ 24 tak may miling ki kyo na mga dili-matuod na Pinili Ta Dyos Na Mag-ari daw mga dili-matuod na prupita. Magbuat danen an ta bakod na mga katingalaan na pamatuod na danen an may gaem aged na daw maimo, tilawan na maluko danen asta pa ta mga ittaw na pinili ta Dyos. 25 Tandaan nyo gid ambal ko an tak nasugid ko en daan ki kyo parti ta matabo pa mintras na ula pa natabo. 26 Tenged pasugiran ta kyo en, daw may mambal ki kyo, ‘Yo, anen dya en Pinili Ta Dyos Na Mag-ari naan ta lugar na ula kabalayan’, dili kaw miling dya. Daw ambalen man danen, ‘Yi, anen di en kanen naan ta selled ta kwarto’, dili kaw magpati 27 tak ta adlaw na mabot Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan, makita kanen an ta tanan na mga ittaw paryo ta kilat na makita gid na gakurit alin ta sennangngan munta ta salepan. 28 Makita gid ta tanan iya an na pag-abot na paryo man ta isya na ambalanen, ‘Daw indi may patay, mlaman gid ta tanan tak naan dya galayog-layog mga uwak.’ ”
Mga Matabo Naan Ta Adlaw Na Mabot Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan
(Marcos 13:24-27; Lucas 21:25-28)
29 Gambal pa gid Jesus i parti ta mga adlaw na mabot, “Sunod ta yon man na mga adlaw na may mga segeng na kakulian, dayon matabo na
‘Magdelem adlaw an
daw bulan an dili magpawa.
Mga bituon an mulog alin ta langit
daw tanan na naan ta kalangitan
manlatak na paryo ta payegyeg.’
30 Pagtapos ta mga matabo na iling tan, may makita naan ta kalangitan na sinyalis na mabot en Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan. Tanan na mga ittaw ta kalibutan mangug-og ta tudo tenged ta iran na kaadlek. Makita danen na kanen an mabot naan ta panganod na bakod gid iya na gaem daw sikad silaw na pawa ta Dyos naan ki kanen. 31 Ta biskeg na tunog ta trumpita, ipadala din iya an na mga angil naan ta appat na pamusod ta kalibutan aged tipunon mga ittaw na iya na pinili alin ta tanan na lugar.”
Sinyalis Na Mabot En Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan
(Marcos 13:28-31; Lucas 21:29-33)
32 Gambal pa Jesus i, “Intindien nyo daw ino beet ambalen ta paanggid na isturya ta kaoy na igos: Daw iya an na mga sanga gasalingsing daw gadaon, mlaman nyo na mabot en tagtanem. 33 Yon man, daw makita nyo na gaumpisa en matabo tanan na pasugid ko ki kyo, sigurado gid na mlaman nyo na kanen an mabot en na paryo naan en kanen ta gwa ta gangaan.§ 34 Sugiran ta kyo na tanan ya na mga pasugid ko ki kyo matabo na ula pa napatay tanan na mga ittaw ta yi na timpo. 35 Maski marwad pa kalangitan an daw kalibutan, ake i na mga ambal magpadayon asta ta ula katapusan.”
Ula May Nalam Daw Kan-o Mabot Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan
(Marcos 13:32-37; Lucas 17:26-30, 34-36)
36 Gambal pa Jesus i, “Parti daw ino adlaw daw uras na Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan mabot, ula may nalam bisan mga angil ta langit daw bisan man Bata Ta Dyos. Dyos Amay nang gid nalam. 37 Ta timpo na mabot en Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan, mga buat ta mga ittaw paryas man ta mga pabuat ya ta mga ittaw anay pa sa ta timpo Noe. 38 Ta mga adlaw ya na ula pa gabot anaw na galapaw ta bilog na kalibutan, ula ta iran na isip daw ino matabo ki danen daw gapadayon man gyapon danen ta iran na pang-adlaw-adlaw na buat. Gakaan danen ya, gainem daw gangasawa asta ta adlaw na gasakay en Noe naan ta arka. 39 Ula gid danen nlami daw ino matabo ki danen asta gabot anaw ya daw nalemmes danen tanan.* Iling man tan, mga ittaw magulpian naan ta adlaw na mabot Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan. 40 Daw matabuan na darwa na mama gaubra naan ta uma, isya an kamangen daw isya an a, mabilin. 41 Daw matabuan na darwa na bai gatabangay ta paggaling, isya an kamangen daw isya an a, mabilin. 42 Gani, magbantay kaw tak ula nyo nlami daw ino na adlaw na mabot inyo an na Ginuo. 43 Intindien nyo ta miad na daw nlaman inta ta tag-iya ta balay daw ino uras ta kilem mabot ittaw na manakaw, sigurado na magpulaw kanen ta pagbantay ta iya na balay aged matakaw an dili kaselled. 44 Gani, dapat na pirmi kaw anda tak Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan mabot ta uras na ula nyo papaabuta.”
Masaligan Daw Dili Masaligan Na Suguon
(Lucas 12:41-48)
45 Gaisturya pa Jesus i ta paanggid naan ta iya na mga tinudluan, “May tag-iya ta balay na gapili naan ta iya na mga suguon ta isya na masaligan daw maalam. Napili din na suguon patugyanan din na magdumala ta duma na mga suguon naan ta iya na panimalay daw tagan danen an ta iran na pagkaan ta igo na uras. 46 Daw suguon na gadumala maabutan ta iya na amo na patuman din papaubra ya ki kanen, sigurado gid na bakod iya na kalipay. 47 Sugiran ta kyo na padumalaen kanen an ta amo din naan ta tanan na pagkabetang ta iya na amo. 48 Piro, daw matabuan na suguon ya malain, mambal kanen ta iya na kaugalingen, ‘Lugay pa taan malik ake ya na amo.’ 49 Tenged iling tan iya na paisip, mag-umpisa kanen na manakit ta iya na duma na mga suguon daw pagusto man kanen an ta kaan daw inem duma ta mga palaingaw. 50 Na iling tan ubra din, gulpi nang abot iya na amo ta adlaw na ula din papaabuta daw ta uras na ula din nlami. 51 Pag-abot ta iya na amo, silutan kanen an ta beg-at na silot paryo ta maageman ta duma na mga ittaw na pakita-kita nang iran na pagtuman. Iling tan na mga ittaw silutan naan ta lugar na naan dya danen mangagal daw magbaggit ta iran na mga ngipen.”
* 24:2 Timplo ya ta mga Judio pakabig na isya ta mga dayad gid na bilding na patukod anay pa sa. Timplo ya nauman alin ta sikad darko na mga bato na kurti an riktanggulo. Beg-at an ta duma na mga bato mga 45,500 kilos. 24:3 Pwidi nyo mabasa parti ta yi na timpo naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. 24:15 Daniel 9:27, 11:31 daw 12:11 § 24:17 Naan ta lugar ta mga Judio ta timpo Jesus, atep an ta mga balay katamaan tapan daw may geddan naan gwa ta balay na agian munta ta atep. Kaysan mga ittaw gapuay naan ta atep ta iran na balay. * 24:20 Ta timpo Jesus, kuntra ta sunuran ta mga Judio na magpanaw danen naan ta madyo ta Adlaw Ta Pagpuay. 24:29 Isaias 13:10, 34:4; Ezekiel 32:7; Joel 2:10-11 24:30 May anen na mga ambal naan ta birsikulo trinta na naan alin Daniel 7:13-14. § 24:33 Kanen an beet ambalen Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan na ula duma daw dili, Jesus na mabot aged mag-umpisa ta iya na pagdumala naan ta kalibutan. * 24:39 Naan ta Genesis kapitulo sais asta ta kapitulo nuibi pwidi nyo mabasa isturya parti ki Noe daw anaw na galapaw ta bilog na kalibutan.