25
Mga Dlaga Na Abay
Gambal pa Jesus i naan ta iya na mga tinudluan, “Ta adlaw na mabot Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan, pagdumala an ta Dyos paryo ta natabo ta sampulo na dlaga na abay na may dala na lampara para ta iran na pagsugat ta kasalen na mama na mabot.* Limma ki danen maalam daw limma ya kabos-kabos. 3-4 Mga maalam ya gadala ta iran na lampara daw gadala pa gid ta risirba na lana para ta iran na lampara. Mga kabos-kabos ya a gadala ta iran na lampara, piro ula gadala ta lana na risirba. Na lugay mabot kasalen ya na mama, sampulo na abay tunugaen ta pagtagad ki kanen asta na katunuga.
“Na magtenga kilem en, may gasinggit, ‘Anen en mama na kasalen! Giran nyo! Sugaten nyo kanen an!’ Gabugtaw dayon sampulo ya na mga abay daw gapriparar ta iran na lampara. Piro, mga kabos-kabos ya na abay gambal naan ta mga maalam na abay, ‘Tagan kay nyo tuo ta dala nyo na lana bisan tise nang tak gapaleng-paleng en ame i na mga lampara.’ Sabat ta mga maalam, ‘Dili pwidi tak basi dili mag-igo dala nay i na lana para ki kiten tanan. Miad pa na manaw kaw daw malit ta lana na para ta inyo yan na lampara.’
10 “Na gapanaw mga abay ya na kabos-kabos aged malit ta lana, gabot kasalen ya na mama. Limma ya na abay na anda en ta pag-abot din gakuyog ki kanen naan ta kumbiraan. Pagselled danen, pasaraduan gangaan ya.
11 “Ula nang lugay, gabot man limma ya na mga abay na gapalit ta lana, piro sarado en gangaan ya. Gaumaw danen an, ‘Sir! Sir! Paselleren kay no!’ 12 Piro, gasabat mama ya na kasalen, ‘Paselleren ta kyo inta daw kala ta kyo, galing dili ta kyo kala.’ ”
13 Pagtapos Jesus ta pag-isturya ta paanggid, gambal kanen i naan ta iya na mga tinudluan, “Nyan na kinanglan gid na magbantay kaw tak dili nyo mlaman daw kan-o mabot Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan.”
Tallo Na Suguon Na Paintrigaan Ta Kwarta
(Lucas 19:11-27)
14 Gambal pa Jesus i naan ta iya na mga tinudluan, “Pagdumala an ta Dyos paanggid man ta pabuat ta isya na ittaw na marga na miling ta madyo na lugar. Bag-o kanen marga, paumaw din iya an na mga suguon aged intrigaan din danen an na magdumala ta iya na pagkabetang. 15 Kada isya ki danen paintrigaan din ta kwarta keteb ta iran na masarangan na inigusyo. Una ya paintrigaan din ta limma na sinsilyo na pilak na may bakod gid na balor, daw sunod ya darwa na sinsilyo daw sunod pa gid ya isya. Pagtapos din ta pag-intriga, gapanaw kanen ya. 16 Suguon ya na kabaton ta limma na sinsilyo na pilak, panigusyo din kwarta ya daw kaginansya kanen ya ta limma. 17 Iling man tan, kabaton ya ta darwa, kaginansya kanen ya ta darwa. 18 Piro, kabaton ya ta isya na sinsilyo na pilak gagwa daw gakutkot naan ta basak daw palebbeng din kwarta ya ta iya na amo.
19 “Paglambay ta lugay na timpo, gabalik amo ya. Papangitaan din iya na mga suguon ta sumada ta iran na mga panigusyo. 20 Suguon ya na kabaton ta limma na sinsilyo gaprani na dala din limma pa gid na sinsilyo daw ambal din ta iya na amo, ‘Sir, paintriga no kan-o ki yaken limma na sinsilyo. May tubo na limma.’ 21 Sabat ta iya na amo, ‘Nyan dayad! Miad ka gid daw masaligan na suguon. Tenged masaligan ka parti ta sise na kantidad, anduni intrigaan ta kaw ta bakod na kantidad. Magkalipay ka duma ki yaken.’
22 “Suguon ya na kabaton ta darwa na sinsilyo gaprani ta iya na amo daw mambal, ‘Sir, paintriga no kan-o ki yaken darwa na sinsilyo. May tubo na darwa.’ 23 Sabat ta amo, ‘Nyan dayad! Miad ka gid daw masaligan na suguon. Tenged masaligan ka parti ta sise nang na kantidad, anduni intrigaan ta kaw ta bakod na kantidad. Magkalipay ka duma ki yaken.’
24 “Suguon ya na kabaton ta isya na sinsilyo gaprani man daw mambal ta iya na amo, ‘Sir, nlaman ko na pwirti ka gid na amo tak gapangani ka ta dili imo na sinabwag daw gapanapas ka ta dili imo na pinanggas. 25 Nyan na adlek a tak basi ula a ginansya daw marwad pa imo an na kwarta. Yon tenaan na palebbeng ko nang naan ta basak. Yi en kwarta no.’ 26 Sabat ta amo, ‘Malain ka na suguon daw tamad gid! Nlaman no na gapangani a ta dili ake na sinabwag daw gapanapas man ta dili ake na pinanggas! 27 Man-o tak ula no paeles kwarta ko an naan ta mga nigusyanti na gapautang na gapatubo ta kwarta aged ta ake na pagbalik makamang ko ake na kwarta na may tubo man?’
28 “Ambal ta amo naan ta duma na mga suguon din, ‘Kamangen nyo naan ki kanen isya an na sinsilyo daw iatag naan ta suguon na may sampulo na sinsilyo 29 tak mga ittaw na masaligan parti ta mga paatag ki danen, tagan pa gid ta tama. Piro, mga ittaw na dili masaligan, maskin sise na naan ki danen kamangen pa. 30 Anduni, parti ta suguon i na ula pulos, dleen nyo kanen i daw pilak naan ta sikad delem na lugar na naan dya mga ittaw an mangagal ta tudo daw magbaggit ta iran an na ngipen.’ ”
Katapusan Na Pag-ukom
31 Gambal pa gid Jesus i naan ta iya na mga tinudluan, “Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan mabot na makita sikad silaw na pawa na naan ki kanen daw kanen duma ta tanan na mga angil. Pag-abot din, mungko kanen an naan ta iya na truno aged mag-ari. 32 Tanan na mga ittaw ta kalibutan tipunon naan ki kanen. Belagen din danen an ta darwa na grupo na paryo ta ubra ta manugbantay ta karniro na pabelag din mga karniro an naan ta mga kanding. 33 Mga ittaw na matareng tipunon din naan dapit ta iya na tuo paryo ta paimo naan ta mga karniro. Mga ittaw na dili matareng tipunon din naan dapit ta iya na wala paryo ta paimo naan ta mga kanding.
34 “Kanen an na Ari mag-ambal ta mga ittaw na naan dapit ta iya na tuo, ‘Kyo na mga pakaluy-an ta ake na Amay, marani kaw di daw batunon nyo patagana din para ki kyo. Tagan kaw din ta mga kaayaran na para ta mga ittaw na sakep ta iya na pagdumala tak iling tan plano din alin pa ta pagbuat din ta kalibutan daw kalangitan. 35 Yon buaten din para ki kyo tak na nletem a, papakaan a nyo. Na nlao a, papainem a nyo ta waig. Na ula a maistaran, papadayon a nyo naan ta inyo na balay. 36 Na ula a masuot, paatagan a nyo ta bayo. Na gamasakit a, paasikaso a nyo. Na napriso a, pasud-o a nyo.’
37 “Pagtapos ta ambal ta Ari, mga matareng an na ittaw mag-insa ki kanen, ‘Ginuo, kan-o ka nakita nay na nletem daw paatagan nay kaon yan ta pagkaan? Kan-o ka nlao daw paatagan nay kaon yan ta waig na inemen? 38 Kan-o ka nakita nay na ula ka istaran daw papadayon nay kaon yan naan ta ame na balay? Kan-o ka gakinanglan ta bayo daw paatagan nay kaon yan ta suuton? 39 Kan-o ka nakita nay na gamasakit o napriso daw gasud-o kay ki kaon?’
40 “Kanen an na Ari magsabat, ‘Salig nyo gid na ula a nyo patabangi, piro sugiran ta kyo na nabuat nyo ya naan ta kebes na mga ittaw na pabilang ko na ake na mga utod, paryo nabuat nyo man en ki yaken.’
41 “Ari an mambal naan ta mga ittaw naan dapit ta iya na wala, ‘Kyo na mga sintinsyaan ta Dyos na silutan, malin kaw di ta atubangan ko. Unso kaw naan ta apoy na ula katapusan na patagana ta Dyos para ki Satanas daw ta iya na mga sinakepan. 42 Yon buaten ta Dyos ki kyo tak na nletem a, ula a nyo paatagi ta pagkaan. Na nlao a, ula a nyo paatagi ta waig na inemen. 43 Na ula a maistaran, ula a nyo padayuna naan ta inyo na balay. Na ula a suuton, ula a nyo paatagi ta bayo. Na gamasakit a, ula a nyo pasud-ua daw iling man tan na napriso a.’
44 “Gainsa danen an ta Ari, ‘Ginuo, kan-o ka nakita nay na nletem, nlao, ula madayunan, ula suuton, gamasakit ka daw napriso na ula kay gatabang ki kaon?’
45 “Sabat ta Ari ki danen, ‘Matuod na ula a nyo patabangi tak sugiran ta kyo na ula nyo ya nabuat naan ta kebes na mga ittaw na pabilang ko na ake na mga utod, paryo ula nyo nabuat naan ki yaken.’ ” 46 Pagtapos Jesus ta pag-isturya ta paanggid, ambal din pa, “Mga ittaw na dili matareng silutan naan ta impirno ta ula katapusan. Piro, mga ittaw na matareng maangken danen kabui na ula katapusan.”
* 25:1 Ta timpo Jesus, may kaugalian mga Judio parti ta kasal na ta mapon en mga dlaga na abay gatipon anay naan ta balay ta nubya daw naan danen dya gatagad asta mabot nubyo na sugaten din iya na nubya daw dleen naan ta balay ta iya na ginikanan. Daw mlaman ta mga abay na mabot en nubyo ya, gagwa danen aged sugaten nubyo ya na danen an may padala na lampara tak kilem en. Tanan na mga paimbitar daw danen na mga abay gasunuray na miling ta balay ta ginikanan ta nubyo tak naan dya kasal daw kumbira. 25:15 Sinsilyo na pasambit naan ta birsikulo kinsi, ta timpo Jesus kada isya gabalor ta suol ta subla kinsi anyos na ubra ta isya na ittaw. 25:30 Sikad delem na lugar beet ambalen impirno.