27
Pagdala Ki Jesus Naan Ki Gubirnador Pilato
(Marcos 15:1; Lucas 23:1-2; Juan 18:28-32)
Pagsennang ta adlaw, tanan na mga manugdumala na mga pari daw mga gadumala ta mga Judio gasapol daw gasugtanay na dapat masintinsyaan Jesus i ta kamatayen. Papagapos danen kanen i daw padala na intriga naan ki Pilato na gubirnador ta prubinsya Judea.
Pagpakamatay Judas
(Mga Binuatan 1:18-19)
Judas i na gatraydor ki Jesus, na nlaman din na Jesus masintinsyaan ta kamatayen, nakunsinsya gid kanen i ta iya na nabuat. Giling kanen i naan ta mga manugdumala na mga pari daw mga gadumala ta mga Judio aged ibalik trinta na sinsilyo na pilak na bayad danen ki kanen. Ambal din ki danen, “Nakasala a tak natrayduran ko daw naintriga naan ki kyo ittaw na ula gid sala.” Ambal danen, “Ino ki kami a? Imo na sabaten nyan en.” Pagmati Judas ta iran na ambal, papesdak din kwarta ya naan ta saag ta Balay Ta Dyos daw galin dya. Giling kanen ta isya na lugar daw naan dya gapakamatay paagi ta pagbitay ta iya na kaugalingen.
Mga sinsilyo na papesdak Judas patimod ta mga manugdumala na mga pari. Ambal danen, “Kuntra ta Mga Sinulat Moises na iulog kwarta i naan ta ugsakan ta mga alad unti ta Timplo tak yi na kwarta suol ta pagpatay.” Ta uryan, gasugtanay danen an na kwarta ya ipalit ta basak na iya ta isya na manugbuat ta kuron aged buaten danen na patyo para ta mga mapatay na istrangiro. Tenged ta iran na pagpalit ta basak ya ta kwarta na suol ta pagpatay, asta anduni basak ya paumaw na Basak Ta Lengngessa daw natuman man en ambal ya Jeremias na prupita anay pa sa. Ambal din,
“Pakamang danen trinta na sinsilyo na pilak
na sugtanan ta mga linai Israel na iprisyo
para ta iya na kamatayen,
10 daw kwarta na ya
papalit ta basak na iya ta manugbuat ta kuron
paryo ta sugo ta Dyos ki yaken.”*
Pag-imbistigar Pilato Ki Jesus
(Marcos 15:2-5; Lucas 23:3-5; Juan 18:33-38)
11 Na naan pa Jesus i gatindeg tubang ki Pilato, gainsa Pilato ki kanen, “Kaon ari ta mga Judio?” Sabat Jesus, “Kaon en gambal san.”
12 Paakusar kanen an ta mga manugdumala na mga pari daw mga gadumala ta mga Judio, piro ula kanen gasabat. 13 Gainsa eman Pilato ki kanen, “Tama gid iran na akusar kuntra ki kaon. Man-o ula ka gasabat?” 14 Piro, maskin isya nang na ambal, ula gid gasabat Jesus i ta iran na mga akusar daw Pilato gatingala gid ta miad.
Pagsintinsya Ki Jesus Ta Kamatayen
(Marcos 15:6-15; Lucas 23:13-25; Juan 18:39–19:16)
15 Kada Pista Ta Paglibri Alin Ta Egipto, kaugalian Pilato na magpalibri kanen an ta isya na priso na papangabay ta mga ittaw na librien. 16 Ta timpo na Jesus patubang ki Pilato, may priso na isya na kala gid na kriminal na ngaran din Barabas. 17 Na gatipon mga ittaw an naan ki Pilato, gainsa kanen ki danen, “Kino liag nyo na librien ko para ki kyo? Barabas o Jesus i na paumaw na Pinili Ta Dyos Na Mag-ari?” 18 Iling tan ambal din tak nlaman din na Jesus i paintriga ki kanen ta mga manugdumala tenged nang ta iran na inggit ki Jesus.
19 Na Pilato gamungko na mag-ukom, may pasugo iya na sawa na ambalen ki kanen, “Dili ka magpasilabet ta nyan na ittaw na ula kabuat ta sala tak natublag a gid anduni tenged ta ake na dagammo parti ki kanen.”
20 Piro, mga manugdumala na mga pari daw mga gadumala ta mga Judio gakumbinsi ta mga ittaw na Barabas pilien danen na librien daw Jesus i a sintinsyaan ta kamatayen. 21 Gainsa isab Pilato i, “Kino ta darwa na mama liag nyo na librien ko?” Sabat danen, “Barabas!” 22 Ambal din, “Daw Barabas librien ko, ino buaten ko ki Jesus na paumaw na Pinili Ta Dyos Na Mag-ari?” Sabat danen tanan, “Ilansang kanen an naan ta krus!” 23 Insa din, “Man-o, ino gid nabuat din an na sala?” Piro, patuduan pa gid danen iran an na singgit, “Ilansang kanen an naan ta krus!”
24 Na nakita Pilato na ula en kanen an sarang na mabuat pa tak umpisa en maggamo mga ittaw an, gapakamang kanen an ta waig daw naan ta tubangan ta mga ittaw gaugas kanen ta iya na lima§ daw gambal, “Ula a labet ta kamatayen ta ittaw na i! Inyo nyan en na sabaten!” 25 Sabat ta mga ittaw, “Kami daw ame na mga kabataan manabat ta iya na kamatayen.”
26 Pagsabat ta mga ittaw, palibri din Barabas ya. Gasugo kanen na Jesus i latiguon daw intriga naan ta mga sundalo na maglansang ki Jesus naan ta krus.
Pagpagayya Ta Mga Sundalo Ki Jesus
(Marcos 15:16-20; Juan 19:2-3)
27 Padala ta mga sundalo ta gubirnador Jesus i naan ta iran na kampo na naan ta selled ta sular ta Pretorio na palasyo ta gubirnador. Patipon danen libot ki Jesus tanan na sundalo ta iran na batalyon na naan dya gakampo. 28 Palubbas danen bayo din an daw pasuutan ta kapa na kulor minog.* 29 Galubid danen ta blagen ta telleken na tanem daw pabuat na kuruna. Pabetang danen naan ta ulo Jesus daw papaibit danen iya na tuo na lima ta baston. Galuod danen an naan ta tubangan din daw papagayyaan na ambal danen, “Mabuay ari ta mga Judio!” 30 Paileban danen kanen i daw pakamang iya an na paibitan na baston daw pukpok naan ta iya na ulo. 31 Pagtapos danen ta pagpagayya ki kanen, pakamang danen kapa ya daw pasuutan isab kanen an ta iya na bayo daw padala mwa ta syudad aged ilansang naan ta krus.
Paglansang Ki Jesus Naan Ta Krus
(Marcos 15:21-32; Lucas 23:26-43; Juan 19:17-27)
32 Na Jesus i padala ta mga sundalo pagwa ta syudad, nasugat danen mama na taga-Cirene na ngaran din Simon. Papilit danen kanen i na pas-anen krus an na lansangan ki Jesus. 33 Pagpas-an din, gapadayon danen ta iran na pagdala ki Jesus asta ta lugar na paumaw na Golgota na beet ambalen Bungyod Balbagol. 34 Pag-abot danen dya, papainem danen Jesus i ta bino na may simbog na pait, piro na natilawan din, dili kanen i miag minem. 35 Palansang danen kanen i naan ta krus daw pagtapos ta paglansang, paulas-ulas danen iya na mga bayo paagi ta paggabot-gabutay. 36 Pagtapos danen ta ulas ta iya na mga bayo, gapungko danen an daw gabantay ki kanen.
37 Naan dapit ta apaw ta ulo Jesus nabetang karatula na naan dya nasulat akusar kuntra ki kanen. Iling ti nasulat ya: YI JESUS, ARI TA MGA JUDIO. 38 Na kanen i palansang naan ta krus, darwa na matakaw palansang man naan ta mga krus. Krus an ta mga matakaw patindeg na isya an naan dapit ta iya na tuo daw isya an a, naan dapit ta wala.
39 Mga ittaw na galambay dya gatande-tande gid ta pag-insulto ki Jesus 40 na danen an gambal, “Ambal no gubbaen no Balay Ta Dyos daw patindegen isab seled ta tallo adlaw! Daw kaya no iling an tan, luwasen no imo an na kaugalingen! Daw kaon Bata Ta Dyos, manaog ka dyan ta krus yan!”
41 Iling man tan, Jesus i papagayyaan ta mga manugdumala na mga pari, mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises daw mga gadumala ta mga Judio. 42 Ambal danen, “Lagen nyo ittaw na yan! Paluwas din kabui ta duma na mga ittaw, piro iya an na kaugalingen na kabui dili din maluwas. Kanen kon ari ta mga linai Israel! Dapat manaog kanen an dayon anduni alin ta krus aged patian ta kanen an. 43 Gasalig kanen an ta Dyos, lagen ta abi daw Dyos nalipay ki kanen daw luwasen kanen an tak paako din na kanen kon Bata Ta Dyos!”
44 Papagayyaan man kanen an ta mga matakaw na pasilutan ta kamatayen duma ki kanen.
Kamatayen Jesus
(Marcos 15:33-41; Lucas 23:44-49; Juan 19:28-30)
45 Na ugto-adlaw en, gadelem bilog na lugar dya asta ta tallo uras. 46 Pag-abot ta katapusan ta pangallo na uras na gadelem, gasinggit Jesus i na bakod iya na kagi, “Eli, Eli, lema sabactani?” na beet ambalen, “Dyos ko, Dyos ko, man-o tak pabay-an a no?”§
47 Duma na mga ittaw na gatindeg dani ki Jesus kamati ta iya na singgit daw ambal danen, “Paumaw din Elias ya!” 48 Isya ki danen gadlagan na mamang ta ispunga. Pasawsaw din ispunga an naan ta agsem na bino daw pabetang din naan ta ugbos ta baston daw padeel naan ta baba Jesus aged na masepsep. 49 Duma na mga ittaw gambal, “Largaan nyo nang kanen an. Lagen ta abi daw mabot gid Elias ya daw luwasen kanen an.”
50 Gasinggit isab Jesus i na bakod iya na kagi daw patugyan din iya na ispiritu naan ta Dyos daw nabugto iya na ginawa. 51 Kurtina ya naan ta Balay Ta Dyos dayon nagisi na tenga gid alin ta apaw paebes.* Galinog kalibutan i daw mga darko na bato nabiak. 52 Gaabri man mga lebbengan an daw tama na mga ittaw na iya ta Dyos nabannaw. 53 Gagwa danen an naan ta iran na mga lebbengan daw pagtapos ta pagbannaw ki Jesus, giling danen an naan ta Jerusalem na syudad ta Dyos daw tama na mga ittaw kakita ki danen.
54 Upisyal ta sundalo daw iya na mga sakep na gabantay ki Jesus, na nabatyagan danen paglinog ya daw nakita danen tanan na natabo, nadlek gid danen an daw gambal, “Matuod gid man! Ittaw na yan Bata Ta Dyos!”
55 Tama na mga bai na naan gatindeg ta madyo na gatan-aw ta mga natabo. Danen an mga bai na kakuyog ki Jesus na galin kanen ta Galilea aged magtabang ki kanen. 56 Anen man dya danen i Maria Magdalena, Maria na inay Santiago daw Jose, daw sawa Zebedeo.
Paglebbeng Ki Jesus
(Marcos 15:42-47; Lucas 23:50-56; Juan 19:38-42)
57 May manggaranen na mama na taga-Arimatea na ngaran din Jose. Kanen isya ta mga ittaw na gapati ki Jesus. Na mapon gid en ta yo man na adlaw na Jesus napatay, 58 giling Jose i ki Pilato daw galisinsya na kanen mamang ta lawa Jesus. Gasugo Pilato an na iatag naan ki kanen. 59 Pakamang Jose lawa ya Jesus naan ta krus daw putuson paagi ta pagblebed ta maalen na tila na lino na bag-o. 60 Pabetang din lawa ya Jesus naan ta bag-o din papabuat na lebbengan na bato na palungagan na paryo ta kwiba. Pasaraan din lebbengan an ta bakod na bato na papaligid naan ta gangaan daw galin kanen dya. 61 Maria Magdalena daw isya pa na Maria anen man dya na gamungko na gatubang naan ta lebbengan.
Pagbantay Naan Ta Lebbengan Jesus
62 Ta Adlaw Ta Pagpuay na yon man adlaw na sunod ta adlaw ta pagpriparar, mga manugdumala na mga pari daw mga Pariseo giling naan ki Pilato. 63 Gambal danen ki Pilato, “Pataod na Gubirnador, may nademdeman kay. Na bui pa yo na bula na ittaw, ambal din na daw mapatay kanen, mabannaw kon kanen ta pangallo na adlaw. 64 Miad taan daw pabantayan no iya an na lebbengan asta ta pangallo na adlaw tak basi daw iya an na lawa takawen ta mga tinudluan din daw panugid-sugid man danen naan ta mga ittaw na nabannaw kanen ya. Daw iling tan matabo, mas lain pa gid uryan an na panluko danen kaysa ta una ya na kanen gambal na kanen kon Pinili Ta Dyos Na Mag-ari.” 65 Ambal Pilato, “Sigi, magdala kaw ta mga sundalo daw kyo nang en bala na magpabantay ta usto ta lebbengan ya tak kyo nalam daw ino dapat buaten.” 66 Pag-ambal Pilato, mga Pariseo daw mga manugdumala na mga pari giling naan ta lebbengan duma ta mga sundalo. Pabetangan danen ta tanda bato ya na sara aged mlaman daw may galigid ta bato ya. Papabantayan man danen ta mga sundalo lebbengan ya.
* 27:10 Zacarias 11:12-13 27:16 Naan ta pila na mga kupya ta libro na Mateo anay pa sa na nasulat naan ta linggwai na Griego, Jesus Barabas ngaran an ta kriminal na pasambit naan ta birsikulo disi-sais. Jesus Barabas beet ambalen Jesus na bata Abas. 27:22 Ta timpo Jesus, daw may kriminal na dili Romanen na pasintinsyaan ta kamatayen, isya na paagi ta pagsilot na pagamit ta gubirno ta Roma palansang kriminal an naan ta krus. Katamaan ta mga ittaw na pasilutan ta kamatayen paagi ta paglansang naan ta krus sikad malain na kriminal daw mga ribildi. § 27:24 Gaugas Pilato ta iya na lima bilang pamatuod na ula kanen sabaten parti ki Jesus. * 27:28 Pasuutan Jesus an ta minog na kapa aged daw lagen paryo ari tak paakusaran kanen an na gaako na kanen ari ta mga Judio. 27:33 Lugar na naan dya palansang Jesus naan ta krus paumaw na Bungyod Balbagol tak daw lagen, kurti an ta bungyod paryo ta balbagol ta ittaw. 27:46 Alin ta linggwai na Hebreo paambal ya Jesus na Eli, Eli. Naan ta pila na mga kupya ta libro Mateo anay pa sa na nasulat naan ta linggwai na Griego pasulat danen Eloi, Eloi tak iling tan naan ta Aramaic na linggwai. § 27:46 Mga Salmo 22:1 * 27:51 Kurtina ya naan ta Balay Ta Dyos na nagisi, yon elet ta tengnga ta primiro na selled ta Balay Ta Dyos daw pinakaselled. Kurtina ya mga disi-utso mitros kadatasen, nuibi mitros kalaparen, daw isya pulgada kadakmelen. 27:59 Ta timpo Jesus, kaugalian ta mga Judio na lawa an ta patay paputos paagi ta pagblebed ta tila bag-o lebbeng. Lino ngaran ta tila na buat alin ta lanot ta tanem na paumaw naan ta Inglis na ‘flax’. Tila na lino anggid ta tila na ramie daw tila na kuton.