28
Pagbannaw Ki Jesus
(Marcos 16:1-10; Lucas 24:1-12; Juan 20:1-10)
Lambay en Adlaw Ta Pagpuay. Pagsennang nang pa ta adlaw naan ta una na adlaw ta duminggo,* Maria Magdalena i daw isya pa na Maria giling naan ta lebbengan Jesus aged bistaan. Gulpi nang galinog ta biskeg tak may angil na gabot alin ta langit na papadala ta Ginuo Dyos. Giling kanen an naan ta lebbengan daw paligid din bato ya na sara daw naan kanen dya gapungko. Iya an na sura sikad silaw na paryo ta kilat daw iya an na bayo sikad gid puti. Pagkita ta mga gwardya na naan man dya, gakereg danen ta subla na kaadlek daw natumba na paryo danen an mga patay.
Gambal angil an naan ta mga bai, “Dili kaw madlek. Nlaman ko na papangita nyo Jesus ya na nalansang naan ta krus. Ula di en. Paryo ta iya na naambal, kanen ya pabannaw en ta Dyos. Marani kaw di daw lagen nyo nabetangan ta iya na lawa. Miling kaw dayon naan ta iya na mga tinudluan daw sugiran nyo danen ya na kanen pabannaw en ta Dyos daw gauna kanen ya ki danen naan ta Galilea. Naan danen dya makita kanen ya. Ta, pasugid ko en iya na tugon para ki kyo.”
Gadali-dali ta pag-alin mga bai ya naan ta lebbengan na may kaadlek, piro bakod iran na kalipay. Gadlagan danen an munta ta mga tinudluan aged magsugid. Na gadlagan danen i, nali nang, gasugat Jesus i ki danen daw magbugno. Gaprani danen an ki kanen daw magluod na gadapa daw mibit naan ta iya na batiis ta pagdayaw ki kanen. 10 Gambal Jesus i ki danen, “Dili kaw madlek. Manaw kaw daw sugiran nyo ake na mga tinudluan na yon man mga pakabig ko na ake na mga utod na miling danen an naan ta Galilea daw naan kay dya magkitaay.”
Sugid Ta Mga Gwardya
11 Na gapadayon mga bai ya munta naan ta mga tinudluan Jesus, duma an na mga sundalo na gagwardya naan ta lebbengan gabalik naan ta syudad. Pasugid danen naan ta mga manugdumala na mga pari tanan ya na natabo na nakita danen naan ta lebbengan. 12 Tenged ta sugid ta mga sundalo, gasapol daw gasugtanay mga manugdumala an na mga pari daw mga gadumala ta mga Judio daw ino iran na buaten. Pabayaran danen mga sundalo an ta bakod na kantidad daw 13 pasugo danen, “Ibalita nyo ta mga ittaw na mintras gatunuga kaw kabii kilem, giling dya mga tinudluan ya Jesus daw patakaw danen iya ya na lawa naan ta lebbengan. 14 Daw mabalitaan ta gubirnador na lawa ya patakaw, dili kaw magpalibeg tak kami nang en bala ki kanen aged mapati kanen an na ula kaw labet.” 15 Pabaton dayon ta mga gwardya kwarta ya daw patuman danen pasugo ya ki danen. Gani, alin sa asta anduni, iling tan isturya ya na napalapta naan ta mga Judio.
Pagkitaay Jesus Daw Mga Apustulis
(Marcos 16:14-18; Lucas 24:36-49; Juan 20:19-23; Mga Binuatan 1:6-8)
16 Unsi ya na apustulis giling naan ta isya na bukid ta Galilea na paambal Jesus na ilingan danen. 17 Na nakita danen Jesus i, galuod danen ta pagdayaw ki kanen bisan na duma an ki danen gadua-dua pa. 18 Gaprani Jesus i ki danen daw gambal, “Naatag en ta ake na Amay ki yaken tanan na uturidad na magdumala ta tanan na naan ta langit daw naan ta kalibutan. 19 Gasugo a ki kyo na ilingan nyo daw tudluan mga ittaw naan ta bilog na kalibutan aged danen an magsunod man ta ake na natudlo. Iling tan buaten nyo paagi ta pagbautismo nyo ki danen ta ngaran ta Dyos Amay, Dyos Anak, daw Dyos Ispiritu Santo 20 daw paagi man ta pagtudlo nyo ki danen na magtuman danen ta tanan na pasugo ko ki kyo. Demdemen nyo gid na ta tanan na uras yaken i duma ki kyo asta ta katapusan ta yi na timpo.”
* 28:1 Ta pagbilang ta mga Judio ta mga adlaw na seled ta isya na duminggo, pangpitto na adlaw Adlaw Ta Pagpuay na yon man anduni paumaw ta na Sabado. Adlaw an na sunod ta Adlaw Ta Pagpuay paumaw danen na una na adlaw ta duminggo na yon man anduni paumaw ta na Duminggo. 28:20 Pwidi nyo mabasa parti ta yi na timpo naan ta Mga Ambal Na Pasaysay.