3
Batasan Na Igo Ta Mga Gapanguna Ta Mga Gatipon-tipon Na Gatuo
Yi na tudlo matuod: Daw kino gaandem na magpanguna ta mga gatipon-tipon na gatuo, dayad iya na andem tak impurtanti na katengdanan. Tenged impurtanti na katengdanan, dapat na dayad iya na batasan aged ula may masaway ki kanen, isya nang iya na sawa daw ula duma na bai ta iya na kabui, nalam kanen magdala daw magpegeng ta iya na kaugalingen, pataod kanen an tenged ta iya na mga buat, nalipay kanen an ta pagbaton ta mga ittaw na giling ta iya na balay, nalam man magtudlo parti ta miad na balita, dili kanen an palainem, dayad iya na ugali na langkaw iya na nakem, dili abtik lima din na maniro, dili kanen miag ta gulo daw dili man pirmi nang naan ta iya na isip pagpatama ta kwarta. Dapat dayad pagdumala din ta iya na pamilya daw iya na mga bata gapasakep ki kanen daw may pagtaod man. Daw dili kanen an nalam magdumala ta iya na pamilya, dili din madumalaan ta usto mga gatipon-tipon na gatuo. Dapat kanen an dili bag-o nang gatuo ki Jesu-Cristo tak basi magpabugal nang kanen ta iya na kaugalingen daw silutan kanen ta Dyos tenged ta iya na pagpabugal paryo ta silot ki Satanas. Kala kanen an ta mga ula gatuo na dayad iya na batasan. Daw batasan din an malain, tama maambal na malain parti ki kanen daw mapirdi kanen an Satanas paryo ta yupan na gulpi nang nasied.
Mga gapanguna man na may katengdanan ta pag-asikaso ta mga gatipon-tipon na gatuo dapat pataa danen an ta mga ittaw, iran na ambal masaligan, dili danen sikad minem ta bino daw ula man gagamit ta malain na paagi aged makakwarta nang. Dapat padayon danen na gapati ta tudlo parti ta pagtuo ki Cristo na papasugid ta Dyos ki kiten daw tumanen man na terek ta iran na tagipusuon. 10 Bag-o kaw magpili daw kino tagan ta katengdanan ta pag-asikaso ta mga gatuo, panilagan nyo anay daw dayad iran na batasan. Daw makita nyo na ula may masaway ki danen, pwidi na danen pilien nyo. 11 Iling man tan mga bai na sawa ta mga may katengdanan ta pag-asikaso ta mga gatuo,* dapat pataa danen an ta mga ittaw, ula danen papakalain iran na duma daw nalam man danen magdala ta iran na kaugalingen daw masaligan ta tanan na buat.
12 Daw kino may katengdanan ta pag-asikaso ta mga gatuo, dapat na isya nang iya na sawa daw ula duma na bai ta iya na kabui daw dayad pagdumala din ta iya na pamilya. 13 Daw mag-ubra danen ta usto bilang mga may katengdanan ta pag-asikaso ta mga gatuo, tauron danen ta mga ittaw daw ula danen adlek na magpamatuod naan ta mga ittaw parti ta pagtuo ki Jesu-Cristo.
Tuyo Pablo Ta Pagsulat Ki Timoteo
14 Andem ko gid na miling dayon ki kaon, piro pasulat ko nang en 15 aged daw lugay pa bag-o a miling ki kaon, mlaman no daw ino batasan na igo ki kiten tanan na bilang mga mag-utod ta pagtuo tak kiten tanan mga bata ta Dyos. Kiten i mga gatipon-tipon na mga ittaw na iya ta Dyos na bui daw kiten i mga pasaligan man ta Dyos ta pagtudlo ta kamatuuran parti ta pagtuo ki Cristo daw ta pagsabat naan ta mga ittaw na gatudlo ta dili matuod. 16 Nlaman ta na makatingala gid kamatuuran an na papasugid ta Dyos parti ki Jesu-Cristo na ate na patuuan:
Cristo an giling ta kalibutan i na natao
daw gapamatuod Dyos Ispiritu Santo na Cristo an papadala ta Dyos.
Nakita Cristo an ta mga angil
daw kanen an pawali naan ta mga ittaw ta bilog na kalibutan
daw patuuan kanen an ta tama na mga ittaw.
Cristo an padala malik naan ta langit daw naan dya gadumala duma ta Dyos.
* 3:11 Naan ta Griego nasulat mga ambal ya na daw isalyo naan ta Kagayanen na linggwai pwidi iling ti: mga bai na sawa ta mga may katengdanan ta pag-asikaso ta mga gatuo. Pwidi man iling ti: mga bai na may katengdanan ta pag-asikaso ta mga gatuo.