4
Pagpaandam Pablo Parti Ta Mga Tudlo Na Dili Matuod
Anduni, nlaman ta na papaintindi gid ta Dyos Ispiritu Santo na ta uryan na timpo may mga ittaw na dili en magsunod ta mga papatian ta mga gatuo ki Cristo tak magsunod danen ta mga tudlo daw papatian na panluko nang na ula duma na alinan daw dili, mga malain na ispiritu. Mga ittaw an na gatudlo ta mga papatian na alin ta mga malain na ispiritu, danen an mga gabula nang na gapakuno-kuno nang na gatudlo danen ta kamatuuran daw ula en danen nakunsinsya ta buat danen na malain. Pabawal danen na mga gatuo an mangasawa daw gambal man na may bawal man na mga pagkaan. Piro, dili igo iran an na tudlo tak mga pagkaan pabuat ta Dyos aged kiten i na mga gatuo daw gapati ta kamatuuran parti ta pagtuo ki Cristo, maan na may pagpasalamat. Tanan na pabuat ta Dyos dayad daw dapat na batunon ta na may pagpasalamat naan ki kanen. Nlaman ta na pwidi ki magkaan ta bisan ino na pagkaan tenged naan ta sinulat na pulong ta Dyos nabetang na ula pagkaan na bawal kan-enen daw tenged man na napangamuyuan ta en na may pagpasalamat.
Laygay Pablo Ki Timoteo Daw Ino Dapat Buaten Timoteo Bilang Isya Na Manugtudlo
Daw ake i na tudlo ki kaon itudlo no man naan ta ate na mga utod ki Cristo, dayad imo na pagtuman ta katengdanan no bilang manugsirbi ki Jesu-Cristo. Mapakita man na kaon yan natudluan ta usto ta kamatuuran parti ta pagtuo ki Cristo daw gasunod ka gid ta mga tudlo na ate na papatian bilang mga gatuo. Piro, dili no patian mga kinaraan na isturya na imo-imo nang ta mga ittaw na ula gapati ta Dyos. Tingwaen no pirmi na magsunod ka ta liag ta Dyos. Daw magpraktis ki aged magbiskeg ate na lawa paryo ta pabuat ta mga manug-ampang, simpri may pulos. Piro, mas may pulos daw magprusigir ki na magsunod pirmi ta liag ta Dyos tak bakod na tabang ta ate na kabui anduni ta kalibutan i daw ta liyo ta man na kabui. Paambal ko i matuod daw dapat patian gid ta tanan. 10 Tenged na ate na pagsunod ta liag ta Dyos bakod na tabang ki kiten, gapangabellay kay ta ame na pagsirbi ta Dyos tak kanen an bui na Dyos na ame na pasaligan. Kanen man manluluwas para ta tanan na mga ittaw labi en gid mga ittaw an na gatuo ki kanen.
11 Itudlo no pirmi daw ipatuman ake i na sulat ki kaon naan ta mga gatuo. 12 Ambligan no imo na batasan aged ula may magpakebes ki kaon para pamatian ka ta mga patudluan no bisan bata ka pa kaysa ki danen. Ipakita no na kaon yan mudilo para sunuron danen paagi ta imo na ambal, batasan, paggugma ta mga ittaw, pagtuo daw kabui na ula may masaway. 13 Ta pagtuman no ta imo na katengdanan asta na mabot a dyan, labien no pagbasa ta sinulat na pulong ta Dyos naan ta mga gatuo daw pagwali daw pagtudlo ki danen. 14 Padayon no na gamiten abilidad an ta pagsirbi naan ta Dyos na atag din ki kaon paagi ta pagbindisyon ki kaon ta mga gapanguna ta mga gatuo na patungtong danen iran an na lima naan ta imo na ulo daw isya ki danen gambal ta papaintindi ta Dyos Ispiritu Santo ki kanen parti ta imo na abilidad. 15 Ake i na tudlo ki kaon, isipen no gid daw tumanen pirmi aged makita ta tanan na gatuman ka pa gid ta Dyos. 16 Ambligan no na dayad imo na batasan daw pagtudlo. Dapat na padayon ka na gabuat ta mga miad daw gatudlo ta dayad tak dili nang kaon luwasen ta Dyos alin ta silot na ula katapusan, luwasen din man mga ittaw na patudluan no.