4
Maicunc'aipimaye, aimonƚ'e'mola' ƚinca jahuay lam profeta nocuapá: “Iya' cuya'e' lalu'ipa cal Espíritu Santo”. Toƚpo'noƚe cuenna. Ti'iƚa' coƚsina' ja'ni umme'epola' ȽanDios o a'i. Itsiya fa'a li'a ƚamats' timana' axpela' linfel'miyale. Joupa ummempola' ti'eƚe toƚta'a. Imanc' joupa oƚsina' te ts'i'ic' lonespa pe noya'apá lomipola' ƚi'Espíritu ȽanDios. Iƚne ticuayi: “Jesús aCristo. I'epoxi xans. Icuai'ma fa'a li'a ƚamats'.” Petsi aimimetsaicoyi toƚta'a Jesús, iƚne aimuya'ayi lonespa ƚi'Espíritu ȽanDios. Iƚne tu'iyaleyi loya'apa ƚi'espíritu cal Anticristo. Imanc' joupa oƚcuejpá ticuaihuo iƚque cal espíritu. Camilhuo': “Joupa icuai'ma. Tipa'a fa'a li'a ƚamats'.”
Imanc' unc'ainaxque', joupa olulijpola' iƚniya lam profeta. Iƚne aimi'iya mifel'miyacolhuo'. Imanc' joupa olapenufpá ƚi'Espíritu ȽanDios. Iƚque xonca acueca'. Ƚonta'a nopa'a li'a ƚamats' aimi'onƚcospa. Iƚne linfel'miyale profeta ti'onƚcospá to liƚf'as xanuc' nomana' li'a ƚamats'. Ma' anuli liƚpicuejma', lopalaipa. Toƚiya liƚf'as xanuc' tiquimf'eyi, tihuejcoyi. Illanc' inaxque' ȽanDios ituca' laƚpicuejma'. Petsi ilimetsaijma ȽanDios, iƚne aƚquimf'enga'. Petsi a'i quinaxque' ȽanDios, iƚne aimaƚquimf'enga'. Toƚta'a aƚsina' naitsi iƚne noya'apá al Ƚinca Cataiqui'. Aƚsina' naitsi noya'apa a'ij ƚinca.
Maicunc'aipimaye, aƚ'etsoƚtsi capic'a. Ma ȽanDios alapi'icoponga' laƚpicuejma' aƚ'etsoƚtsi capic'a. Naitsi no'epa capic'a, iƚque ƚinca i'hua ȽanDios, imetsaijma ȽanDios. ȽanDios ti'nujuaitsila' jahuay lan xanuc', aimi'elaj laic'. Toƚiya ja'ni cal xans aimi'nujuaitsila' lif'as xanuc', ja'ni ti'ela' laic', iƚque aiquimetsaijma ȽanDios. ȽanDios aƚmuc'iponga' ma' aƚinca aƚ'nujuaitsinga'. Ummepa ƚi'Hua, iƚque cal Nuli. Ummepa quicuaicoco'ma fa'a li'a ƚamats', lapi'itsonga' al ts'e laƚpitine. 10 Ja'ni aƚinca aƚ'e'mola' capic'a laƚpimaye, ticuicomma aƚ'nujuaitsola' iƚniya, ma to ȽanDios aƚ'nujuaitsinga' illanc'. Li'ipa aimaƚ'nujuaisyi ȽanDios. Maƚniya ƚitiné iƚque aƚ'nujuaisponga', ummepa ƚi'Hua. Iƚque ƚi'Hua i'najtsepa laƚjunac', ipac'epa lipoyac' ȽanDios.
11 Maicunc'aipimaye, ja'ni toƚta'a aƚ'nujuaisponga' ȽanDios, illanc' jouc'a aƚ'etsola' capic'a laƚpimaye. Ticuicomma aƚ'etsola' capic'a. 12 ȽanDios ni naitsi niximpa. Ja'ni aƚ'eyoƚtsi capic'a jouc'a aƚ'eyi capic'a ȽanDios. Toƚta'a iƚque tipa'a pe laƚmana', aicalanajyoƚtsi. 13 ȽanDios joupa lapi'iponga' ƚi'Espíritu. Toƚiya aƚsina' alapenufponga', aƚsina' lapenufpá iƚque.
14 Illanc' joupa aƚsimpá li'epa caƚ'Ailli' ȽanDios. Iƚque ummecopa ƚi'Hua tunƚu'etsola' lan xanuc' nomana' ni petsi fa'a li'a ƚamats'. Toƚta'a luya'ayi. 15 Petsi nonespá: “Jesús ma' i'Hua ȽanDios”, iƚniya joupa epenufpá ȽanDios. ȽanDios epenufpola'.
16 Joupa i'ipa caƚsina' ȽanDios aƚ'enga' capic'a. Aƚsina' aƚ'nujuaitsinga'. ȽanDios pangay c'a lipicuejma', ti'nujuaitsila' jahuay lan xanuc', aimi'elaj laic'. Petsi no'epá capic'a iƚne aimi'eyi laic'. Iƚne ƚinca ȽanDios epenufpola', aiquenajyoxi. Pe lomana' jiƚpe tipa'a ȽanDios, tuyalaicoyi anuli. 17 Ja'ni aƚ'eyi capic'a aimaƚspaic'eyacu locuaicoya al Cueca' Quitine. Ma maƚmana' fa'a li'a ƚamats' aƚsinyoƚtsi ninc'iƚijca, aƚ'onƚcosponga' to Cristo, iƚque copa'a cal Ƚijca. 18 Ja'ni aƚ'eyi capic'a ailopa'a caƚspaic'eyaconga'. Ma maƚ'eyi capic'a ƚaxpaiqui' aimi'iya mipa'neya laƚpicuejma'. Ja'ni aƚnesyi: “Aga lateƚ'mi'ma ȽanDios”, tocomma to ȽanDios aƚteƚ'minga'. Maƚnesyi toƚta'a aƚmujyoƚtsi aiquixhueya laƚpicuejma', lahue'enga'. A'i toƚta'a maƚ'eyi capic'a.
19 ȽanDios aƚ'nujuaisponga', aƚ'eponga' capic'a, toƚiya illanc' jouc'a aƚ'eyi capic'a.
20 Petsi nocuapa: “Iya' ca'ay capic'a ȽanDios”, ja'ni ti'ay quipilaic' ƚipima, iƚque no'epa iƚta'a infelƚaiquepa. Ja'ni aimi'ay capic'a ƚipima petsi ƚahuelojmpa, iƚque jouc'a i'hua ȽanDios, ¿te ti'i'ma ti'e'ma capic'a ȽanDios, iƚque petsi aimehuelonge? A'i. Aimi'iya. 21 Maƚque ȽanDios joupa aƚcuxe'eponga' laƚ'eyacu, aƚminga': “Naitsi no'epa capic'a ȽanDios jouc'a ti'eƚa' capic'a ƚipima”.