5
Petsi no'huaiyijmpá Jesús, nonespá: “Iƚque cal Cristo”, iƚne ƚinca inaxque' ȽanDios. Iƚque epi'ipola' al ts'e liƚpitine. Petsi lepi'impola' al ts'e liƚpitine ti'eyi capic'a ȽanDios quiƚ'Ailli'. Ma' anuli ti'eyi capic'a liƚpimaye, iƚne jouc'a inaxque' ȽanDios. Ja'ni aƚ'eyi capic'a ȽanDios, ja'ni aƚ'eyi ma to laƚcuxe'eponga', toƚta'a aƚsina' aƚ'nujuaitsila' laƚpimaye, aƚ'eyi capic'a. ¿Te ts'i'ic' maƚ'eyacu capic'a ȽanDios? Aƚ'eƚe ma to laƚcuxe'eponga', toƚta'a aƚ'e'me capic'a ȽanDios. A'i quipime iƚe laƚcuxe'eponga' ȽanDios. Illanc' ƚinca inaxque' ȽanDios ja'ni iƚque lapi'iponga' al ts'e laƚpitine. Alulijyi lixcay lopa'a fa'a li'a ƚamats'. Toƚiya aƚsinyi a'i quipime laƚcuxe'eponga'. Illanc' inaxque' ȽanDios, ¿te ts'i'ic' malulijyacu lixcay lopa'a fa'a li'a ƚamats'? Ma maƚ'huaiyijnyi ȽanDios toƚta'a alulij'me. ¿Naitsi iƚque nolijpa lixcay lopa'a fa'a li'a ƚamats'? Petsi no'huaiyijmpa Jesús, nocuapa: “Jesús ma i'Hua ȽanDios”, iƚque tuliqui.
Jesús mipa'a fa'a li'a ƚamats' epo'icom'me aja', ixcuajaipa lijuats'. A'i ma le'a epo'icom'me aja', epo'icom'me aja' jouc'a ixcuajaipa lijuats'. Toƚta'a aƚsina' maƚque Jesús aCristo, ƚi'Hua ȽanDios. Ma' anuli loya'apa cal Espíritu Santo. Iƚque tuya'e' ma le'a al ƚinca. Jiƚpe lema'a timana' afantsi tuya'ayi: “Jesús i'Hua ȽanDios, aCristo”. Iƚniya comana' caƚ'Ailli' ȽanDios, jouc'a Jesús, iƚque ƚecui'impa “Litaiqui' ȽanDios”, jouc'a cal Espíritu Santo. Iƚne lam fantsi ma' anuli ȽanDios. Fa'a li'a ƚamats' timana' afantsi nonescopá Jesús, tuya'ayi naitsi iƚque, ma' anuli loya'apa. Cal Espíritu Santo, iƚque anuli, laja' lepo'icompa Jesús, iƚe i'ipa oque', lijuats' lixcuajaipa, iƚe i'ipa afane'.
Ja'ni aƚ'huaiyijm'me loya'apa lan xanuc', ¿te aimaƚ'huaiyijnyacu loya'apa ȽanDios? Ƚinca iƚque loya'apa xonca acueca'. ȽanDios joupa inescopa al c'a iƚque ƚi'Hua. Toƚta'a luya'apa ȽanDios, aƚ'huaiyijmpá. 10 Petsi no'huaiyijmpá Jesús joupa epenufpá iƚe luya'apa ȽanDios. Petsi aimi'eyi ƚinca ȽanDios iƚe linescopa ƚi'Hua, iƚniya joupa etets'ipá licuapa ȽanDios, iximpá to infel'miyale, aimi'eyi ƚinca ȽanDios linescopa ƚi'Hua. 11 Pe naƚ'huaiyijmpá aƚsina' al ƚinca luya'apa ȽanDios. Aƚsina' lapi'iponga' al ts'e laƚpitine aimijouya, maƚe lipitine Jesús ƚi'Hua ȽanDios. 12 Petsi joupa nepenufpá ƚi'Hua ȽanDios, iƚniya tipa'a al ts'e liƚpitine. Ja'ni aiquilepenufi ƚi'Hua jouc'a ailopa'a al ts'e liƚpitine.
13 Toƚta'a laininiƚ'epolhuo' imanc' noƚ'huaiyijmpá Jesús, iƚque ƚi'Hua ȽanDios. Cacua: Ti'iƚa' coƚsina' joupa olapenufpá loƚpitine aimijouya.
14 Maƚ'huaiyijnyi ȽanDios aƚsina' ti'i'ma aƚsahue'e'me aƚtoc'itsonga' o aƚsahue'e'me lapi'itsonga' lalahue'eponga'. Aƚsa'hue'me aimaƚsinyacu calaic'ata. Ja'ni iƚe laƚsahue'epa tetenƚcocojma aƚsina' aƚquimf'enga'. 15 Ma maƚsa'hueyi, ja'ni aƚsina' aƚquimf'enga' jouc'a aƚsina' joupa aƚtalai'eponga', joupa lapi'iponga' laƚsahue'epa.
16 Anuli imanc' ja'ni toxim'ma ƚopima lo'epa aimetenƚma ȽanDios, ja'ni iƚe lo'epa ti'i'ma timenc'e'ecom'me, toxa'hueƚa' ȽanDios, toƚta'a tepi'i'ma lipitine. Ƚinca tipa'a lixcay lacani'eyacola' lan xanuc'. Aimi'iya mimenc'e'ecoyacola' no'epá toƚta'a. Iƚne ti'hua titai'me liƚjunac', tejac'em'mola'. Aicamilhuo': Toƚsa'hueƚe timenc'e'ecotsola'. A'i. Aimi'iya. 17 Lan xanuc' ja'ni aimihuejcoyi ȽanDios iƚque ixim'mola' ixcay lo'epa. Ixim'mola' titaiyi cajunac'. Tipa'a iƚe lixcay lo'epa ti'i'ma timenc'e'ecom'mola'. Tipa'a petsi aimi'iya, tejac'em'mola' nulemma.
18 Aƚsina' petsi ȽanDios lepi'ipola' al ts'e liƚpitine iƚne aimi'hua mi'econayi lixcay. Iƚne tipa'a al ts'e liƚpitine lepi'ipola' ȽanDios. Iƚe al ts'e liƚpitine ti'ela' cuenna. Toƚiya ailopa'a co'e'eyacola' ƚonta'a. Iƚque ma' ixcay lipicuejma'. 19 Aƚsinyoƚtsi illanc' inaxque' ȽanDios. Iƚque lapi'iponga' laƚpitine. Petsi aimimetsaicoyi ȽanDios, iƚque ƚixcay conta'a ti'hua ticuxela'. 20 Jouc'a aƚsina' te ts'i'ic' li'epa ƚi'Hua ȽanDios. Iƚque icuai'ma fa'a li'a ƚamats'. Lapi'iponga' laƚpicuejma'. Toƚiya limetsaicoyi ȽanDios, iƚque ma' anDios. Ja'ni lapenufponga' ƚi'Hua ȽanDios, iƚque Jesucristo, ma' anuli lapenufponga' ȽanDios. Iƚque ma' anDios, aimijouya lipitine. Ja'ni limetsaicoyi toƚta'a jouc'a lapi'inga' al ts'e laƚpitine aimijouya. 21 Imanc' caxinnilhuo' to cainaxque', toƚta'a camilhuo': Toƚ'etsoƚtsi cuenna. Ti'hua tolihuejco'me iƚque petsi aƚinca anDios. Toƚta'a aimonlihuejyacu landiosla'.