13
Icuaico'ma al juic cuftine al Pascua. Jesús joupa ixina' icuai'ma li'hora. Tipanno fa'a li'a ƚamats', ti'huana'ma, ticuainata pe lopa'a qui'Ailli'. Jesús ti'ela' capic'a ts'ilihuequi iƚniya nomana' li'a ƚamats'. Itsiya timuc'i'mola' juaiconapa lo'epola' capic'a.
Judas ƚi'hua Simón Iscariote, Satanás joupa icuxe'epa te ts'i'ic' lo'eya. Ticu'ma Jesús.
Jesús y ts'ilihuequi tixmocoyi anuli. Ixina' qui'Ailli' epi'ipa limane ticuxe'ma jahuay. Ixina' qui'huayomma pe lopa'a ȽanDios. Ixina' ti'huana'ma, ticuainata maƚpe pe lopa'a ȽanDios.
Mixmocoyi ts'ilihuequi, Jesús itsahuenni, ipa'a'ma litsamalo, ipo'no'ma jiƚpe liju', ixpejm'moxi al toalla. Uhuaf'ma al cutse caja'. Ipango'ma epac'e'e'mola' liƚ'mitsi' ts'ilihuequi, tetufc'e'ecola' al toalla. Ti'hua tepac'e'ela' liƚ'mitsi' ts'ilihuequi, icuaitsi pe locutsuya Simón Pedro. Pedro timi Jesús:
―Mai'ailli', ima' a'i malapac'e'e'ma lai'mitsi'.
Jesús timi:
―Itsiya ima' aicocueca laif'epa. Ticuaihuo litine tocuec'ena'ma.
Pedro timi:
―¡Ima' aimi'iya malapac'e'eya lai'mitsi'! Aicapi'iyaco' lane.
Jesús italai'e'ma, timi:
―Ja'ni aicapac'e'ehuo' lo'mitsi', aimi'iya maƚmajnyacu anuli.
Simón Pedro timi:
―Ne'. Mai'ailli', lapac'e'eƚa' lai'mitsi', lulahuiƚa' laimane', aƚjuitsai'iƚa' ƚaijuac.
10 Jesús timi:
―Ma le'a capac'e'e'mo' lo'mitsi'. Cal xans joupa ƚepopa, iƚque alimpio. Ma le'a li'mitsi' tixisma. Imanc' lalihuequi unc'ilimpio. Tama toƚta'a laifmipolhuo', a'ij limpio jahuay imanc'.
11 Jesús joupa ixina' naitsi ƚocuya. Toƚta'a ticua: “A'ij limpio jahuay imanc'”.
12 Lijoupa lepac'e'epola' liƚ'mitsi' ts'ilihuequi, ipo'nocona'ma litsamalo, icutsaicona'ma. Timila' ts'ilihuequi:
―¿Te oƚcuec'epá iƚe lai'e'epolhuo'? 13 Imanc' aƚmi “Momxi”, “Mapoujna”; ma' al ƚinca iƚta'a loƚnespa. Iya' Nomxi, iya' naPoujna. 14 Iya' Nomxi, naPoujna, joupa nepac'e'epolhuo' loƚ'mitsi', imanc' ts'alihuequi. Itsiya camilhuo': Imanc' tolapac'e'e'moƚtsi loƚ'mitsi'.
15 ’Iya' aimuc'ipolhuo' lonƚ'eyacu. To iya' lai'epa, imanc' jouc'a tonƚ'e'me. 16 Iya' camilhuo' al ƚinca: Ƚotoc'iyalepa aimi'iya mulijya ƚipoujna. Iƚque ƚinca xonca acueca'. Ma' anuli ƚommempa aimi'iya mulijya ƚommeyalepa, iƚque xonca acueca', ƚocuena ma le'a apaluc. 17 Ja'ni imanc' joupa oƚcueca iƚiya, ma tolihuejle. Toƚta'a tuluyalaico'me al c'a.
18 ’A'i capalaicolhuo' toƚta'a jahuay imanc'. Nimetsaicolhuo', aixina' naiƚne lai'huijf'epola'. Jouc'a aixina' tenanƚco'ma al Paxi Liniƚingiya. Iƚe lataiqui' tuya'e': “Petsi ƚaƚtetsumlepa, maƚque ƚaƚtepa ƚala'i anuli, iƚque aƚ'epa laic'”.
19 ’Itsiya cu'ilhuo' laifnuyaicoya. Ticuaitsi litine ti'iƚa' toƚta'a toƚ'nujuais'me laifmipolhuo'. Toƚcua'me: “Al ƚinca linespa Jesús. Ma to linescopoxi ma toƚta'a iƚque.” 20 Iya' camilhuo' al ƚinca: Cal xans napenufpa ƚaifnummepa, lapenufinga' iya' jouc'a iƚque. Cal xans ƚalapenufpa, lapenufinga' iya' jouc'a Ƚalummepa.
21 Lijoupa licuapa iƚne ƚataiquí Jesús ixhueƚconanni juaiconapa. Timila' ts'ilihuequi:
―Iya' camilhuo' al ƚinca: Anuli imanc' aƚcu'ma.
22 Ts'ilihuequi ixhueƚconca. Ehuelojm'moƚtsi, ticuayi liƚpicuejma': “¿Naitsi copalaicopa Jesús? ¿Naitsi lo'eya toƚta'a?”
23 Maƚpe liju' Jesús ticutsu anuli ts'ihuequi. Jesús ti'ay capic'a juaiconapa iƚque ts'ihuequi. 24 Simón Pedro tife'ne ƚijuac, i'e'ma señna iƚque ts'ihuequi Jesús. Icuxe'e'ma ticuis'eƚa' Jesús: “¿Naitsi iƚque ƚocuyaco'?” 25 Iƚque ts'ihuequi iƚoc'huai'ma xonca ahuejnca Jesús, icuis'e'ma, timi:
―Mai'ailli', ¿naitsi iƚque lo'e'eyaco' toƚta'a?
26 Jesús italai'e'ma, timi:
―Cajac'e'ma iƚca'a ƚahualca ca'i, capi'i'ma anuli ƚaƚejmale titeƚa'. Iƚque ƚinca ƚaƚcuya.
Jesús ijac'e'ma ƚe'i, epi'i'ma Judas Iscariote ƚi'hua cal xans cuftine Simón. 27 Ma miteja ƚa'i ƚonta'a titsufay iƚque cal xans. Jesús timi:
―Ima' oxina' lof'eya. Aimicoƚ'mo'. Toƚe to'eƚa'.
28 Locuenaye ts'ilihuequi Jesús nocutshuoƚanna jiƚpiya aiquiƚsina' te quimicopa Jesús toƚta'a Judas. 29 Judas ƚitaic' al ponta pe lo'nij'mimpa al tomí. Oquexi' afantsi ticuayi: “¿Ja'ni tipa'a lalahue'eponga' al juic? ¿Te Jesús ummepa ti'nata? O ¿ja'ni ummepa tepi'itola' quiƚtomí lan xanuc' pe aiquiƚ'hueca?”
30 Lijoupa litepa ƚa'i Judas aiquicoƚi, ipanni. Joupa i'ipa quipuqui'.
31 Lijoupa lipanni Judas, Jesús ipalaic'o'mola' ts'ilihuequi, timila':
―Itsiya joupa i'ipa, aimehue'e'. Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a. ȽanDios timuqui naitsi iya'. Toƚta'a iya' jouc'a camuqui te ts'i'ic' lipicuejma' ȽanDios. 32 Ma camuqui te ts'i'ic' lipicuejma' ȽanDios, iƚque xonca timuj'ma naitsi iya'. Aimicoƚya. Timuj'ma nulemma naitsi iya'.
33 ’Cunc'ainaxque', aimaƚcoƚya jifa'a pe loƚmana'. Ca'huana'ma. Lahue'ma imanc'. Joupa aimipola' lan xanuc' judío: “Iya' ca'hua'ma caituca'. Aimi'iya maƚeyacu anuli.” Ma toƚta'a camilhuo' imanc'. 34 Itsiya cacuxe'elhuo' lonƚ'eyacu. Iƚe al ts'e cataiqui'. Cacuxe'elhuo': Tonƚ'e'etsoƚtsi capic'a. Ma to iya' ca'elhuo' capic'a, toƚe imanc' tonƚ'e'etsoƚtsi capic'a. 35 Ja'ni tonƚ'e'etsoƚtsi capic'a, jahuay lan xanuc' timetsaico'molhuo' imanc' alihuequi.
36 Simón Pedro timi:
―Mai'ailli', ¿pe coftseya?
Jesús italai'e'ma, timi:
―Iya' ca'hua'ma laipene. Itsiya aimi'iya maƚeyacu anuli. Tijouƚa' ima' to'hua'ma lopene ti'onƚcota to laipene. Toƚta'a ƚinca lihuej'ma.
37 Pedro timi:
―Mai'ailli', ja'ni aimi'iya maƚeyacu anuli itsiya, ¿te co'iyaco'? Tama aƚma'aƚa' iya' cacu'ma laipitine cunƚu'eco'mo'.
38 Jesús timi:
―¿Te aƚinca tocu'ma lopitine lunƚu'eco'ma? Iya camihuo' al ƚinca: Iƚta'a lipuqui' ai'a tija'a'ma ƚangiti, ima' tones'ma afanemma: “Iya' aicainimetsaijma Jesús”.