14
Jesús ti'hua tipalaic'ola' ts'ilihuequi, timila':
―Itsiya toƚsueƚcoyi. Iya' camilhuo': Aimoƚsueƚmot'ƚe'me. Imanc' toƚ'huaiyijnyi ȽanDios. Jouc'a iya' aƚ'huaiyijnla'. Cai'Ailli' acueca' lejut'ƚ. Tipa'a axpela' ƚejut'ƚi petsi lomanc'eyacu laixanuc'. Ma' al ƚinca iƚe laifnespa. Ja'ni a'i coƚa' aicu'iyacolhuo' toƚta'a. Iya' ca'huana'ma calanc'e'etolhuo' coƚmanc'eyacu. Aƚmajnta anuli. Tijouƚa' calanc'etsi loƚmanc'eyacu capaiconno. Calaitsufconatolhuo'. Aƚmajnta anuli. Imanc' joupa oƚsina' pe laiftseya, joupa oƚsina' lane.
Tomás timi:
―Mai'ailli', aicaƚsina' pe coftseya. ¿Te co'iya maƚsinyacu iƚe lane?
Jesús timi:
―Cal xans ts'ipic'a ticuaitsi pe lopa'a cai'Ailli' ȽanDios ticuicomma tixinƚa' lipene lo'huaya. Jouc'a ticuicomma tixinƚa' al ƚinca cataiqui'. Jouc'a ticuicomma tepi'inƚe lipitine aimijouya. Imanc' ja'ni joupa lapenufpa, joupa oƚsimpá lane, tolihuejyi al ƚinca, tipa'a loƚpitine aimijouya. Cal xans pe aimalapenufi iƚque aimicuaiya pe lopa'a cai'Ailli'.
’Imanc', ja'ni joupa alimetsaicopa, limetsaiconga' illanc', iya' y cai'Ailli'. Itsiya iƚque cai'Ailli' tolimetsaicoyi, joupa oƚsimpá.
Felipe timi:
―Mai'ailli', aƚmuc'itsonga' ȽanDios, iƚque co'Ailli'. Tijouƚa' aimaƚsahue'eyaco' xonca.
Jesús timi:
―Axpe' mut'ƚa i'ipa maƚmana' anuli. ¿Te aicalimetsaijma? Naitsi ƚalahuelojmpa iya', iƚque joupa lahuelojmponga' illanc', iya' y cai'Ailli'. ¿Te caƚmicopa: “Aƚmuc'itsonga' co'Ailli'”? 10 ¿Te ima' aicomepenufi iƚe lainespa? Joupa nuya'apa: Pe lopa'a cai'Ailli' maƚpe capa'a iya'. Pe laifpa'a iya' maƚpe tipa'a cai'Ailli'. Ma' aƚmana' anuli.
’Laifnu'ipolhuo' iya' aiqui'huayoya laipicuejma' iya' caituca'. Imanc' aƚsimpa lai'epa acueca'. Maƚpe toƚsinyi lo'epa cai'Ailli', illanc' aƚmana' anuli. 11 Tonƚ'eƚe ƚinca laifnespa: Pe lopa'a cai'Ailli' maƚpe capa'a iya'. Pe laifpa'a iya' maƚpe tipa'a cai'Ailli'. Ma' aƚmana' anuli. O ja'ni aimi'iya monƚ'eyacu ƚinca iƚe laifnespa, toƚ'nujuaitsa lai'epa acueca'. Iƚe timuc'ilhuo' aƚinca laifnespa.
12 ’Iya' camilhuo' al ƚinca. Cal xans ƚalapenufpa ti'e'ma to laif'epa. Iya' ca'hua'ma pe lopa'a cai'Ailli'. Tijouƚa' ca'huanƚa' xonca acueca' ti'e'ma iƚque ƚalapenufpa. 13 Imanc' ja'ni toƚsinyi naitsi iya', ja'ni limetsaijma, nipajnya toƚsa'hue'me ȽanDios cai'Ailli' titoc'itsolhuo'. Tijouƚa' ca'e'ma to loƚsahue'epa, catoc'i'molhuo'. Toƚta'a iya' i'Hua ȽanDios camuc'i'mola' lan xanuc' te ts'i'ic' lipicuejma' ȽanDios. 14 Camilhuo': Ja'ni i'ipa coƚsina' naitsi iya', ja'ni limetsaijma, toƚsa'hueƚe. Tijouƚa' iya' ca'e'ma maƚe to loƚsahue'epa.
15 ’Imanc', ja'ni aƚ'ay capic'a tolanant'ƚi'me laitaiqui', tonƚ'e'me laifcuxe'epolhuo'. 16 Caxahue'e'ma cai'Ailli' tepi'itsolhuo' ocuena Ƚotoc'iyacolhuo'. Iƚque ticuaihuo pe loƚmana', toƚmajm'me anuli. Aimipo'noyacolhuo' coƚtuca'. 17 Iƚque cal Espíritu tuya'a'ma al ƚinca. Lan xanuc' nomana' fa'a li'a ƚamats' aimehuelojnyi iƚque, aiquilimetsaijma. Toƚta'a aimi'iya mepenufyacu. Imanc' ƚinca olimetsaijma. Itsiya tipa'a pe loƚmana'. Ticuaihuo litine titsufai'molhuo' iƚque.
18 ’Iya' aicapo'noyacolhuo' quecaniya. Capaiconno, cacuaiconno pe loƚmana'. 19 Aimaƚcoƚya fa'a. Lan xanuc' nomana' fa'a, iƚne naihuejpá quiƚtuca' liƚpicuejma', iƚniya aimaƚsingonaya. Imanc' ƚinca ti'hua aƚsinna. Iya' tipa'a laipitine aimijouya. Imanc' jouc'a toƚsim'me loƚpitine aimijouya.
20 ’Ticuaitsi iƚe litine ti'i'ma coƚsina' iya' y cai'Ailli' aƚmana' anuli. Ti'i'ma coƚsina' imanc' y iya' aƚmana' anuli, iya' y imanc' aƚmana' anuli. 21 Cal xans napenufpa laitaiqui' iƚe laifcuxepa, iƚque ƚalihuequi, ƚinca aƚ'ay capic'a. Iƚque cal xans ƚaƚ'epa capic'a cai'Ailli' ti'e'ma capic'a. Iya' jouc'a ca'e'ma capic'a, camuc'i'ma naitsi iya'.
22 Judas, iƚque ƚocuena Judas, a'i Judas Iscariote, timi Jesús:
―Mai'ailli', ¿te caƚmuc'icoyaconga' ma le'a illanc'? Aimomuc'iyacola' naitsi ima' locuenaye lan xanuc' nomana' li'a ƚamats'. ¿Te co'iya?
23 Jesús italai'e'ma, timi:
―Naitsi ƚaƚ'epa capic'a, iƚque naihuejcopa laitaiqui', cai'Ailli' ti'ena'ma capic'a jouc'a. Aƚcuainacu pe lopa'a. Aƚmajn‑na'me anuli. 24 Naitsi aimaƚ'ay capic'a, iƚque aimihuequi laitaiqui'. Iƚe aƚtaiqui' illanc', iya' y cai'Ailli', iƚque Ƚalummepa.
25 ’Ma maƚmana' anuli fa'a li'a ƚamats' iya' cu'ilhuo' laitaiqui'. 26 Tijouƚa' ticuaiyunni Notoc'iyacolhuo', iƚque cal Espíritu Santo, iƚque timuc'i'molhuo' jahuay. Ti'nujuaitsi'ina'molhuo' laifmipolhuo'. Iya' joupa aixahue'epa cai'Ailli' tummeƚa'. Iƚque tumme'e'molhuo'.
27 ’Tolunxac'e'etsoƚtsi ƚolunxajma', ailopa'a tintsi. Toƚta'a laitaiqui' laifpaxnepolhuo', laifnepi'ipolhuo'. Ƚinca jifa'a li'a ƚamats' lan xanuc' naihuejpá quiƚtuca' liƚpicuejma' iƚne jouc'a timi'molhuo': “Ailopa'a tintsi”. Iƚne liƚtaiqui' aimi'onƚspa iya' laitaiqui' laifnu'ipolhuo' itsiya. 28 Joupa oƚcuejpá laimipolhuo'. Joupa nu'ipolhuo': “Ca'huana'ma. Tijouƚa' ca'huanƚa' capaiconno, cacuaicoconno.” Ja'ni aƚ'ay capic'a ti'i'ma loƚpixojma cata. Ca'huana'ma pe lopa'a cai'Ailli'. Iƚque cai'Ailli' xonca acueca'. 29 Itsiya nu'ipolhuo' lo'iya. Tijouƚa' ti'iƚa' toƚta'a toƚ'nujuaista iƚiya laimipolhuo', toƚnes'me: “Linespa Jesús ma' al ƚinca”.
30 ’Itsiya huata capalaic'o'molhuo'. Ticuaihuo iƚque nocuxepola' lan xanuc' nomana' fa'a li'a ƚamats', iƚne naihuejpá quiƚtuca' liƚpicuejma'. Iƚque aimaƚcuxe iya'. 31 Ma to laƚcuxe'epa cai'Ailli' ma toƚta'a ca'ay, ca'e'ma. Ti'iƚa' quiƚsina' lan xanuc' iya' ca'ay capic'a cai'Ailli'.
’Toƚtsolinca. ¡Ƚepá!