16
’Joupa nu'ipolhuo' te ts'i'ic' moluyalaicoyacu. Tolapenufle iƚe laimipolhuo'. Toƚta'a aimolanajyacoƚtsi. Itsiya camicona'molhuo' te ts'i'ic' moluyalaicoyacu: Tipa'am'molhuo' ƚajut'ƚi pe lafot'ƚeyopoƚtsi. Ticuaihuo litine iƚniya noma'ayacolhuo' tines'me: “Joupa aima'apa iƚque ƚihuejpa Jesús. Iƚe lai'epa etenƚcocopa ȽanDios.” Iƚniya pe noma'ayacolhuo' aicalimetsaiconga' iya' ni cai'Ailli'. Toƚta'a laifnu'ipolhuo'. Ticuaitsi litine toƚteƚcoƚe toƚ'nujuaisnata laimipolhuo'. Ma maƚmana' anuli aicainu'ilhuo' toƚta'a. Itsiya ai'huanapa, cacuainata pe lopa'a iƚque Ƚalummepa. Imanc' aimalicuis'e: “¿Pe coftseya?” Nij anuli nalicuis'epa toƚta'a.
’Iƚe laimipolhuo' epi'ipolhuo' acueca' quixhuejma'. Iya' camilhuo' al ƚinca: Ticuicomma ca'huana'ma. Ja'ni a'i, Notoc'iyacolhuo' aimicuaiya pe loƚmana'. Ja'ni ca'huanƚa' ƚinca ticuaihuo. Iya' cumme'etolhuo' pe loƚmana'. Toƚta'a xonca al c'a loluyalaicoyacu.
’Iƚque cal Espíritu Santo ticuaiyunni li'a ƚamats' timuj'ma ailopa'a cotalai'e'ecoyacu ȽanDios iƚne lan xanuc' naihuejpá quiƚtuca' liƚpicuejma'. Timuj'ma te ts'i'ic' lajunac', timuj'ma te ts'i'ic' al c'a, timuj'ma aƚinca ȽanDios titeƚ'mi'mola' iƚne ts'iƚtaic' quiƚjunac'.
’Iƚne aicaƚ'huaiyinge, toƚta'a cal Espíritu Santo timuj'ma iƚtaic' liƚjunac'. 10 Iya' ca'huana'ma pe lopa'a cai'Ailli', imanc' aimalahuelojnconaya aicapajnconaya fa'a li'a ƚamats', cai'Ailli' lapenufnata pu'huanni. Toƚta'a cal Espíritu Santo timuj'ma ac'a lai'epa iya'.
11 ’Ticuaiyunni cal Espíritu Santo ȽanDios joupa ulijpa Satanás, iteƚ'mipa iƚque nocuxepola' lan xanuc', iƚne naihuejpá quiƚtuca' liƚpicuejma'. Toƚta'a cal Espíritu Santo timuj'ma aƚinca ȽanDios titeƚ'mi'mola' lan xanuc', iƚne ts'iƚtaic' quiƚjunac'.
12 ’Tipa'a xonca laifnu'iyacolhuo'. Itsiya aimi'iya cu'iyacolhuo'. Imanc' toƚsim'me ipime iƚe laitaiqui'. 13 Ticuaiyunni cal Espíritu Santo iƚque noya'apa al ƚinca, panca panca timuc'i'molhuo'. Toƚta'a ti'i'ma coƚsina' jahuay al ƚinca cataiqui'. Cal Espíritu aimuya'aya quituca' lipicuejma'. Tu'i'molhuo' ma loquimf'epa, iƚiya lataiqui' lu'ipa ȽanDios. Tu'i'molhuo' lo'iya. 14 Iƚque limetsaijma, aƚnesco'ma. Aiminescoyacoxi. Ma le'a aƚnesco'ma iya' lai'ejma', laipicuejma', laimane. 15 Ma to li'ejma', lipicuejma', limane cai'Ailli', ma' anuli iya' lai'ejma', laipicuejma', laimane. Toƚiya joupa aimipolhuo': “Iƚque cal Espíritu aiminescoyacoxi. Ma le'a aƚnesco'ma iya' lai'ejma', laipicuejma', laimane.”
16 ’Tuyaiƚa' nihuata aimaƚsingonaya. Tuyaiconƚa' nihuata aƚsingona'ma.
17 Hualca ts'ilihuequi ipalaic'opoƚtsi, timiyoƚtsi:
―¿Te caƚmicoponga' toƚta'a? Ticua: “Tuyaiƚa' nihuata aimaƚsingonaya. Tuyaiconƚa' nihuata aƚsingona'ma.” Jouc'a ticua: “Ai'huanapa pe lopa'a cai'Ailli'”.
18 Ti'hua tipalaic'oyoƚtsi, ticuayi:
―¿Te cocuajmaispa licuapa: “Tuyaiƚa' nihuata”? Aicaƚcueca iƚe litaiqui'.
19 Jesús ixina' iƚpic'a ticuis'eƚe te cocuapa iƚiya lataiqui'. Timila':
―¿Te colicuis'ecopoƚtsi te cocuapa iƚiya laitaiqui': “Tuyaiƚa' nihuata aimaƚsingonaya, tijouƚa' tuyaiconƚa' nihuata aƚsingona'ma”? 20 Iya' camilhuo' al ƚinca. Imanc' toƚhuotso'me, toƚjolij'me. Lan xanuc' nomana' fa'a li'a ƚamats', iƚne naihuejpá quiƚtuca' liƚpicuejma', iƚniya tixoj'ma quileta. Imanc' toƚhuotso'me juaiconapa. Tijouƚa' aimoƚhuotsoconayacu. Tiƚonc'e'em'molhuo' loƚpixhuejma', tixoj'ma cunlata. 21 Ƚaca'no' titeƚco'ma tipajntsi ƚi'hua. Tixhueƚma, ticua: “Joupa ixhuaita litine. Joupa aƚ'huajcopa ƚaipunla.” Tijouƚa' tipajntsi ƚi'hua, timence'co'ma ƚipunla. Tixoqui queta. Ticua: “Ƚacapími' joupa ipajnta, icuai'ma fa'a li'a ƚamats'”.
22 ’Toƚta'a loluyalaicoyacu imanc'. Itsiya toƚhuotsoyi, toƚsueƚcoyi. Caxingona'molhuo'. Jiƚpe litine tixoj'ma cunlata. Ailopa'a naiƚonc'e'eyacolhuo' iƚe ƚoƚpixojma cata.
23 ’Jiƚpiya litine aimalicuis'econaya. Iya' camilhuo' al ƚinca: Imanc' oƚsina' naitsi iya', limetsaijma, jahuay loƚsahue'eyacu cai'Ailli' tepi'itsolhuo', iƚque tepi'i'molhuo'. 24 Aicoƚsahue'e toƚta'a cai'Ailli'. Itsiya camilhuo': Imanc' oƚsina' naitsi iya', limetsaijma, toƚmiƚe toƚta'a cai'Ailli', toƚsahue'e'me. Toƚta'a ƚinca tepi'i'molhuo'. Tijouƚa' ti'i'ma xonca juaiconapa acueca' loƚpixojma cata.
25 ’Iya' laipalaic'opolhuo' a'ij cuajmaica cataiqui', ma le'a ai'onƚicopa. Ticuaihuo litine aica'onƚicoya. Cu'ina'molhuo' al cuajmaica. Cami'molhuo' te ts'i'ic' cai'Ailli'. 26 Imanc' oƚsina' naitsi iya', limetsaijma. Ticuaiyunni jiƚpe litine imanc' toƚmiƚe toƚta'a cai'Ailli', toƚsa'hue'me.
’Iya' a'i camilhuo': “Caxahue'e'ma cai'Ailli' tepi'itsolhuo'”. A'i. Aicamiya toƚta'a. Maƚque cai'Ailli' ti'elhuo' capic'a. Maƚque tepi'i'molhuo' loƚsahue'epa. 27 Imanc' aƚ'epa capic'a, lapenufpa iya' lainespa, joupa nu'ipolhuo': “Iƚque ȽanDios Ƚalummepa”. Toƚiya maƚque ȽanDios ti'elhuo' capic'a. 28 Iya' cai'huayomma cai'Ailli', aicuai'ma fa'a li'a ƚamats'. Itsiya ca'huana'ma, quipanahuo li'a ƚamats', cacuainata pe lopa'a cai'Ailli'.
29 Ts'ilihuequi timiyi:
―Itsiya aƚpalaic'onga' al cuajmaica, aimaƚ'onƚiconga' cataiqui'. 30 Itsiya aƚsina' ima' jahuay oxina', aimalicuis'econayaco'. Itsiya joupa i'ipa caƚsina' aƚinca o'huayomma ȽanDios.
31 Jesús timila':
―Itsiya, ¿te aƚinca limetsaijma naitsi iya'? 32 Ticuaihuo al 'hora, itsiya icuai'ma, imanc' tolinul'me. Tonƚeyoƚna'me ƚolajut'ƚi, tolaca'ne'moƚtsi. Aƚpo'no'ma caituca'. Tama toƚta'a laƚ'e'eya aicapajnya caituca'. Cai'Ailli' tipa'a. 33 Iya' cacua: Aimoƚsueƚmot'ƚe'me. Toƚiya joupa nu'ipolhuo' lo'iya. Ma moƚmana' fa'a li'a ƚamats' ƚinca toƚteƚco'me. Aimixpailij'molhuo'. Tixojla' cunlata. Iya' joupa nulijpa.