17
Toƚe limipola' Jesús ts'ilihuequi. Lijou'ma ehuelojm'ma lema'a. Ipango'ma ipalaic'o'ma qui'Ailli', timi:
―Mai'Ailli', joupa icuai'ma lai'hora. Caxahue'ehuo' tomuc'itsola' laixanuc' naitsi iya'. Iya' o'Hua. Toƚta'a camuc'i'mola' naitsi ima', ima' ai'Ailli'. Ima' joupa lapi'ipa laimane cacuxena'mola' jahuay lan xanuc'. Toƚta'a capi'i'mola' laixanuc' liƚpitine aimijouya. Iƚniya laixanuc' ima' lapi'ipa. Iƚne pe lepi'impola' liƚpitine aimijouya, ma' iƚniya timetsaicohuo' ima' manDios. Jouc'a limetsaijma iya' ninJesucristo, ima' alummepa.
’Fa'a li'a ƚamats' aimuc'ipola' naitsi ima'. Iƚe laipenic' lalapi'ipa ima', joupa aijou'nepa. Ai'a tilajm'ma li'a ƚamats' aƚmana' anuli. Ailopa'a caƚ'onƚcosponga'. Itsiya' mai'Ailli', lapenufnaƚa' jiƚpiya pe lofpa'a. Jiƚpiya aƚmajnta anuli. Ti'iƚa' ma to li'ipa ai'a tilajm'ma li'a ƚamats'.
’Ima' joupa lapi'ipa iƚne laixanuc'. Iya' aimuc'ipola' naitsi ima'. Iƚniya laixanuc' aimi'onƚspola' locuenaye lan xanuc' nomana' li'a ƚamats' pe naihuejpá quiƚtuca' liƚpicuejma'. Ima' joupa o'huijf'epola'. Iƚniya ihuejcopá lotaiqui'. Jahuay lapi'ipa ima'. Laixanuc' joupa iƚsina' pe qui'huayomma iƚe lalapi'ipa. Jahuay iƚe lalapi'ipa o'huexi ima'. Lataiqui' ima' lalu'ipa iya' nu'ipola' loxanuc'. Iƚniya epenufpá iƚiya lotaiqui'. Iƚsina' cai'huayomma ma' ima'. Joupa i'huaiyijmpá li'ipa, ima' alummepa.
’Iya' caxahue'ehuo' totoc'itsola' iƚne loxanuc'. A'i camihuo' motoc'iyacola' locuenaye xanuc' nomana' li'a ƚamats'. Caxahue'ehuo' totoc'itsola' laƚxanuc', iƚniya lalapi'ipa. Jiƚne o'huexi. 10 Jahuay ƚai'huexi jouc'a o'huexi. Jahuay ƚo'huexi jouc'a ai'huexi. Iƚniya laixanuc', iƚne aƚ'huexi, joupa alimetsaicopa, imuj'me naitsi iya'.
11 ’Itsiya aicapajnconaya fa'a li'a ƚamats'. Laƚxanuc' ƚinca timajm'me fa'a. Iya' joupa ca'huana'ma, cacuainata pe lofpa'a. Mai'Ailli', ima' umPaxi. Caxahue'ehuo' totoc'itsola' iƚne laixanuc', to'etsola' cuenna. Ti'hua lihuejla' iƚniya. Ima' lopuftine ma laipuftine jouc'a, toƚta'a lacui'ipa ima'. Laixanuc' ja'ni lihuejla' al c'a, iƚne ti'i'ma anuli ma to anuli iya' y ima'. 12 Ai'epola' cuenna laixanuc' maƚmana' fa'a li'a ƚamats'. Iƚne aiquicuanaj'me lopuftine, ima' ƚilenDios. Le'a anuli ƚejac'pa, iƚque tejac'eyoxi, toƚe lipicuejma'. Toƚta'a enanƚcopa al Paxi Liniƚingiya.
13 ’Itsiya aicuaiconna pe lofpa'a. Ma capa'a fa'a li'a ƚamats' caxahue'ehuo' totoc'itsola' laixanuc'. To iya' tixoqui neta, aipic'a tixojla' quileta jouc'a laixanuc'. 14 Nu'ipola' lotaiqui'. Iƚniya epenufpá. Locuenaye lan xanuc' nomana' fa'a li'a ƚamats' pe naihuejpá quiƚtuca' liƚpicuejma', iƚniya ti'eyi laic' laixanuc'. Tixinyi ituca' liƚ'ejma' ma to tixinyi ituca' lai'ejma'. 15 A'i caxa'huehuo' maipa'ayacola' laixanuc' fa'a li'a ƚamats'. Ma caxahue'ehuo' to'etsola' cuenna. Toƚta'a ailopa'a co'eyacola' ƚixcay xans. 16 Iƚniya ituca' liƚ'ejma' ma to iya' ituca' lai'ejma'. Aimaƚ'onƚsponga' to lan xanuc' naihuejpá quiƚtuca' liƚpicuejma'.
17 ’Mai'Ailli', totoc'itsola' iƚniya laixanuc', ti'iƚa' o'huexi ima', ti'hua tihuejle al ƚinca. Iƚe lotaiqui' al ƚinca. 18 Ima' alummepa fa'a li'a ƚamats'. Toƚiya iya' nummepola' laixanuc' tiyeƚe ni petsi li'a ƚamats'. 19 Iya' ma' o'huexi. Cacu'moxi cunƚu'etsola' laixanuc', ti'e'etsola' o'huexi jouc'a. Tihuejle al ƚinca.
20 ’Iya' caxahue'ehuo' totoc'itsola' jahuay laixanuc'. A'i camihuo': Totoc'itsola' ma le'a laixanuc' petsi joupa lapenufpa iya'. Iƚne tuya'a'me laitaiqui', tijouƚa' liƚf'as xanuc' jouc'a lapenuf'ma, lihuej'ma. Caxahue'ehuo' totoc'itsola' iƚniya jouc'a. 21 Aipic'a ti'e'etsola' anuli iƚne laixanuc'. Mai'Ailli' illanc' aƚmana' anuli. Ima' iya' anuli, iya' ima' anuli. Toƚta'a aƚ'e'etsonga' anuli, iƚniya y illanc'. Ja'ni ti'iƚa' toƚta'a locuenaye lan xanuc' nomana' li'a ƚamats' tines'me: “Aƚinca ma ȽanDios ummepa Jesús”.
22 ’Ima' joupa aƚpaxnepa, limetsaicopa iya' o'Hua. Toƚta'a iya' aipaxnepola' iƚniya laixanuc', nimetsaicopola' onaxque'. Ma to illanc' aƚmana' anuli, iya' y ima', toƚta'a ti'e'etsola' iƚniya. 23 Iya' y iƚniya aƚmajm'me anuli. Ima' y iya' aƚmana' anuli. Toƚta'a ti'e'etsola' ma' anuli iƚniya. Locuenaye lan xanuc' nomana' li'a ƚamats' ti'i'ma quiƚsina' naitsi iƚque Ƚalummepa, ma' ima' mai'Ailli'. Jouc'a ti'i'ma quiƚsina' lof'epola' capic'a iƚne laixanuc'. Ma to ima' aƚ'ay capic'a toƚta'a to'ela' capic'a iƚniya.
24 ’Mai'Ailli', ai'a tilajm'ma li'a ƚamats', ima' aƚ'ay capic'a, aƚpaxnepa, alimetsaicopa. Itsiya caxahue'ehuo' totoc'itsola' laixanuc', iƚne lalapi'ipa. Camihuo': Aipic'a ticuaitsa jiƚpiya, timajnta pe laifpa'a. Aƚsinƚa' ma to li'ipa. Aƚsintsonga' anuli iya' cai'Ailli'.
25 ’Mai'Ailli', ima' cotuca' aƚijca lopicuejma'. Locuenaye lan xanuc' nomana' li'a ƚamats', iƚne aiquimetsaicohuo'. Iya' ƚinca nimetsaicohuo'. Laixanuc' jouc'a timetsaicohuo'. Iƚsina' ima' alummepa. 26 Aimuc'ipola' laixanuc' naitsi ima'. Ti'hua camuc'i'mola', timetsaicotso' xonca, ti'etsoƚtsi capic'a ma to ima' aƚ'ay capic'a. Toƚta'a aƚ'e'etsonga' anuli iya' y laixanuc'.