15
Bruă Pô Krist Hơdiŭ Wơ̆
Ơ buơl adơi-ai, dơlhă khiăng pơsơdơ̆r wơ̆ tơ buơl adơi-ai Pơnuaĭ-Siàm bloh dơlhă hũ pơto-akhàn, la Pơnuaĭ-Siàm bloh buơl adơi-ai hũ đồ-mă sơ̆ng dò dơ̆ng kơjăp lăm nư̆n. Gơnừm tơ Pơnuaĭ-Siàm nư̆n bloh buơl adơi-ai hũ dŏng-pơklàh, mĭn la buơl adơi-ai păng-rơmiă kơjăp pơnuaĭ dơlhă hũ pơto-akhàn tơ buơl adơi-ai, yah 'buh ơu nư̆n, buơl adơi-ai hũ păng-tui kŭng 'buh kwơ-màng. Dơlhơu biă, dơlhă hũ pơto-akhàn wơ̆ tơ buơl adơi-ai pơnuaĭ bloh rùp-phŭn dơlhă hũ đồ-mă, nư̆n la Pô Krist hũ kŏng mơtai kơyoa glài-sơnoh buơl gudrơi, tui pơnuaĭ 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri. Pô hũ kŏng dơ̆r, sơ̆ng hơdơi klơu hơrơi, Pô hũ hơdiŭ wơ̆, tui pơnuaĭ 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri. Pô hũ tơbiă pơ'buh rùp tơ Sepha, bloh nư̆n tơ sa-pluh dua aràng mơnih tơdi-tơdài. Hơdơi mư̆ng nư̆n, lăm sa amăng, Pô tơbiă pơ'buh rùp tơ rơlau lơma rơtùh buơl adơi-ai c̆ơ 'buh, lô mơnih lăm buơl nư̆n tŭ ni sơđaŭ dò hơdiŭ, yah hũ du mơnih mơtai bơjơ. Pô kŭng tơbiă pơ'buh rùp tơ Jakơ, hơdơi mư̆ng nư̆n tơ abih du mơnih tơdi-tơdài. Hơdơi luĭ, Pô kŭng hũ tơbiă pơ'buh rùp tơ dơlhă, yơu tơ sa aràng anà mơnga đih apui ka tơ̆l blàn. Kơyoa abih tơgrơ̆ mơnih tơdi-tơdài pơkơ̆n la prŏng-màng rơlau tơ dơlhă. Đờm tơpă, dơlhă la mơnih 'buh iơŭ păl tô hũ angăn la mơnih tơdi-tơdài, kơyoa dơlhă hũ mă-pơkơŭ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih Yàng Pô Lơngì. 10 Bloh gơnừm tơ pơnuaĭ anĭt-brơi-soh mư̆ng Yàng Pô Lơngì bloh dơlhă hũ yơu hơrơi ni, sơ̆ng pơnuaĭ anĭt-brơi-soh Pô brơi tơ dơlhă 'buh iơŭ la 'buh kwơ-màng. Tơrblơ̆ wơ̆, dơlhă ngă bruă lô rơlau tơ abih tơgrơ̆ mơnih pơkơ̆n, bloh 'buh iơŭ la dơlhă, nư̆n la pơnuaĭ anĭt-brơi-soh Yàng Pô Lơngì hũ ngă bruă lăm dơlhă. 11 Yơu nư̆n, yah dơlhă halài du mơnih pơkơ̆n, nư̆n la pơnuaĭ buơl dơlhă pơto-akhàn, sơ̆ng la pơnuaĭ buơl adơi-ai hũ păng-tui.
Bruă Mơnih Mơtai Hơdiŭ Wơ̆
12 Yah buơl dơlhă hũ pơto-akhàn lài Pô Krist hũ hơdiŭ wơ̆ mư̆ng pơnuaĭ mơtai, nư̆n kơđa hơgĕ lăm buơl adơi-ai hũ mơnih đờm lài: 'buh hũ bruă du mơnih mơtai hơdiŭ wơ̆? 13 Yah mơnih mơtai 'buh hơdiŭ wơ̆, nư̆n Pô Krist kŭng 'buh hơdiŭ wơ̆. 14 Sơ̆ng yah Pô Krist 'buh hơdiŭ wơ̆, nư̆n pơnuaĭ buơl dơlhă pơto-akhàn la 'buh kwơ-màng, sơ̆ng pơnuaĭ păng-tui buơl adơi-ai kŭng 'buh kwơ-màng. 15 Yah mơnih mơtai 'buh hơdiŭ wơ̆, nư̆n buơl dơlhă kŏng aràng c̆ơ la du mơnih ngă grơh lơ̆r mư̆ng Yàng Pô Lơngì, kơyoa buơl dơlhă hũ đờm ngă grơh lài, Yàng Pô Lơngì hũ ngă tơ Pô Krist hơdiŭ wơ̆, lăm tŭ Pô 'buh ngă tơ Pô Krist hơdiŭ wơ̆! 16 Kơyoa yah mơnih mơtai 'buh hơdiŭ wơ̆, nư̆n Pô Krist kŭng 'buh hơdiŭ wơ̆. 17 Sơ̆ng yah Pô Krist 'buh hơdiŭ wơ̆, nư̆n pơnuaĭ păng-tui buơl adơi-ai kŭng tơbiă jiơ̆ng 'buh kwơ-màng, sơ̆ng buơl adơi-ai sơđaŭ dò hơdiŭ lăm glài-sơnoh drơi. 18 Yơu nư̆n, du mơnih hũ mơtai lăm Pô Krist kŭng păl kŏng mơtai-lơhiă rài pơdò rài. 19 Yah buơl gudrơi mĭn hũ pơnuaĭ gơnừm-c̆àng lăm Pô Krist mư̆ng rài ni soh, nư̆n lăm abih tơgrơ̆ mơnih, buơl gudrơi la du mơnih anĭt-anăr rơlau abih.
20 Bloh tŭ ni, Pô Krist hũ mư̆ng mơnih mơtai hơdiŭ wơ̆ bơjơ, Pô la mơnih dơlhơu-c̆ơmrừp rơlau abih hơdiŭ wơ̆, sơ̆ng la c̆ơ̆ng-grơh brơi 'buh lài du mơnih mơtai rơŭ hũ hơdiŭ wơ̆. Pô mơhiơ̆ yơu la mơboh akŏ thŭn tơgrơ̆ mơnih mơtai. 21 Kơyoa yơu mư̆ng sa aràng mơnih bloh hũ pơnuaĭ mơtai, nư̆n kŭng gơnừm tơ sa aràng mơnih bloh hũ pơnuaĭ hơdiŭ wơ̆ tơ du mơnih mơtai. 22 Yơu lăm Ađam, abih tơgrơ̆ mơnih păl mơtai, kŭng yơu nư̆n rơi, lăm Pô Krist abih tơgrơ̆ mơnih rơŭ hơdiŭ wơ̆. 23 Bloh yàu aràng rơŭ tui pơnuaĭ daŭ-rơlaŭ dơlhơu-hơdơi drơi: Pô Krist la mơboh akŏ thŭn, nư̆n Pô hơdiŭ wơ̆ dơlhơu-c̆ơmrừp rơlau abih, bloh nư̆n truh du mơnih găm lăm Pô; buơl guñu rơŭ hơdiŭ wơ̆ tŭ Pô Krist truh mơrai. 24 Bloh nư̆n pơnuaĭ luĭ-dŭt rơŭ truh, tŭ Pô jào lơgăr wơ̆ tơ Yàng Pô Lơngì, la Ama, hơdơi tŭ Pô hũ pơluĭ-pơlơhiă abih tơgrơ̆ gơnuăr apăn-akŏ, tơgrơ̆ gơnăp-gơnuăr sơ̆ng tơgrơ̆ gơnuăr-pràn. 25 Kơyoa Pô păl apăn-akŏ, tơ̆l truh tơ tŭ Yàng Pô Lơngì daŭ abih tơgrơ̆ mơnih mơbai-tămdră tơ ala tơkai Pô. 26 Mơnih mơbai-tămdră luĭ-dŭt kŏng pơluĭ-pơlơhiă la pơnuaĭ mơtai. 27 Kơyoa Yàng Pô Lơngì hũ daŭ abih tơgrơ̆ jơi-phơ̆n păng-duh tơ ala tơkai Pô Krist. Bloh tŭ đờm “tơgrơ̆ jơi-phơ̆n păl păng-duh,” nư̆n loh-làng la 'buh kơrhia găm Yàng Pô Lơngì, la Pô daŭ abih tơgrơ̆ jơi-phơ̆n păl păng-duh tơ ala tơkai Pô Krist. 28 Tŭ abih tơgrơ̆ jơi-phơ̆n hũ păng-duh tơ ala Pô Krist bơjơ, nư̆n rùp-phŭn Pô, kơyoa la Anà, kŭng rơŭ păng-duh Pô hũ ngă tơ abih tơgrơ̆ jơi-phơ̆n păng-duh drơi; sơ̆ng yơu nư̆n, Yàng Pô Lơngì hũ gơnuăr wĭl-tơ̆l apăn-akŏ tơ ngŏ abih tơgrơ̆ jơi-phơ̆n.
29 Yah du mơnih mơtai 'buh hơdiŭ wơ̆, nư̆n du mơnih đồ-mă 'baptem ala du mơnih mơtai rơŭ hũ hơgĕ? Yah mơnih mơtai 'buh hơdiŭ wơ̆, nư̆n kơđa hơgĕ aràng đồ-mă 'baptem ala buơl guñu? 30 Sơ̆ng kơđa hơgĕ rùp-phŭn buơl dơlhă tŭ-jơ lơi kŭng păl dò lăm pơnuaĭ mơtai-lơhiă soh? 31 Ơ buơl adơi-ai, yàu hơrơi dơlhă păl păp mơta sơ̆ng pơnuaĭ mơtai. Pơnuaĭ ni la tơpă biă yơu nư̆n, kŭng yơu pơnuaĭ dơlhă yeh-drơi pơglòng-rùp mư̆ng buơl adơi-ai lăm Yàng Jêsu Krist, Yàng buơl gudrơi, kŭng la tơpă biă rơi. 32 Yah kơyoa mư̆ng du pơnuaĭ bơhiàn rài ni bloh dơlhă tămngă sơ̆ng du jơi-phơ̆n pà gah tơkai mơsak-jơhà lăm Ephesô, nư̆n dơlhă hũ kwơ-màng hơgĕ? Yah mơnih mơtai 'buh hơdiŭ wơ̆, nư̆n buơl gudrơi kừ 'bơ̆ng bĕ, kừ mơñŭm bĕ, kơyoa hơrơi bơgi buơl gudrơi rơŭ mơtai!
33 Buơl adơi-ai juơi luơi kơđòng aràng pơluơ pơ̆ng-gơla: Mơ-in sơ̆ng mơnih jơhà, mơnih siàm kŭng tơbiă jiơ̆ng jơhà. 34 Păl mơdơh-thơu bĕ, hơdiŭ tơpă-siàm bĕ, sơ̆ng juơi ngă glài-sơnoh. Kơyoa hũ du mơnih lăm buơl adơi-ai hơdiŭ yơu 'buh thơu hơgĕ mư̆ng Yàng Pô Lơngì. Dơlhă đờm yơu nư̆n tô buơl adơi-ai păl mơlơu alah.
Bruă Rùp-Phàp Hơdiŭ Wơ̆
35 Bloh hũ mơnih rơŭ đờm lài: “Ngă hơyơu mơnih mơtai hơdiŭ wơ̆ jiơ̆ng? Buơl guñu mă rùp-phàp lơi bloh hơdiŭ wơ̆?” 36 Ơ mơnih bơrngư̆l-gơla dih! Phơ̆n hơgĕ sơ-ai dơnih trŭn, 'buh iơŭ ñu păl mơtai dơlhơu bloh nư̆n ka hơdiŭ wơ̆ ơu? 37 Tơgrơ̆ phơ̆n sơ-ai dơnih, nư̆n 'buh iơŭ la sơ-ai dơnih rơ̆p-rùp tŭ tơmuh đì rơŭ hũ, bloh mĭn la sa găr pơjeh, yơu găr bơdai halài du găr pơjeh pơkơ̆n. 38 Yàng Pô Lơngì brơi tơ ñu sa rơ̆p-rùp tui hơtai Pô khiăng, brơi tơ yàu jơi găr pơjeh yàu rơ̆p-rùp krơi gơŭ. 39 'Buh iơŭ abih tơgrơ̆ rùp-phàp drah-rơlo la mơhiơ̆ yơu gơŭ; bloh rùp-phàp drah-rơlo anà mơnih krơi, rùp-phàp drah-rơlo jơi-phơ̆n pà gah tơkai krơi, rùp-phàp drah-rơlo jơi c̆ĭm krơi, rùp-phàp drah-rơlo jơi akàn krơi. 40 Kŭng hũ du rơ̆p-rùp găm sơ̆ng ngŏ lơngì, sơ̆ng hũ du rơ̆p-rùp găm sơ̆ng ala lơ̆n. Pơnuaĭ màng-kơc̆rà du rơ̆p-rùp găm sơ̆ng ngŏ lơngì krơi sơ̆ng pơnuaĭ màng-kơc̆rà du rơ̆p-rùp găm sơ̆ng ala lơ̆n. 41 Pơnuaĭ màng-kơc̆rà ia-hơrơi krơi, pơnuaĭ màng-kơc̆rà ia-blàn krơi, pơnuaĭ màng-kơc̆rà du ia-pơtŭ krơi; pơnuaĭ màng-kơc̆rà ia-pơtŭ ni sơ̆ng pơnuaĭ màng-kơc̆rà ia-pơtŭ dih kŭng krơi tơ gơŭ.
42 Bruă mơnih mơtai hơdiŭ wơ̆ kŭng yơu nư̆n rơi. Rùp-phàp dơnih trŭn la brŭ-brăm, bloh hơdiŭ wơ̆ la 'buh tŭ lơi mơtai. 43 Dơnih trŭn la mơlơu alah, bloh hơdiŭ wơ̆ la màng-kơc̆rà; dơnih trŭn la 'buh pràn-khăng, bloh hơdiŭ wơ̆ la pràn-khăng; 44 dơnih trŭn la rùp-phàp drah-rơlo, bloh hơdiŭ wơ̆ la rùp-phàp gah bơngă. Yah hũ rùp-phàp drah-rơlo, nư̆n kŭng hũ rùp-phàp gah bơngă. 45 Yơu hũ pơnuaĭ wă: “Anà mơnih c̆ơmrừp la Ađam, hũ tơbiă jiơ̆ng sa jơi-phơ̆n hơdiŭ hũ bơngă-joa, bloh Ađam hơdơi luĭ la bơngă gơdrưh brơi pơnuaĭ hơdiŭ.” *
46 'Buh iơŭ anà mơnih gah bơngă truh dơlhơu, bloh la anà mơnih gah rùp-phàp drah-rơlo, hơdơi mư̆ng nư̆n la anà mơnih gah bơngă. 47 Mơnih c̆ơmrừp kơyoa mư̆ng lơ̆n bloh tơbiă, la găm sơ̆ng lơ̆n, mơnih dua kơyoa mư̆ng ngŏ lơngì bloh truh. 48 Du mơnih găm sơ̆ng lơ̆n, nư̆n mơhiơ̆ yơu mơnih tơbiă mư̆ng lơ̆n; du mơnih găm sơ̆ng ngŏ lơngì, nư̆n mơhiơ̆ yơu Pô truh mư̆ng ngŏ lơngì. 49 Yơu buơl gudrơi hũ đồ-mă rùp-rơ̆p mơnih tơbiă mư̆ng lơ̆n, nư̆n buơl gudrơi kŭng rơŭ hũ đồ-mă rùp-rơ̆p Pô truh mư̆ng ngŏ lơngì.
50 Ơ buơl adơi-ai, dơlhă khiăng đờm lài, rơlo sơ̆ng drah 'buh rơgơi đồ-lĕng lơgăr Yàng Pô Lơngì jiơ̆ng, sơ̆ng pơnuaĭ brŭ-brăm 'buh rơgơi đồ-lĕng pơnuaĭ 'buh brŭ-brăm jiơ̆ng. 51 Ni la pơnuaĭ tơrđơŭ-dơrlăm bloh dơlhă khiăng đờm sơ̆ng buơl adơi-ai: 'Buh iơŭ abih buơl gudrơi rơŭ mơtai, bloh abih buơl gudrơi rơŭ hũ pơsơlih rùp-phàp bơrhơu, 52 lăm sa-sĭt tŭ, lăm sa kơđĭp mơta, tŭ săp kơlwờk hơdơi luĭ blùh dơlờng. Kơyoa kơlwờk rơŭ blùh, du mơnih mơtai rơŭ hơdiŭ wơ̆ tô đồ-lĕng pơnuaĭ hơdiŭ rài pơdò rài, sơ̆ng buơl gudrơi rơŭ hũ pơsơlih rùp-phàp bơrhơu. 53 Kơyoa rùp-phàp păl brŭ-brăm ni rơŭ c̆ù pơnuaĭ 'buh tŭ lơi brŭ-brăm, sơ̆ng rùp-phàp păl mơtai ni rơŭ c̆ù pơnuaĭ 'buh tŭ lơi mơtai. 54 Tŭ rùp-phàp păl brŭ-brăm ni c̆ù pơnuaĭ 'buh tŭ lơi brŭ-brăm, sơ̆ng rùp-phàp păl mơtai ni c̆ù pơnuaĭ 'buh tŭ lơi mơtai, nư̆n hũ tơbiă iơŭ tơpă biă yơu pơnuaĭ lăm 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri hũ wă: “Pơnuaĭ mơtai kŏng luơ̆n thĭt lăm pơnuaĭ pha-jai rơlau.”
55 “Ơ pơnuaĭ mơtai, pơnuaĭ pha-jai rơlau hã anih lơi?
Ơ pơnuaĭ mơtai, ia bih hã anih lơi?”
56 Ia bih pơnuaĭ mơtai la glài-sơnoh, gơnuăr-pràn glài-sơnoh la pơnuaĭ adăt-adia. 57 Bloh ưnjơmừn Yàng Pô Lơngì hũ brơi tơ buơl gudrơi pơnuaĭ pha-jai rơlau, gơnừm tơ Yàng buơl gudrơi la Yàng Jêsu Krist.
58 Yơu nư̆n, ơ buơl adơi-ai dơlhă uơ̆n-rơnăm, kơjăp-pràn hơtai-hơtiàn bĕ, juơi luơi pơnuaĭ hơgĕ ngă mơgơi-tơtuơ̆n drơi. Tŭ lơi kŭng păl abih hơtai-hơtiàn duh bruă Yàng, kơyoa thơu lài 'buh sa bruă lơi buơl adơi-ai ngă tơ Yàng la 'buh kwơ-màng.
* 15:45 15:45 Bơ-àr c̆ơmrừp 2:7. 15:54 15:54 Êsai 25:8. 15:55 15:55 Ôse 13:14.