14
Pơnuaĭ Brơi-Soh Đờm Ia Pơkơ̆n Sơ̆ng Đờm Hwơ̆r
Pơgui tui bĕ pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm sơ̆ng mơhau-duah du pơnuaĭ brơi-soh gah bơngă, dơlhơu biă la pơnuaĭ brơi-soh đờm hwơ̆r. Kơyoa mơnih đờm ia pơkơ̆n, nư̆n 'buh iơŭ đờm sơ̆ng jơi anà mơnih, bloh đờm sơ̆ng Yàng Pô Lơngì nư̆n 'buh hũ aràng sơi wờng jiơ̆ng, kơyoa mơnih nư̆n đờm du pơnuaĭ tơrđơŭ-dơrlăm lăm Bơngă Sơc̆ih-Sri. Bloh mơnih đờm hwơ̆r, nư̆n đờm sơ̆ng anà mơnih tô bơ̆-tơgồ, tô pơto-kơkơi sơ̆ng pơluơ-pơrơngài. Mơnih đờm ia c̆rih bơ̆-tơgồ rùp-phŭn drơi, bloh mơnih đờm hwơ̆r nư̆n bơ̆-tơgồ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih. Dơlhă khiăng-lơkơu biă abih buơl adơi-ai đờm ia c̆rih, bloh dơlhă 'brŏ khiăng-lơkơu rơlau wơ̆ la buơl adơi-ai đờm hwơ̆r. Mơnih hũ pơnuaĭ brơi-soh đờm hwơ̆r prŏng-màng rơlau mơnih hũ pơnuaĭ brơi-soh đờm ia c̆rih bloh 'buh hũ mơnih mơblàng tơbiă, tô Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih hũ bơ̆-tơgồ.
Ơ buơl adơi-ai, yah dơlhă truh sơ̆ng buơl adơi-ai, mĭn đờm du ia c̆rih, bloh 'buh đờm sơ̆ng buơl adơi-ai sa pơnuaĭ akhàn-tơbiă lơi, 'buh đờm sa pơnuaĭ jak-thơu lơi, 'buh đờm sa pơnuaĭ đờm hwơ̆r lơi, 'buh đờm sa pơnuaĭ pơto-pơsài lơi, nư̆n hũ kwơ-màng hơgĕ tơ buơl adơi-ai ơu? Tơgrơ̆ phơ̆n 'buh hũ pơnuaĭ hơdiŭ bloh pơtơbiă săp mơñi kŭng yơu nư̆n rơi, yơu tơliă halài phơ̆n pĕ sơ̆ng tơngàn, yah 'buh pơtơbiă du săp mơñi krơi gơŭ, nư̆n ngă hơyơu aràng thơu nư̆n la săp tơliă ơyù halài săp phơ̆n pĕ sơ̆ng tơngàn? Yah kơlwờk blùh săp 'buh loh-làng, nư̆n aràng sơi rơŭ rơc̆ăng tô tơbiă nau tămngă? Buơl adơi-ai kŭng yơu nư̆n rơi, yah dơlah buơl adơi-ai 'buh đờm du pơnuaĭ hũ rơgơi wờng jiơ̆ng, nư̆n ngă hơyơu aràng wờng pơnuaĭ buơl adơi-ai đờm? Kơyoa buơl adơi-ai mĭn đờm wĭ-wơ̆, 'buh hũ kơtha-pơnuaĭ hơgĕ. 10 Lăm dun-ya ni hũ lô ia đờm, bloh 'buh hũ ia đờm lơi la 'buh hũ kơtha-pơnuaĭ. 11 Yơu nư̆n, yah dơlhă 'buh wờng kơtha-pơnuaĭ ia đờm nư̆n, mơnih đờm ia nư̆n rơŭ c̆ơ dơlhă la mơnih lơgăr pơkơ̆n, sơ̆ng dơlhă kŭng c̆ơ buơl guñu la mơnih lơgăr pơkơ̆n rơi. 12 Buơl adơi-ai kŭng yơu nư̆n rơi, kơyoa mơhau-duah tơgrơ̆ pơnuaĭ brơi-soh gah bơngă, buơl adơi-ai tui duah bĕ tô hũ dơlah-dơlài du pơnuaĭ brơi-soh nư̆n, tô bơ̆-pơdơ̆ng Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih.
13 Kơyoa nư̆n, mơnih đờm ia pơkơ̆n, nư̆n iơu-lài bĕ tô hũ pơnuaĭ brơi-soh mơblàng-tơbiă jiơ̆ng ia nư̆n. 14 Kơyoa yah dơlhă iơu-lài sơ̆ng ia c̆rih, nư̆n hơtai-bơngă dơlhă iơu-lài, bloh hơtai-akŏ dơlhă 'buh đồ-mă hũ phŭn-hơjŭng hơgĕ. 15 Yơu nư̆n dơlhă păl ngă hơgĕ? Dơlhă rơŭ iơu-lài sơ̆ng hơtai-bơngă, sơ̆ng dơlhă kŭng rơŭ iơu-lài sơ̆ng hơtai-akŏ rơi. Dơlhă rơŭ adoh-mơyòm sơ̆ng hơtai-bơngă, sơ̆ng dơlhă kŭng adoh-mơyòm sơ̆ng hơtai-akŏ rơi. 16 Biă yơu nư̆n, yah buơl adơi-ai mĭn ưnjơmừn Yàng sơ̆ng hơtai-bơngă soh, nư̆n ngă hơyơu du mơnih bơhiàn dò guh păng hũ rơgơi đờm “Amen” mư̆ng du pơnuaĭ buơl adơi-ai ưnjơmừn jiơ̆ng, yah buơl guñu 'buh wờng buơl adơi-ai đờm hơgĕ? 17 Yah lài pơnuaĭ buơl adơi-ai ưnjơmừn la siàm biă, bloh mơnih pơkơ̆n 'buh gơnừm tơ nư̆n bloh hũ bơ̆-tơgồ. 18 Dơlhă ưnjơmừn Yàng Pô Lơngì, kơyoa dơlhă hũ pơnuaĭ brơi-soh đờm ia c̆rih lô rơlau tơ abih buơl adơi-ai. 19 Bloh lăm Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih, yah dơlhă đờm lơma pơnuaĭ sơ̆ng hơtai-akŏ tô pơto-pơsài mơnih pơkơ̆n, siàm rơlau la đờm sa-pluh rơbơu pơnuaĭ sơ̆ng ia c̆rih.
20 Ơ buơl adơi-ai, mư̆ng pơnuaĭ wờng thơu, nư̆n juơi yơu lơ-ơneh tìt; bloh mư̆ng pơnuaĭ mơsak-jơhà, nư̆n yơu lơ-ơneh tìt bĕ. Mư̆ng pơnuaĭ wờng thơu, nư̆n yơu bĕ mơnih prŏng. 21 Lăm pơnuaĭ adăt-adia hũ wă:
“Yàng đờm: Kơu rơŭ angui du mơnih đờm ia c̆rih krơi,
Sơ̆ng kàng-bơbah mơnih lơgăr pơkơ̆n bloh đờm sơ̆ng buơl làng ni;
Yah yơu nư̆n, buơl guñu kŭng 'buh păng Kơu.” *
22 Yơu nư̆n, du ia c̆rih la sa boh nàl, 'buh iơŭ tơ du mơnih păng-tui Yàng, bloh la tơ du mơnih 'buh păng-tui Yàng. Dò pơnuaĭ đờm hwơ̆r la sa boh nàl, 'buh iơŭ tơ du mơnih 'buh păng-tui, bloh la tơ du mơnih păng-tui Yàng. 23 Tŭ abih Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih pơjŭm-pơtòm wơ̆ sơ̆ng gơŭ, sơ̆ng aràng sơi kŭng đờm ia c̆rih soh, yah hũ du mơnih bơhiàn halài mơnih ka păng-tui tơma păng, nư̆n buơl guñu 'buh đờm la buơl adơi-ai hơnrui-gơla ơu? 24 Bloh yah abih tơgrơ̆ mơnih aràng sơi kŭng đờm hwơ̆r, nư̆n tŭ hũ mơnih ka păng-tui halài mơnih bơhiàn nau tơma, mơnih nư̆n rơŭ 'buh drơi kŏng tơgrơ̆ mơnih đờm pơto-pơthơu mư̆ng glài-sơnoh drơi, sơ̆ng kŏng tơgrơ̆ mơnih c̆ahrơña. 25 Du pơnuaĭ bơdơŭ-tơrđơŭ lăm dơrlăm hơtai-hơtiàn buơl guñu rơŭ kŏng ràng-tơbiă, buơl guñu rơŭ pơđih rùp tơ ala bloh duh-dơlbăt Yàng Pô Lơngì, sơ̆ng đờm lài: “Iơŭ biă, hũ Yàng Pô Lơngì dò tơkrah buơl adơi-ai.”
Bruă Daŭ-Rơlaŭ Dơlhơu-Hơdơi Tŭ Pơtòm-Pơjŭm
26 Ơ buơl adơi-ai, yơu nư̆n buơl gudrơi păl ngă hơyơu ni? Tŭ buơl adơi-ai pơtòm-pơjŭm wơ̆ sơ̆ng gơŭ, aràng sơi hũ pơnuaĭ adoh-mơyòm Yàng, aràng sơi hũ pơnuaĭ pơto-pơsài, aràng sơi hũ pơnuaĭ akhàn-tơbiă, aràng sơi đờm ia c̆rih, aràng sơi hũ pơnuaĭ brơi-soh mơblàng-tơbiă ia c̆rih, nư̆n ngă bĕ abih tơgrơ̆ mơta tô bơ̆-tơgồ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih. 27 Yah hũ mơnih đờm ia c̆rih, nư̆n mĭn dua halài klơu aràng đờm la lô biă bơjơ. Yàu aràng păl đờm tui pơnuaĭ daŭ-rơlaŭ dơlhơu-hơdơi, sơ̆ng păl hũ mơnih mơblàng-tơbiă. 28 Yah 'buh hũ mơnih mơblàng-tơbiă, nư̆n mơnih hũ pơnuaĭ brơi-soh đờm ia c̆rih păl dò kơđơ̆ng lăm Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih, mĭn đờm sơ̆ng rùp-phŭn drơi sơ̆ng Yàng Pô Lơngì soh. 29 Du mơnih đờm hwơ̆r kŭng yơu nư̆n rơi, mĭn dua halài klơu aràng đờm soh, sơ̆ng du mơnih pơkơ̆n nư̆n sơnư̆ng-c̆ơ mư̆ng pơnuaĭ buơl guñu đờm. 30 Bloh yah hũ aràng sơi dò guh tơ anih nư̆n đồ-mă hũ pơnuaĭ akhàn-tơbiă mư̆ng Yàng, nư̆n mơnih dò đờm păl dò kơđơ̆ng. 31 Kơyoa yàu aràng lăm buơl adơi-ai hũ rơgơi tui pơnuaĭ daŭ-rơlaŭ dơlhơu-hơdơi bloh đờm hwơ̆r, tô abih tơgrơ̆ mơnih kŭng hũ mơgru-thơu sơ̆ng hũ pơto-pơsờh. 32 Hơtai-bơngă du mơnih gơnuăr-hwơ̆r păl păng-duh du mơnih gơnuăr-hwơ̆r. 33 Kơyoa Yàng Pô Lơngì 'buh iơŭ la Yàng Pô Lơngì pơnuaĭ dơlìng-dơlàng klùk-klờk, bloh la Yàng pơnuaĭ rĭng-lơngai.
Tui yơu adăt lơđăp-mừng lăm abih tơgrơ̆ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih du mơnih sơc̆ih-sri, 34 mơnih kơmơi păl dò kơđơ̆ng lăm Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih. Buơl guñu 'buh hũ gơnuăr đờm tơ anih nư̆n, bloh păl păng-duh yơu pơnuaĭ adăt-adia hũ pơto. 35 Yah khiăng mơgru thơu pơnuaĭ hơgĕ, nư̆n buơl guñu păl tơnia bĕ pơsàng drơi tơ sàng. Kơyoa mơnih kơmơi đờm tơkrah Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih la pơnuaĭ iơŭ păl mơlơu alah biă. 36 Hũ iơŭ pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì tơbiă mư̆ng anih buơl adơi-ai, halài mĭn truh sơ̆ng sa aràng buơl adơi-ai soh?
37 Yah aràng sơi sơnư̆ng drơi la mơnih gơnuăr-hwơ̆r, halài hũ tơgrơ̆ pơnuaĭ brơi-soh gah bơngă, nư̆n păl thơu loh-làng lài, tơgrơ̆ pơnuaĭ hơgĕ dơlhă wă tơ buơl adơi-ai ni la pơnuaĭ gơnuăr-pơđăr mư̆ng Yàng. 38 Yah aràng sơi 'buh kràn thơu pơnuaĭ ni, nư̆n juơi kràn thơu mơnih nư̆n.
39 Kơyoa nư̆n, ơ buơl adơi-ai, abih hơtai-hơtiàn mơhau-duah bĕ pơnuaĭ brơi-soh đờm hwơ̆r, sơ̆ng juơi pơkơŭ-c̆ơkhă bruă đờm du ia pơkơ̆n. 40 Bloh abih tơgrơ̆ bruă păl ngă bĕ tô iơŭ adăt sơ̆ng tui pơnuaĭ daŭ-rơlaŭ dơlhơu-hơdơi.
* 14:21 14:21 Êsai 28:11-12.