6
Bruă Yă-Bă Gơŭ Tơ Anaŭ Mơnih Agàh
Tŭ lăm buơl adơi-ai hũ mơnih ni tămdră-wơ̆ sơ̆ng mơnih pơkơ̆n, kơđa hơgĕ buơl adơi-ai khĭn ba tơbiă tơ anaŭ mơnih 'buh rĭng-tơpă c̆ahrơña, bloh 'buh ba truh tơ anaŭ du mơnih sơc̆ih-sri? Buơl adơi-ai 'buh thơu du mơnih sơc̆ih-sri rơŭ c̆ahrơña dun-ya ơu? Yah dun-ya rơŭ kŏng buơl adơi-ai c̆ahrơña, nư̆n kơđa hơgĕ buơl adơi-ai 'buh rơgơi c̆ahrơña du bruă tìt jiơ̆ng ơu? Buơl adơi-ai 'buh thơu buơl gudrơi rơŭ c̆ahrơña du mơnih gơdrưh ơu? Đờm hơgĕ la du bruă rài ni! Nư̆n bloh, tŭ buơl adơi-ai hũ pơnuaĭ tămdră sơ̆ng gơŭ mư̆ng du bruă lăm rài ni, kơđa hơgĕ buơl adơi-ai mă du mơnih bloh Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih c̆ơ 'buh prŏng-màng hơgĕ ngă mơnih c̆ahrơña? Dơlhă đờm yơu nư̆n tô buơl adơi-ai mơlơu alah. Hũ iơŭ lăm buơl adơi-ai 'buh hũ sa aràng mơnih lơi tơ̆l jak-khờh tô rơgơi c̆ahrơña tơkrah buơl adơi-ai drơi ơu? Bloh kơđa hơgĕ buơl adơi-ai yă-bă gơŭ, sơ̆ng ba truh tơ anaŭ du mơnih 'buh păng-tui Yàng c̆ahrơña! Biă yơu nư̆n, mĭn bruă yă-bă gơŭ nư̆n la sa pơnuaĭ buơl adơi-ai kŏng alah bơjơ. Buơl adơi-ai kŏng-anòng pơnuaĭ 'buh rĭng-tơpă nư̆n 'buh iơŭ la siàm rơlau ơu? Buơl adơi-ai kŏng-anòng pơnuaĭ klơ̆m pơ̆ng-gơla nư̆n 'buh iơŭ la siàm rơlau ơu? Bloh rùp-phŭn buơl adơi-ai hơdiŭ 'buh rĭng-tơpă, klơ̆m pơ̆ng-gơla, sơ̆ng hũ ngă yơu nư̆n tơ adơi-ai drơi wơ̆!
Buơl adơi-ai 'buh thơu lài du mơnih 'buh rĭng-tơpă rơŭ 'buh đồ-lĕng hũ lơgăr Yàng Pô Lơngì ơu? Juơi pơ̆ng-gơla rùp-phŭn! Du mơnih ngă glài dri-sơnoh bŭng-pơkăl, du mơnih duh-dơlbăt rơ̆p-ràk, du mơnih klĕ sơdiŭ-aràng pơsàng-gơŭ, du mơnih lơkơi ngă dri, du mơnih lơkơi đih-dò duă sơ̆ng mơnih lơkơi, du mơnih kơmơi đih-dò duă sơ̆ng mơnih kơmơi, 10 du mơnih klĕ-blơ̆, du mơnih hàm-làm, du mơnih mơbŭ-mơbèng, du mơnih tăm-mơsau alĕ gơŭ, sơ̆ng du mơnih 'bơ̆ng klơ̆m 'bơ̆ng kwì, rơŭ 'buh đồ-lĕng hũ lơgăr Yàng Pô Lơngì ơu. 11 Dơlhơu thrơi, hũ du mơnih lăm buơl adơi-ai la yơu nư̆n. Bloh lăm angăn Yàng la Yàng Jêsu Krist, sơ̆ng lăm Bơngă Sơc̆ih-Sri Yàng Pô Lơngì buơl gudrơi, buơl adơi-ai hũ rào goh, hũ pơsơc̆ih-sri, sơ̆ng hũ angăn la rĭng-tơpă.
Păl Pleh Atàh Pơnuaĭ Sơŭ-Sơnoh
12 Dơlhă hũ gơnuăr ngă tơgrơ̆ mơta, bloh 'buh iơŭ abih tơgrơ̆ mơta la kwơ-màng. Dơlhă hũ gơnuăr ngă tơgrơ̆ mơta, bloh dơlhă rơŭ 'buh luơi pơnuaĭ hơgĕ ngă pô apăn-akŏ dơlhă jiơ̆ng. 13 Phơ̆n-kơya 'bơ̆ng kơyoa tŭng, tŭng kơyoa phơ̆n-kơya 'bơ̆ng, bloh Yàng Pô Lơngì rơŭ pơluĭ-pơlơhiă abih dua. Rùp-phàp 'buh iơŭ tô angui tơ pơnuaĭ dri-sơnoh bŭng-pơkăl, bloh tô angui tơ Yàng, kơyoa Yàng ngă Pô apăn-akŏ rùp-phàp. 14 Yàng Pô Lơngì hũ ngă tơ Yàng Jêsu hơdiŭ wơ̆, nư̆n Pô kŭng rơŭ ngă tơ buơl gudrơi hơdiŭ wơ̆ yơu nư̆n rơi kơyoa gơnăp-gơnuăr Pô. 15 Buơl adơi-ai 'buh thơu lài rùp-phàp buơl adơi-ai la pơ-ơnah lăm rùp-phàp Pô Krist ơu? Yơu nư̆n, dơlhă hũ rơgơi mă pơ-ơnah rùp-phàp Pô Krist ngă jiơ̆ng pơ-ơnah rùp-phàp kơmơi dri rơi? 'Buh tŭ lơi ơu! 16 Buơl adơi-ai 'buh thơu lài, mơnih lơi đih-dò sơ̆ng kơmơi dri nư̆n rơŭ tơbiă jiơ̆ng sa rùp-phàp sơ̆ng ñu ơu? Kơyoa hũ pơnuaĭ wă:
“Dua aràng rơŭ tơbiă jiơ̆ng sa rùp-phàp.” *
17 Bloh aràng sơi pơc̆uăl-pơgăp sơ̆ng Yàng, nư̆n tơbiă jiơ̆ng sa hơtai-bơngă sơ̆ng Pô.
18 Pleh atàh bĕ mư̆ng glài dri-sơnoh bŭng-pơkăl. Tơgrơ̆ glài-sơnoh aràng ngă nư̆n la dò tơ agàh rùp-phàp, bloh mơnih ngă glài dri-sơnoh bŭng-pơkăl, nư̆n la ngă glài-sơnoh sơ̆ng rùp-phŭn rùp-phàp drơi.
19 Buơl adơi-ai 'buh thơu lài rùp-phàp buơl adơi-ai la sàng duh-dơlbăt Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri, Pô dò lăm buơl adơi-ai, la Pô bloh Yàng Pô Lơngì hũ brơi tơ buơl adơi-ai ơu? Yơu nư̆n, buơl adơi-ai 'buh dò găm sơ̆ng rùp-phŭn drơi tra. 20 Kơyoa buơl adơi-ai hũ Yàng Pô Lơngì blơi sơ̆ng prŏng priă biă. Yơu nư̆n, buơl adơi-ai angui bĕ rùp-phàp drơi bloh ngă màng-kơc̆rà angăn Yàng Pô Lơngì.
* 6:16 6:16 Bơ-àr C̆ơmrừp 2:24.