7
Mư̆ng Bruă Khiăng Kơmơi-Lơkơi
Tŭ ni, dơlhă đờm truh du pơnuaĭ bloh buơl adơi-ai hũ wă tơnia, yơu bruă “mơnih lơkơi 'buh khiăng kơmơi la siàm rơlau.” Bloh tô pleh klàh mư̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ dri-sơnoh bŭng-pơkăl, nư̆n yàu aràng mơnih lơkơi păl hũ sơdiŭ, yàu aràng mơnih kơmơi păl hũ pơsàng. Pơsàng păl ngă wĭl-tơ̆l pơnuaĭ sơdiŭ-pơsàng sơ̆ng sơdiŭ, sơdiŭ kŭng păl ngă wĭl-tơ̆l pơnuaĭ sơdiŭ-pơsàng sơ̆ng pơsàng. Sơdiŭ 'buh hũ gơnuăr tơ ngŏ rùp-phàp drơi, bloh la pơsàng; pơsàng kŭng 'buh hũ gơnuăr tơ ngŏ rùp-phàp drơi, bloh la sơdiŭ. Sơdiŭ pơsàng juơi kơmlah đih-dò sơ̆ng gơŭ, mĭn yah tŭ dua aràng hũ sa hơtai wèr sơdăng tô pioh krơi tŭ-jơ iơu-lài; bloh hơdơi mư̆ng nư̆n gài mơrai wơ̆ bĕ sơ̆ng gơŭ, tô juơi luơi Satăn pơluơ-ơñiai lăm tŭ buơl adơi-ai 'buh apăn-pơkơŭ rùp-phàp jiơ̆ng. Pơnuaĭ dơlhă đờm ni la pơnuaĭ hũ gơnuăr ngă, bloh 'buh iơŭ la sa pơnuaĭ gơnuăr-pơđăr. Dơlhă khiăng abih tơgrơ̆ mơnih hũ mơhiơ̆ yơu dơlhă. Bloh yàu aràng hũ Yàng Pô Lơngì brơi pơnuaĭ anĭt-brơi-soh krơi gơŭ, mơnih hũ pơnuaĭ anĭt-brơi-soh ni, mơnih hũ pơnuaĭ anĭt-brơi-soh dih. Mư̆ng tơgrơ̆ mơnih dò soh ka khiăng kơmơi-lơkơi, sơ̆ng tơgrơ̆ mơnih kơmơi bơdrau, dơlhă yòng đờm yơu ni: yah buơl guñu dò jiơ̆ng yơu dơlhă, nư̆n siàm rơlau. Bloh yah buơl adơi-ai 'buh rơgơi gàr-pơkơŭ rùp-phŭn drơi jiơ̆ng, nư̆n păl khiăng bĕ; kơyoa yah khiăng kơmơi khiăng lơkơi nư̆n siàm rơlau la luơi pơnuaĭ hàm-khiăng kơmơi-lơkơi pơsŭt-pơsờh pơluơ-ơñiai.
10 Mư̆ng du mơnih hũ khiăng kơmơi khiăng lơkơi bơjơ, nư̆n dơlhă, 'buh iơŭ dơlhă, bloh la Yàng, hũ pơnuaĭ gơnuăr-pơđăr ni: sơdiŭ 'buh hũ luơi pơsàng. 11 Bloh yah sơdiŭ hũ luơi pơsàng bơjơ, nư̆n păl dò yơu nư̆n, halài păl ngă pơhơlàr-tămsòr wơ̆ sơ̆ng pơsàng. Pơsàng kŭng 'buh hũ pơkloh sơdiŭ.
12 Sơ̆ng du mơnih pơkơ̆n nư̆n dơlhă đờm dơlhă đờm, 'buh iơŭ la Yàng đờm: Yah adơi-ai lơi hũ sơdiŭ 'buh păng-tui Yàng, bloh mơnih sơdiŭ nư̆n sa hơtai khiăng hơdiŭ dò rài sơ̆ng drơi, nư̆n juơi pơkloh sơdiŭ. 13 Yah mơnih kơmơi lơi hũ pơsàng 'buh păng-tui Yàng, bloh mơnih pơsàng nư̆n sa hơtai khiăng hơdiŭ dò rài sơ̆ng drơi, nư̆n juơi pơkloh pơsàng. 14 Kơyoa mơnih pơsàng 'buh păng-tui Yàng rơŭ gơnừm tơ sơdiŭ la mơnih păng-tui Yàng bloh hũ pơsơc̆ih-sri, sơ̆ng mơnih sơdiŭ 'buh păng-tui Yàng rơŭ gơnừm tơ pơsàng bloh hũ pơsơc̆ih-sri. Yah 'buh ơu nư̆n, du anà buơl adơi-ai hũ kŏng sơŭ-sơnoh abih, bloh tŭ ni buơl guñu hũ tơbiă jiơ̆ng sơc̆ih-sri bơjơ. 15 Bloh yah mơnih 'buh păng-tui Yàng khiăng pơklah-krơi, nư̆n brơi pơklah-krơi bĕ. Lăm bruă ni, buơl adơi-ai 'buh kŏng akă-pơkơŭ hơgĕ. Yàng Pô Lơngì hũ iơu-rơwah buơl gudrơi hơdiŭ rĭng-lơngai sơ̆ng gơŭ. 16 Kơyoa, ơ mơnih la sơdiŭ, thơu jơ buơl adơi-ai rơŭ dŏng jiơ̆ng pơsàng drơi? Ơ mơnih la pơsàng, thơu jơ buơl adơi-ai rơŭ dŏng jiơ̆ng sơdiŭ drơi?
Hơdiŭ Yơu Yàng Hũ Iơu-Rơwah
17 Yàu aràng păl hơdiŭ tui pơnuaĭ brơi-soh Yàng hũ brơi tơ drơi, sơ̆ng tui pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì hũ iơu-rơwah. Ni la pơnuaĭ dơlhă hũ pơto-mơblàng lăm abih tơgrơ̆ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih. 18 Aràng sơi hũ ngă adăt sơkaŭ-kơlì tŭ hũ iơu-rơwah, nư̆n juơi klà luơi nàl-grơh pơnuaĭ adăt sơkaŭ-kơlì! Aràng sơi ka ngă adăt sơkaŭ-kơlì tŭ hũ iơu-rơwah, nư̆n juơi ngă adăt sơkaŭ-kơlì tra! 19 Sơkaŭ-kơlì halài 'buh sơkaŭ-kơlì kŭng 'buh hũ hơgĕ prŏng-màng. Pơnuaĭ prŏng-màng nư̆n la păng-bơbah ngă tui du pơnuaĭ adăt-pơđăr Yàng Pô Lơngì. 20 Aràng sơi hũ iơu-rơwah tŭ dò ngă bruă lơi, nư̆n kừ dò bĕ lăm bruă nư̆n. 21 Buơl adơi-ai la mơnih hơlŭn-hơlă tŭ hũ Yàng Pô Lơngì iơu-rơwah? Juơi sơnư̆ng kơ-ù mư̆ng bruă nư̆n; bloh yah buơl adơi-ai hũ rơgơi tơbiă jiơ̆ng mơnih akŏ-lơhuai tơkai-lơnàng, nư̆n păl apăn-mă bĕ pơnuaĭ hơnàn-siàm nư̆n la siàm rơlau. 22 Kơyoa mơnih lơi hũ Yàng iơu-rơwah tŭ dò ngă hơlŭn-hơlă, nư̆n tơbiă jiơ̆ng mơnih hũ akŏ-lơhuai tơkai-lơnàng lăm Yàng. Kŭng yơu nư̆n rơi, mơnih akŏ-lơhuai tơkai-lơnàng tŭ hũ iơu-rơwah, nư̆n tơbiă jiơ̆ng hơlŭn-hơlă Pô Krist. 23 Yàng Pô Lơngì hũ c̆iŭ glòng priă biă tô tơrbuh buơl adơi-ai; juơi tơbiă jiơ̆ng hơlŭn-hơlă tơ jơi anà mơnih. 24 Ơ buơl adơi-ai, tŭ buơl adơi-ai hũ iơu-rơwah, buơl adơi-ai dò ngă bruă lơi, kừ dò bĕ lăm bruă nư̆n tơ anaŭ Yàng Pô Lơngì.
Mơnih 'Buh Khiăng Kơmơi-Lơkơi Sơ̆ng Mơnih Dò Bơdrau
25 Mư̆ng du mơnih dò soh, ka khiăng kơmơi khiăng lơkơi, dơlhă 'buh hũ pơnuaĭ gơnuăr-pơđăr lơi mư̆ng Yàng, bloh gơnừm tơ pơnuaĭ anĭt-anăr mư̆ng Yàng, dơlhă hũ ngă mơnih iơŭ păl tô păng-tui, nư̆n dơlhă hũ pơnuaĭ đờm pơto-kơkơi buơl adơi-ai. 26 Kơyoa mư̆ng du pơnuaĭ gleh-glăr lăm tŭ-hơrơi ni, dơlhă sơnư̆ng, yah sa aràng mơnih kừ dò yơu nư̆n la siàm. 27 Hũ iơŭ adơi-ai gơŭ la mơnih dò kơđòng akă-pơc̆uăl sơ̆ng sơdiŭ ơu? Juơi duah pơnuaĭ tơbiă klà. Hũ iơŭ adơi-ai gơŭ la mơnih ka kơđòng akă-pơc̆uăl sơ̆ng sơdiŭ ơu? Juơi duah sơdiŭ. 28 Bloh yah adơi-ai gơŭ khiăng kơmơi, nư̆n 'buh ngă glài-sơnoh hơgĕ. Sơ̆ng yah mơnih kơmơi dra sơc̆ih-sơc̆ăn khiăng lơkơi, nư̆n kŭng 'buh hũ glài-sơnoh hơgĕ. Bloh du mơnih khiăng-kơmơi khiăng-lơkơi rơŭ păp lô pơnuaĭ gleh-glăr lăm rài hơdiŭ ni, sơ̆ng dơlhă khiăng buơl adơi-ai pleh klàh mư̆ng pơnuaĭ nư̆n.
29 Ơ buơl adơi-ai, dơlhă khiăng đờm lài: Tŭ-hơrơi 'buh dò hơdùm suơi tra. Nư̆n mư̆ng tŭ ni, du mơnih hũ sơdiŭ, hơdiŭ bĕ yơu 'buh hũ; 30 du mơnih hia-c̆ŏ, hơdiŭ bĕ yơu 'buh hia-c̆ŏ; du mơnih sờh-sài, hơdiŭ bĕ yơu 'buh sờh-sài; du mơnih blơi, hơdiŭ bĕ yơu 'buh hũ phơ̆n hơgĕ. 31 Mơnih angui phơ̆n bơna rài dun-ya, nư̆n hơdiŭ bĕ yơu 'buh angui, kơyoa dun-ya buơl gudrơi 'buh ni rơŭ lơhiă.
32 Dơlhă khiăng buơl adơi-ai 'buh păl sơnư̆ng kơ-ù mư̆ng pơnuaĭ hơgĕ. Mơnih 'buh khiăng kơmơi, nư̆n abih hơtai-hơtiàn ngă bruă Yàng, duah pơnuaĭ tô ngă siàm hơtai Yàng. 33 Mơnih hũ sơdiŭ nư̆n sơnư̆ng-rơc̆ăng mư̆ng bruă rài ni, duah pơnuaĭ tô ngă siàm hơtai sơdiŭ drơi, 34 sơ̆ng hơtai-akŏ buơl guñu kŏng pơklah-pơrpha. Mơnih kơmơi 'buh khiăng lơkơi, halài mơnih kơmơi dra sơc̆ih-sơc̆ăn nư̆n abih hơtai-hơtiàn duh bruă Yàng, duah ngă hơyơu tô găm gah rùp-phàp drah-rơlo sơ̆ng gah hơtai-bơngă hũ sơc̆ih-sri. Bloh mơnih kơmơi hũ pơsàng nư̆n sơnư̆ng-rơc̆ăng mư̆ng bruă rài ni, duah pơnuaĭ ngă tô siàm hơtai pơsàng drơi.
35 Dơlhă đờm yơu nư̆n kơyoa kwơ-màng tơ buơl adơi-ai, 'buh iơŭ tô c̆ơkhă-pơkơŭ buơl adơi-ai, bloh dơlhă mĭn khiăng ba-pơto buơl adơi-ai ngă pơnuaĭ siàm iơŭ, tô buơl adơi-ai 'buh kơđòng pơklah-pơrpha hơtai-akŏ lăm pơnuaĭ duh bruă Yàng.
36 Yah mơnih lơi sơnư̆ng lài drơi hũ ngă 'buh iơŭ sơ̆ng mơnih kơmơi drơi hũ pơguăn-khiăng, yah lăm hơtai-hơtiàn hũ pơnuaĭ pơsŭt-pơđăr pràn sơ̆ng sơnư̆ng lài drơi păl hũ sàng-dơnò, nư̆n ngă bĕ tui pơnuaĭ hơtai drơi khiăng. Pơnuaĭ ni 'buh hũ glài-sơnoh hơgĕ. 37 Bloh yah mơnih lơi lăm hơtai-hơtiàn hũ ngă nìn-kơjăp, 'buh kơđòng pơnuaĭ hơgĕ pơkơŭ-akă, thơu pơkơŭ-pơkăl jiơ̆ng pơnuaĭ hàm-khiăng drơi, sơ̆ng hũ ngă nìn-kơjăp lăm hơtai-hơtiàn kừ pioh mơnih kơmơi nư̆n yơu mơnih sơdiŭ pơguăn-khiăng sơđaŭ dò sơc̆ih-sơc̆ăn, nư̆n mơnih nư̆n ngă sa bruă siàm. 38 Yơu nư̆n, mơnih khiăng sơ̆ng mơnih sơdiŭ bloh drơi hũ pơguăn-khiăng, nư̆n la ngă sa bruă iơŭ; bloh mơnih 'buh khiăng kơmơi, nư̆n la ngă sa bruă iơŭ rơlau.
39 Pơsàng dò hơdiŭ kàr lơi, nư̆n sơdiŭ păl akă-pơc̆uăl sơ̆ng pơsàng kàr nư̆n. Yah pơsàng mơtai, nư̆n sơdiŭ hũ akŏ-lơhuai tơkai-lơnàng khiăng sơ̆ng aràng sơi jiơ̆ng abih tui hơtai drơi tơkrư, mĭn la khiăng sơ̆ng mơnih lăm Yàng. 40 Bloh, tui hơtai dơlhă, mơnih nư̆n rơŭ hũ lơngai-pơtuah rơlau yah kừ dò yơu nư̆n. Dơlhă sơnư̆ng lài, dơlhă kŭng hũ Bơngă Sơc̆ih-Sri Yàng Pô Lơngì.