8
Pơnuaĭ 'Bơ̆ng Du Phơ̆n-Kơya Duh-Dơlbăt Rơ̆p-Ràk
Đờm bơyai truh bruă pơyă phơ̆n c̆ĕ-dơlbăt rơ̆p-ràk, buơl gudrơi thơu lài abih buơl gudrơi la hũ pơnuaĭ wờng thơu. Bloh pơnuaĭ wờng thơu pơtơbiă pơnuaĭ yeh-drơi pơglòng-rùp, dò hơtai-hơtiàn uơ̆n-rơnăm nư̆n bơ̆-pơdơ̆ng sơ̆ng ngă krơh siàm. Yah aràng sơi sơnư̆ng lài drơi wờng thơu pơnuaĭ hơgĕ, nư̆n biă mơnih nư̆n ka thơu yơu păl thơu. Bloh yah aràng sơi duh-rơnăm Yàng Pô Lơngì, nư̆n Pô thơu mơnih nư̆n. Yơu nư̆n, mư̆ng bruă 'bơ̆ng phơ̆n pơyă c̆ĕ-dơlbăt du rơ̆p-ràk, nư̆n buơl gudrơi thơu lài, du rơ̆p-ràk lăm dun-ya biă la 'buh kwơ-màng hơgĕ, mĭn hũ sa Yàng Pô Lơngì bloh 'buh hũ yàng lơi pơkơ̆n. Yah lài aràng angăn la hũ lô yàng dò tơ ngŏ lơngì halài tơ dò ala lơ̆n — buơl guñu păng-tui lài hũ lô “yàng”, lô “pô-gơnuăr”— bloh sơ̆ng buơl gudrơi nư̆n mĭn hũ sa Yàng Pô Lơngì la Ama. Abih tơgrơ̆ jơi-phơ̆n mư̆ng Pô c̆rơ̆ng-tơbiă, sơ̆ng buơl gudrơi hơdiŭ tơ Pô. Kŭng mĭn hũ sa Yàng, la Yàng Jêsu Krist. Abih tơgrơ̆ jơi-phơ̆n kơyoa Pô c̆rơ̆ng-tơbiă, sơ̆ng buơl gudrơi hơdiŭ la gơnừm tơ Pô.
Bloh 'buh iơŭ abih tơgrơ̆ mơnih hũ pơnuaĭ wờng thơu ni. Hũ du mơnih kơyoa lơđăp-mừng biă sơ̆ng du rơ̆p-ràk, nư̆n tŭ 'bơ̆ng du phơ̆n pơyă c̆ĕ-dơlbăt nư̆n, buơl guñu c̆ơ yơu biă-biài hũ pơyă tơ rơ̆p-ràk, sơ̆ng hơtai-hơtiàn 'buh khăng-pràn buơl guñu tơbiă jiơ̆ng sơŭ-sơnoh. Phơ̆n-kơya 'bơ̆ng 'buh ngă tơ buơl gudrơi jĕ sơ̆ng Yàng Pô Lơngì rơlau. Yah buơl gudrơi 'buh 'bơ̆ng kŭng 'buh hũ lơhiă hơgĕ. Yah buơl gudrơi 'bơ̆ng kŭng 'buh hũ kwơ-màng hơgĕ. Bloh păl c̆ơ-kơrhia bĕ, huơĭ pơnuaĭ akŏ-lơhuai tơkai-lơnàng buơl adơi-ai ngă pơnuaĭ tơ mơnih 'buh khăng-pràn sơnĕ lơbuh. 10 Yah sa aràng mơnih hũ hơtai-hơtiàn 'buh pràn-khăng, 'buh buơl adơi-ai la mơnih wờng thơu, dò guh 'bơ̆ng lăm anih bơmùng c̆ĕ-dơlbăt rơ̆p-ràk, nư̆n 'buh iơŭ mơnih nư̆n yơu hũ ba-pơsờh bloh 'bơ̆ng phơ̆n pơyă c̆ĕ-dơlbăt tơ rơ̆p-ràk ơu? 11 Yơu nư̆n, pơnuaĭ wă-wờng buơl adơi-ai hũ ngă pơluĭ-pơlơhiă mơnih 'buh khăng-pràn, la mơnih adơi-ai bloh Pô Krist hũ kŏng mơtai ala! 12 Yơu nư̆n, tŭ ngă glài-sŭng sơ̆ng buơl adơi-ai drơi, ngă tơ hơtai-hơtiàn 'buh khăng-pràn buơl guñu pơđì-pơđoa, nư̆n la buơl adơi-ai kŭng ngă glài-sơnoh sơ̆ng Pô Krist. 13 Kơyoa nư̆n, yah phơ̆n-kơya 'bơ̆ng ngă pơnuaĭ tơ buơl adơi-ai dơlhă sơnĕ lơbuh lăm glài-sŭng, nư̆n dơlhă rơŭ 'buh tŭ lơi 'bơ̆ng rơlo tra, tô klàh ngă pơnuaĭ sơnĕ lơbuh lăm glài-sŭng tơ buơl adơi-ai dơlhă.