9
Gơnuăr Du Mơnih Tơdi-Tơdài
Dơlhă 'buh hũ akŏ-lơhuai tơkai-lơnàng ơu? Dơlhă 'buh iơŭ la mơnih tơdi-tơdài ơu? 'Buh iơŭ dơlhă hũ 'buh Yàng Jêsu, la Yàng buơl gudrơi ơu? 'Buh iơŭ buơl adơi-ai la bơngă-mơboh dơlhă lăm Yàng ơu? Yah dơlhă 'buh iơŭ la mơnih tơdi-tơdài sơ̆ng mơnih pơkơ̆n, bloh tơkì biă dơlhă kŭng la mơnih tơdi-tơdài sơ̆ng buơl adơi-ai; kơyoa rùp-phŭn buơl adơi-ai la nàl 'băng-kì mư̆ng gơnuăr-bruă tơdi-tơdài dơlhă lăm Yàng. Ni la pơnuaĭ dơlhă đờm dŏng rùp-phŭn drơi tămdră-wơ̆ sơ̆ng du mơnih tơnia-pơkăl dơlhă. Buơl dơlhă 'buh hũ gơnuăr tô 'bơ̆ng, mơñŭm ơu? Buơl dơlhă 'buh hũ gơnuăr ba sa aràng mơnih sơdiŭ păng-tui Yàng nau tui tô duh bruă Yàng yơu du mơnih tơdi-tơdài pơkơ̆n, halài yơu du adơi-ai Yàng sơ̆ng yơu Sepha ơu? Halài mĭn dơlhă sơ̆ng 'Banaba la păl ngă bruă tô duah phơ̆n 'bơ̆ng ròng rùp? Hũ aràng sơi nau lĭng bloh mă priă sàng drơi c̆iŭ priă-blàn tơ rùp-phŭn drơi ơu? Hũ aràng sơi pla ño bloh 'buh 'bơ̆ng boh ơu? Halài hũ aràng sơi glăng-c̆ơ tơrpuơl jơi-phơ̆n pà gah tơkai bloh 'buh angui ia-tơsơu ñu tô ròng drơi ơu? Dơlhă đờm yơu nư̆n 'buh iơŭ la tui pơnuaĭ anà mơnih lăm rài lơđăp đờm ơu? Pơnuaĭ adăt-adia kŭng 'buh đờm yơu nư̆n ơu? Kơyoa pơnuaĭ adăt-adia Môise hũ wă: “Hã juơi gla-akă kàng lơmo tŭ ñu dò pơ-juă bơdai.” *
Hũ iơŭ Yàng Pô Lơngì sơnư̆ng-rơc̆ăng tơ lơmo ơu? 10 Halài kơyoa buơl gudrơi bloh Pô đờm pơnuaĭ nư̆n? Tơpă iơŭ biă, nư̆n la kơyoa mư̆ng buơl gudrơi bloh hũ pơnuaĭ nư̆n. Kơyoa mơnih lơ-ua hơma, păl lơ-ua lăm pơnuaĭ gơnừm-c̆àng; mơnih pơ-juă bơdai, păl pơ-juă bơdai lăm pơnuaĭ gơnừm-c̆àng drơi rơŭ hũ pơrpha pơ-ơnah bơdai.
11 Yah buơl dơlhă hũ drà du pơnuaĭ gah bơngă tơ buơl adơi-ai, nư̆n bruă khiăng yuă wơ̆ du phơ̆n gah rài ni mư̆ng buơl adơi-ai, nư̆n hũ iơŭ la bruă rơlau đơ̆i ơu? 12 Yah du mơnih pơkơ̆n dò hũ gơnuăr nư̆n tơ ngŏ buơl adơi-ai, đờm hơgĕ la buơl dơlhă? Bloh buơl dơlhă 'buh angui gơnuăr nư̆n; buơl dơlhă kŏng ă-ư̆n abih tơgrơ̆ mơta, tô 'buh ngă pơkăl-kơđòng tơ Pơnuaĭ-Siàm Pô Krist. 13 Buơl adơi-ai 'buh thơu lài, aràng sơi duh bruă sàng duh-dơlbăt nư̆n hũ đồ-lĕng phơ̆n c̆ĕ-dơlbăt lăm sàng duh-dơlbăt, sơ̆ng aràng sơi duh bruă tơ anih sơbàn duh-dơlbăt, nư̆n hũ pơ-ơnah mư̆ng phơ̆n pơyă anih sơbàn duh-dơlbăt ơu? 14 Kŭng yơu nư̆n rơi, rùp-phŭn Yàng hũ pơto:
“Aràng sơi pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm, nư̆n păl hũ ròng hơdiŭ kơyoa Pơnuaĭ-Siàm.”
Du Pơnuaĭ Pôl Klà Luơi
15 Bloh dơlhă nư̆n 'buh angui gơnuăr lơi lăm du gơnuăr nư̆n. Dơlhă kŭng 'buh wă du pơnuaĭ ni tô yòng gơnuăr nư̆n ơu. Kơyoa sơ̆ng dơlhă, yah kŏng mơtai siàm rơlau la luơi aràng sơi suă-mă pơnuaĭ pơglòng-rùp nư̆n lăm dơlhă. 16 Yah dơlhă pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm, dơlhă 'buh hũ pơnuaĭ hơgĕ tô yeh-drơi pơglòng-rùp, kơyoa dơlhă kŏng pơkơŭ păl pơto-akhàn. Bloh, yah dơlhă 'buh pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm, nư̆n gleh-glăr dồn-să biă tơ dơlhă! 17 Yah dơlhă sờh hơtai-hơtiàn ngă bruă ni, nư̆n dơlhă hũ phơ̆n mơyòm-brơi. Sơ̆ng yah dơlhă 'buh sờh hơtai-hơtiàn bloh ngă, nư̆n gơnuăr-bruă nư̆n kŭng sơđaŭ jào tơ dơlhă. 18 Yơu nư̆n phơ̆n mơyòm-brơi dơlhă la hơgĕ? Nư̆n la tŭ pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm, dơlhă pơto-akhàn soh 'buh tơnia-đồ phơ̆n hơgĕ, 'buh angui gơnuăr dơlhă hũ yơu mơnih pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm.
19 Yah lài, sơ̆ng tơgrơ̆ mơnih, dơlhă la mơnih akŏ-lơhuai tơkai-lơnàng, bloh rùp-phŭn dơlhă sờh-hơtai tơbiă jiơ̆ng hơlŭn-hơlă tơ abih tơgrơ̆ mơnih, tô hũ rơgơi dŏng ba lô mơnih rơlau truh sơ̆ng Yàng. 20 Sơ̆ng du mơnih Juđa, dơlhă tơbiă jiơ̆ng yơu sa aràng mơnih Juđa, tô hũ rơgơi dŏng du mơnih Juđa. Sơ̆ng du mơnih hơdiŭ tơ ala gơnuăr pơnuaĭ adăt-adia — yah lài rùp-phŭn dơlhă 'buh dò tơ ala gơnuăr pơnuaĭ adăt-adia — dơlhă tơbiă jiơ̆ng yơu sa aràng mơnih hơdiŭ tơ ala gơnuăr pơnuaĭ adăt-adia, tô hũ rơgơi dŏng du mơnih hơdiŭ tơ ala gơnuăr pơnuaĭ adăt-adia. 21 Sơ̆ng du mơnih buơl làng agàh, la du mơnih 'buh hơdiŭ tui pơnuaĭ adăt-adia mơnih Juđa, dơlhă tơbiă jiơ̆ng yơu sa aràng mơnih 'buh hũ pơnuaĭ adăt-adia, tô hũ rơgơi dŏng du mơnih 'buh hũ pơnuaĭ adăt-adia, yah sơ̆ng Yàng Pô Lơngì, dơlhă 'buh iơŭ la mơnih 'buh hũ pơnuaĭ adăt-adia, kơyoa dơlhă hơdiŭ tơ ala pơnuaĭ adăt-adia Pô Krist. 22 Sơ̆ng du mơnih 'buh khăng-pràn, dơlhă tơbiă jiơ̆ng yơu sa aràng mơnih 'buh khăng-pràn, tô hũ rơgơi dŏng du mơnih 'buh khăng-pràn. Dơlhă hũ tơbiă jiơ̆ng yơu abih tơgrơ̆ mơnih, angui abih tơgrơ̆ mơta tô hũ rơgơi dŏng-pơklàh jiơ̆ng sa-sĭt mơnih. 23 Abih tơgrơ̆ mơta dơlhă ngă, nư̆n la ngă kơyoa Pơnuaĭ-Siàm, tô dơlhă kŭng hũ pơ-ơnah lăm nư̆n.
24 Buơl adơi-ai 'buh thơu lài abih tơgrơ̆ mơnih đuaĭ tămkơc̆ah lăm anih đuaĭ tămkơc̆ah, abih tơgrơ̆ mơnih păl đuaĭ, bloh mĭn sa aràng soh lĕng-mă hũ phơ̆n mơyòm-brơi ơu? Yơu nư̆n, buơl adơi-ai păl đuaĭ hơyơu tô mă hũ phơ̆n mơyòm-brơi. 25 Abih tơgrơ̆ mơnih đuaĭ tămkơc̆ah, nư̆n păl mư̆ng rùp-phŭn drơi wèr-pơkơŭ tơ̆l tơgrơ̆ pơnuaĭ. Buơl guñu kŏng yơu nư̆n tô lĕng-mă hũ sơgơ̆n-màng sơmăr brŭ-lơhiă. Bloh buơl gudrơi kŏng yơu nư̆n tô đồ-mă hũ sơgơ̆n-màng 'buh tŭ lơi brŭ-lơhiă. 26 Kŭng yơu nư̆n rơi, dơlhă đuaĭ, 'buh iơŭ la đuaĭ wĭ-wơ̆; dơlhă tămngă, 'buh iơŭ la tămngă sơ̆ng rơbù. 27 Bloh dơlhă mă-pơkơŭ rùp-phàp dơlhă păl kŏng pơnuaĭ khăng-mơsak, mă-pơkơŭ ñu păl ngă hơlŭn-hơlă tơ dơlhă, huơĭ lài hơdơi tŭ dơlhă pơto-akhàn tơ mơnih pơkơ̆n, bloh rùp-phŭn drơi păl kŏng klà luơi ơu.
* 9:9 9:9 Đờm Akhàn Wơ̆ Pơnuaĭ Adăt-Adia 25:4.