10
Mă Pơnuaĭ Ngă Glài Buơl Làng Israel Ngă Krơh
Ơ buơl adơi-ai, dơlhă khiăng buơl adơi-ai thơu lài abih kơi-kŏ pàng-yau buơl gudrơi hũ nau tơ ala puk hwăl sơ̆ng nau găn Ia-Tơsì Mơr-yah. Abih buơl guñu hũ đồ-mă pơnuaĭ 'baptem lăm puk hwăl sơ̆ng lăm dơrlăm ia-tơsì, tô tui Môise. Abih buơl guñu 'bơ̆ng găm sa phơ̆n 'bơ̆ng mư̆ng ngŏ lơngì, sơ̆ng mơñŭm găm sa phơ̆n mơñŭm mư̆ng ngŏ lơngì. Kơyoa buơl guñu mơñŭm anih sa boh pơtơu mư̆ng ngŏ lơngì nau sơ̆ng buơl guñu, sơ̆ng boh pơtơu nư̆n la rùp-phŭn Pô Krist. Bloh lô mơnih lăm buơl guñu 'buh siàm hơtai Yàng Pô Lơngì, kơyoa nư̆n păl kŏng mơtai prah rùp lăm 'blàng-jơhua. Abih tơgrơ̆ bruă ni hũ tơbiă truh tô ngă krơh tơ buơl gudrơi, tô buơl gudrơi 'buh ngă tui du pơnuaĭ hàm-khiăng sơŭ-jơhà yơu du kơi-kŏ pàng-yau hũ hàm-khiăng. Kŭng juơi duh-dơlbăt rơ̆p-ràk yơu du mơnih lăm buơl guñu, yơu pơnuaĭ hũ wă:
“Buơl làng dò guh bloh mơñŭm 'bơ̆ng, bloh nư̆n tơgồ dơ̆ng kơsĕt-mơya mơ-in sờh.” *
Buơl gudrơi kŭng juơi ngă pơnuaĭ glài dri-sơnoh bŭng-pơkăl yơu du mơnih lăm buơl guñu, tô lăm sa hơrơi bloh dua pluh klơu rơbơu aràng mơnih păl kŏng lơbuh mơtai. Kŭng juơi lòng Yàng yơu du mơnih lăm buơl guñu hũ lòng tô kŏng jơi ala pơluĭ-pơlơhiă. 10 Kŭng juơi yuăm 'buah yơu du mơnih lăm buơl guñu hũ yuăm 'buah, tô păl kŏng mơtai kơyoa tơngàn mơnih gơdrưh pơluĭ-pơlơhiă.
11 Abih tơgrơ̆ pơnuaĭ ni hũ tơbiă truh tơ buơl guñu tô ngă krơh tơ buơl gudrơi, sơ̆ng hũ wă luơi wơ̆ tô pơto-pơhuơĭ buơl gudrơi la du mơnih dò hơdiŭ lăm rài luĭ-dŭt ni. 12 Yơu nư̆n, aràng sơi sơnư̆ng drơi dò dơ̆ng kơjăp, nư̆n c̆ơ-kơrhia bĕ huơĭ lơbuh. 13 Du pơnuaĭ pơlòng-ơñiai truh sơ̆ng buơl adơi-ai, 'buh hũ pơnuaĭ lơi la rơlau tơ pràn jơi anà mơnih. Yàng Pô Lơngì la Pô ngă tui iơŭ yơu pơnuaĭ Pô hũ đờm pơguăn. Pô 'buh tŭ lơi luơi buơl adơi-ai kŏng pơnuaĭ pơlòng-ơñiai rơlau tơ pràn drơi ơu, bloh lăm pơnuaĭ pơlòng-ơñiai, Pô rơŭ pơh jơlàn tô tơbiă klàh, tô buơl adơi-ai hũ rơgơi kŏng jiơ̆ng.
Sơbàn Duh-Dơlbăt Yàng Tămdră-Wơ̆ Sơ̆ng Sơbàn Duh-Dơlbăt Rơ̆p-Ràk
14 Kơyoa nư̆n, ơ buơl adơi-ai dơlhă uơ̆n-rơnăm, pleh atàh bĕ mư̆ng bruă duh-dơlbăt rơ̆p-ràk. 15 Dơlhă đờm sơ̆ng buơl adơi-ai yơu đờm sơ̆ng du mơnih jak-khờh. Rùp-phŭn buơl adơi-ai c̆ơ-sơnư̆ng bĕ mư̆ng du pơnuaĭ dơlhă đờm. 16 C̆uàn pơnuaĭ lơngai-pơtuah bloh buơl gudrơi ưnjơmừn, 'buh iơŭ la hũ pơ-ơnah lăm drah Pô Krist ơu? Pah bloh buơl gudrơi 'bĕt 'bơ̆ng sơdơ̆r Yàng, 'buh iơŭ la hũ pơ-ơnah lăm rùp-phàp Pô Krist ơu? 17 Kơyoa mĭn hũ sa boh pah, buơl gudrơi yah lô mơnih, kŭng mĭn la sa rùp-phàp, kơyoa abih buơl gudrơi hũ pơ-ơnah găm sơ̆ng gơŭ lăm sa boh pah. 18 C̆ơ bĕ buơl làng Israel tui pơ-ơnah rùp-phàp drah-rơlo: Du mơnih 'bơ̆ng rơlo phơ̆n c̆ĕ-pơyơ̆r duh-dơlbăt, 'buh iơŭ la du mơnih hũ pơ-ơnah sơ̆ng sơbàn duh-dơlbăt ơu? 19 Dơlhă đờm yơu nư̆n hũ mơblàng hơgĕ? Phơ̆n pơyă c̆ĕ-dơlbăt tơ rơ̆p-ràk hũ màng-kwơ hơgĕ, halài rùp-phŭn rơ̆p-ràk hũ la hơgĕ ơu? 20 'Buh la hơgĕ ơu, bloh tơgrơ̆ phơ̆n hơgĕ buơl làng agàh pơyă c̆ĕ-dơlbăt la pơyă c̆ĕ-dơlbăt tơ du kơmlài, bloh 'buh iơŭ pơyă c̆ĕ-dơlbăt tơ Yàng Pô Lơngì. Kơyoa nư̆n, dơlhă 'buh khiăng buơl adơi-ai hũ pơ-ơnah sơ̆ng du kơmlài. 21 Buơl adơi-ai 'buh rơgơi mơñŭm c̆uàn Yàng, sơ̆ng kŭng mơñŭm c̆uàn kơmlài jiơ̆ng. Buơl adơi-ai 'buh rơgơi găm 'bơ̆ng mơñŭm sơ̆ng Yàng, găm 'bơ̆ng mơñŭm sơ̆ng kơmlài jiơ̆ng. 22 Halài buơl gudrơi khiăng ngă tơ Yàng păl oàn-anok? Buơl gudrơi pràn rơlau tơ Pô wơ̆?
Păl Dŏng Du Mơnih 'Buh Khăng-Pràn
23 “Buơl gudrơi hũ gơnuăr ngă tơgrơ̆ bruă,” bloh 'buh iơŭ abih tơgrơ̆ bruă la kwơ-màng. “Buơl gudrơi hũ gơnuăr ngă tơgrơ̆ bruă,” bloh 'buh iơŭ abih tơgrơ̆ mơta la ngă krơh siàm tô bơ̆-tơgồ. 24 Juơi aràng sơi tui duah pơnuaĭ kwơ-màng mĭn tơ rùp-phŭn drơi, bloh tui duah bĕ pơnuaĭ kwơ-màng tơ mơnih pơkơ̆n rơi. 25 Abih tơgrơ̆ phơ̆n hơgĕ hũ ràng pơblơi tơ anih drà pơblơi rơlo, buơl adơi-ai kừ 'bơ̆ng, juơi kơyoa hơtai-hơtiàn bloh tơnia hơgĕ mư̆ng bruă nư̆n. 26 Kơyoa “boh tơnah sơ̆ng abih tơgrơ̆ phơ̆n lăm boh tơnah la dò abih lăm Yàng.”
27 Yah hũ mơnih 'buh păng-tui Yàng jà buơl adơi-ai, sơ̆ng buơl adơi-ai khiăng nau, nư̆n kừ 'bơ̆ng bĕ abih tơgrơ̆ phơ̆n hơgĕ aràng pồ-daŭ tơ buơl adơi-ai, juơi kơyoa mư̆ng hơtai-hơtiàn bloh tơnia hơgĕ. 28 Bloh yah hũ aràng sơi đờm sơ̆ng buơl adơi-ai lài: “Phơ̆n ni hũ pơyă tô c̆ĕ-dơlbăt tơ rơ̆p-ràk bơjơ,” nư̆n buơl adơi-ai juơi 'bơ̆ng, kơyoa mơnih nư̆n hũ brơi buơl adơi-ai thơu bơjơ, sơ̆ng kŭng kơyoa hơtai-hơtiàn rơi. 29 Dơlhă 'buh đờm mư̆ng hơtai-hơtiàn buơl adơi-ai ơu, bloh la hơtai-hơtiàn mơnih nư̆n. Kơyoa kơđa hơgĕ pơnuaĭ akŏ-lơhuai tơkai-lơnàng dơlhă păl kŏng hơtai-hơtiàn mơnih pơkơ̆n c̆ahrơña? 30 Yah dơlhă ưnjơmừn Yàng Pô Lơngì bloh 'bơ̆ng, nư̆n kơđa hơgĕ dơlhă păl kŏng puaĭ 'buah kơyoa phơ̆n-kơya 'bơ̆ng bloh dơlhă hũ ưnjơmừn bơjơ? 31 Yơu nư̆n, yah 'bơ̆ng, yah mơñŭm, halài ngă tơgrơ̆ bruă hơgĕ, buơl adơi-ai ngă bĕ abih tơgrơ̆ mơta kơyoa pơnuaĭ màng-kơc̆rà Yàng Pô Lơngì. 32 Juơi ngă pơnuaĭ pơtŭp glài-sơnoh tơ mơnih Juđa, mơnih Grek, halài tơ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih Yàng Pô Lơngì. 33 Kŭng yơu dơlhă ni, lăm abih tơgrơ̆ bruă, dơlhă abih hơtai-hơtiàn ngă siàm hơtai tơgrơ̆ mơnih, dơlhă 'buh tui duah pơnuaĭ kwơ-màng tơ rùp-phŭn drơi, bloh tơ lô mơnih, tô buơl guñu hũ dŏng-pơklàh.
* 10:7 10:7 Tơbiă Mư̆ng Ejiptơ 32:6. 10:26 10:26 Pơđik Adoh Mơyòm 24:1.