11
Đòm tui bĕ krơh dơlhă, kŭng yơu rùp-phŭn dơlhă đòm tui krơh Pô Krist rơi.
Mư̆ng Bruă Mơnih Kơmơi Gòm Akŏ
Dơlhă hũ pơnuaĭ mơyòm buơl adơi-ai, kơyoa buơl adơi-ai hũ sơdơ̆r truh dơlhă lăm tơgrơ̆ mơta, sơ̆ng tơpă sa hơtai-hơtiàn păng-rơmiă nĭ-nùn du pơnuaĭ dơlhă hũ đờm pơto tơ buơl adơi-ai. Bloh dơlhă khiăng buơl adơi-ai thơu lài Pô Krist la akŏ tơgrơ̆ mơnih lơkơi, mơnih lơkơi la akŏ mơnih kơmơi, sơ̆ng Yàng Pô Lơngì la akŏ Pô Krist. Yah mơnih lơkơi lơi iơu-lài halài đờm hwơ̆r bloh gòm akŏ, nư̆n la ngă mơlơu alah tơ akŏ drơi. Bloh yah mơnih kơmơi lơi iơu-lài halài đờm hwơ̆r bloh 'buh gòm akŏ, nư̆n la ngă mơlơu alah akŏ drơi: Biă, 'buh krơi yơu mơnih nư̆n kwàh akŏ klờh. Yah mơnih kơmơi 'buh gòm akŏ, nư̆n kơtrĕ 'bù bĕ. Bloh yah mơnih kơmơi c̆ơ bruă kơtrĕ 'bù halài kwàh akŏ la mơlơu alah, nư̆n gòm bĕ akŏ wơ̆!
Mơnih lơkơi la rơ̆p-rùp sơ̆ng pơnuaĭ màng-kơc̆rà Yàng Pô Lơngì, nư̆n 'buh hũ gòm akŏ; bloh mơnih kơmơi la pơnuaĭ màng-kơc̆rà mơnih lơkơi. Kơyoa 'buh iơŭ mơnih lơkơi tơbiă mư̆ng mơnih kơmơi, bloh la mơnih kơmơi mư̆ng mơnih lơkơi. Mơnih lơkơi kŭng 'buh hũ c̆rơ̆ng-tơbiă kơyoa mơnih kơmơi, bloh la mơnih kơmơi kơyoa mơnih lơkơi. 10 Kơyoa nư̆n, kơyoa du mơnih gơdrưh, mơnih kơmơi păl hũ nàl tơ ngŏ akŏ drơi tô pơto brơi thơu mư̆ng gơnuăr drơi gơnừm-gơnàng. 11 Bloh lăm Yàng, nư̆n 'buh iơŭ mơnih kơmơi pơklah-krơi sơ̆ng mơnih lơkơi, halài mơnih lơkơi pơklah-krơi sơ̆ng mơnih kơmơi. 12 Kơyoa, yơu mơnih kơmơi hũ tơbiă mư̆ng mơnih lơkơi, nư̆n mơnih lơkơi kŭng kơyoa mơnih kơmơi đih apui tơbiă, sơ̆ng abih tơgrơ̆ mơta tơbiă mư̆ng Yàng Pô Lơngì.
13 Rùp-phŭn buơl adơi-ai păl c̆ơ-sơnư̆ng bĕ mư̆ng pơnuaĭ ni: Mơnih kơmơi iơu-lài sơ̆ng Yàng Pô Lơngì bloh 'buh gòm akŏ, nư̆n hũ iơŭ-rơgăm ơu? 14 'Buh iơŭ pơnuaĭ lơđăp-bơhiàn Yàng pơjiơ̆ng pơto buơl adơi-ai lài sa aràng mơnih lơkơi luơi 'bù atàh la ngă mơlơu alah rùp-phŭn drơi, 15 bloh yah mơnih kơmơi luơi 'bù atàh, nư̆n tơbiă jiơ̆ng la pơnuaĭ màng-mơkrư tơ ñu ơu? Kơyoa 'bù atàh hũ brơi tơ mơnih kơmơi yơu sa blah c̆ơnră gòm akŏ rơi. 16 Yah hũ aràng sơi khiăng đờm tămpơrjai mư̆ng pơnuaĭ ni, nư̆n buơl dơlhă 'buh hũ lơđăp-mừng nư̆n, sơ̆ng du Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih Yàng Pô Lơngì kŭng 'buh hũ lơđăp-mừng nư̆n ơu rơi.
Pơjŭm 'Bơ̆ng Sơdơ̆r Yàng
17 Bloh hũ pơnuaĭ ni dơlhă 'buh rơgơi mơyòm buơl adơi-ai jiơ̆ng: Kơyoa pơnuaĭ buơl adơi-ai pơtòm-pơjŭm 'buh ba truh pơnuaĭ kwơ-màng hơgĕ, bloh dò ngă tô tơbiă jiơ̆ng jơhà rơlau wơ̆. 18 Dơlhơu biă, dơlhă mơhư̆ lài, tŭ buơl adơi-ai pơjŭm-pơtòm gơŭ wơ̆ tô duh-dơlbăt Yàng, nư̆n tơkrah buơl adơi-ai hũ pơnuaĭ pơc̆ơrlah krơi tơrpuơl. Dơlhă păng-tui la pơnuaĭ ni hũ pơ-ơnah lơi iơŭ. 19 Biă yơu nư̆n, bruă pơklah krơi tơrpuơl tơkrah buơl adơi-ai la pơnuaĭ 'buh pleh klàh jiơ̆ng, bloh kŭng gơnừm tơ nư̆n hũ kràn-thơu jiơ̆ng aràng sơi la mơnih tơpă-siàm biă. 20 Tŭ buơl adơi-ai pơjŭm-pơtòm gơŭ wơ̆, 'buh iơŭ tô 'Bơ̆ng Sơdơ̆r Yàng tra. 21 Kơyoa tŭ buơl adơi-ai 'bơ̆ng, aràng sơi aràng nư̆n tơmbah-tơmbàn 'bơ̆ng pơ-ơnah phơ̆n drơi dơlhơu, sơ̆ng yơu nư̆n, mơnih nư̆n lơpa, mơnih nư̆n trơi sơ-ah sơ̆ng mơbŭ. 22 Buơl adơi-ai 'buh hũ sàng krơi tô 'bơ̆ng mơñŭm ơu? Halài buơl adơi-ai c̆ơ 'buh sơ̆p tơ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih Yàng Pô Lơngì, sơ̆ng khiăng ngă tơ du mơnih siơŭ rơ'bah păl mơlơu alah? Dơlhă păl đờm hơgĕ sơ̆ng buơl adơi-ai ni? Păl đờm mơyòm buơl adơi-ai mư̆ng bruă ni? 'Buh ơu! Dơlhă 'buh mơyòm buơl adơi-ai mư̆ng bruă ni ơu!
23 Kơyoa tơgrơ̆ pơnuaĭ hơgĕ dơlhă hũ đồ-mă mư̆ng Yàng, dơlhă pơto-akhàn wơ̆ tơ buơl adơi-ai: Nư̆n la lăm mơlăm Yàng Jêsu kŏng pơblơ̆ jào, Pô mă pah, 24 ưnjơmừn Yàng, bloh nư̆n 'bĕt pah sơ̆ng đờm lài: “Ni la rùp-phàp Kơu, kơyoa mư̆ng buơl adơi-ai bloh kŏng mơtai. Ngă bĕ pơnuaĭ ni tô sơdơ̆r Kơu.” 25 Kŭng yơu nư̆n rơi, hơdơi tŭ 'bơ̆ng, Pô mă c̆uàn sơ̆ng đờm: “C̆uàn ni la pơnuaĭ Pơguăn-Pơđoàn Bơrhơu lăm drah Kơu. Yàu tŭ lơi buơl adơi-ai mơñŭm, ngă bĕ pơnuaĭ ni tô sơdơ̆r Kơu.” 26 Yơu nư̆n, yàu amăng buơl adơi-ai 'bơ̆ng pah ni, mơñŭm c̆uàn ni, nư̆n đờm pơto-akhàn bĕ mư̆ng bruă Yàng kŏng mơtai, tơ̆l truh tơ tŭ Pô truh. 27 Kơyoa nư̆n, aràng sơi 'bơ̆ng pah sơ̆ng mơñŭm c̆uàn Yàng bloh 'buh iơŭ păl, nư̆n rơŭ kơđòng glài-sơnoh sơ̆ng rùp-phàp sơ̆ng drah Yàng. 28 Yàu aràng păl c̆ơ-sơnư̆ng wơ̆ mư̆ng rùp-phŭn drơi, bloh nư̆n ka 'bơ̆ng pah sơ̆ng mơñŭm c̆uàn ni. 29 Kơyoa aràng sơi 'bơ̆ng pah sơ̆ng mơñŭm c̆uàn nư̆n bloh 'buh kràn-thơu pơnuaĭ prŏng-màng rùp-phàp Yàng, nư̆n la 'bơ̆ng mơñŭm pơnuaĭ c̆ahrơña tơ rùp-phŭn drơi. 30 Kơyoa pơnuaĭ nư̆n, bloh lăm buơl adơi-ai hũ lô mơnih lơ-ơ̆n lơngoh, rơwă-sơkì sơ̆ng hũ lô mơnih mơtai. 31 Yah buơl gudrơi thơu c̆ahrơña rùp-phŭn drơi, nư̆n buơl gudrơi rơŭ 'buh kơđòng c̆ahrơña. 32 Bloh tŭ buơl gudrơi kơđòng Yàng c̆ahrơña, nư̆n Pô rơŭ pơto ngă glài pơrơmừ buơl gudrơi, tô buơl gudrơi 'buh kơđòng ngă nìn-glài găm sơ̆ng dun-ya.
33 Kơyoa nư̆n, ơ buơl adơi-ai dơlhă, tŭ buơl adơi-ai pơtòm-pơjŭm wơ̆ tô 'bơ̆ng găm sơ̆ng gơŭ, nư̆n păl c̆àng gơŭ bĕ. 34 Yah hũ aràng sơi lơpa, nư̆n 'bơ̆ng bĕ tơ sàng drơi, tô bruă buơl adơi-ai pơtòm-pơjŭm gơŭ 'buh ba truh pơnuaĭ c̆ahrơña ngă nìn-glài.
Dò du bruă pơkơ̆n, tŭ dơlhă truh, dơlhă rơŭ daŭ-rơlaŭ ngă-nìn.