12
Du Pơnuaĭ Brơi-Soh Mư̆ng Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri
Ơ buơl adơi-ai, dơlhă 'buh khiăng buơl adơi-ai 'buh thơu hơgĕ mư̆ng du pơnuaĭ brơi-soh gah bơngă. Buơl adơi-ai thơu tŭ drơi dò la mơnih agàh ka păng-tui Yàng, buơl adơi-ai kơđòng pơluơ-pơsờh sơ̆ng dùi-ba lăm bruă duh-dơlbăt du rơ̆p-ràk kơmlo. Kơyoa nư̆n, dơlhă khiăng buơl adơi-ai wờng lài, 'buh sa aràng mơnih lơi hũ Bơngă Sơc̆ih-Sri Yàng Pô Lơngì dùi-ba, bloh đờm lài: “Yàng Jêsu iơŭ păl kŏng alĕ-aluah!” Yah Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri 'buh dùi-ba, nư̆n kŭng 'buh hũ aràng sơi angăn “Yàng Jêsu la Yàng!”
Hũ lô pơnuaĭ brơi-soh krơi gơŭ, bloh mĭn hũ sa Bơngă Sơc̆ih-Sri. Hũ lô gơnuăr-bruă duh bruă krơi gơŭ, bloh mĭn hũ sa Yàng. Hũ lô bruă ngă krơi gơŭ, bloh mĭn hũ sa Yàng Pô Lơngì, la Pô ngă tơgrơ̆ bruă lăm tơgrơ̆ mơnih. Bơngă Sơc̆ih-Sri hũ ràng-tơbiă lăm yàu aràng yàu krơi, kơyoa pơnuaĭ kwơ-màng găm sơ̆ng gơŭ. Mơnih ni hũ Bơngă Sơc̆ih-Sri brơi pơnuaĭ đờm jak-khờh, sơ̆ng kŭng kơyoa mư̆ng sa Bơngă Sơc̆ih-Sri nư̆n, mơnih pơkơ̆n đồ-mă hũ pơnuaĭ đờm jak-thơu. Kơyoa mư̆ng sa Bơngă Sơc̆ih-Sri, brơi tơ mơnih ni hũ pơnuaĭ păng-tui; kŭng kơyoa mư̆ng sa Bơngă Sơc̆ih-Sri nư̆n, brơi tơ mơnih dih hũ pơnuaĭ brơi-soh pơsồ-pơsaih lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì. 10 Mơnih nư̆n hũ pơnuaĭ anĭt-brơi-soh ngă du bruă c̆rih-krơi, mơnih nư̆n hũ pơnuaĭ anĭt-brơi-soh đờm hwơ̆r, mơnih nư̆n hũ pơnuaĭ anĭt-brơi-soh thơu pơklah-krơi tơkrah du bơngă gơdrưh, mơnih nư̆n hũ pơnuaĭ anĭt-brơi-soh đờm du ia pơkơ̆n, mơnih nư̆n hũ pơnuaĭ anĭt-brơi-soh mơblàng tơbiă du ia pơkơ̆n nư̆n. 11 Abih tơgrơ̆ pơnuaĭ ni la bruă mư̆ng mĭn sa Bơngă Sơc̆ih-Sri, Pô brơi-pơrpha tơ yàu aràng tui hơtai Pô ngă-nìn.
Hũ Sa Boh Rùp-Phàp Bloh Lô Pơ-ơnah
12 Kơyoa yơu rùp-phàp la sa, bloh hũ lô pơ-ơnah, sơ̆ng du pơ-ơnah lăm rùp-phàp yah hũ lô, bloh sơđaŭ mĭn la sa rùp-phàp. Pô Krist kŭng yơu nư̆n rơi. 13 Gơnừm tơ sa Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri, bloh abih buơl gudrơi hũ đồ-mă pơnuaĭ 'baptem tô tơbiă jiơ̆ng sa rùp-phàp. Abih buơl gudrơi, 'buh kơrhia la mơnih Juđa halài mơnih Grek, mơnih hơlŭn-hơlă halài mơnih akŏ-lơhuai tơkai-lơnàng, hũ đồ-mă găm sa Yàng Bơngă Sơc̆ih-sri soh. 14 Kơyoa rùp-phàp 'buh iơŭ mĭn hũ sa pơ-ơnah, bloh la lô pơ-ơnah. 15 Yah tơkai đờm: “Kơyoa kơu 'buh iơŭ la tơngàn, nư̆n kơu 'buh găm sơ̆ng rùp-phàp!” Hũ iơŭ kơyoa đờm yơu nư̆n bloh tơkai 'buh găm sơ̆ng rùp-phàp ơu? 16 Sơ̆ng yah tơnia đờm: “Kơyoa kơu 'buh iơŭ la mơta, nư̆n kơu 'buh găm sơ̆ng rùp-phàp ni.” Hũ iơŭ kơyoa đờm yơu nư̆n bloh tơnia 'buh găm sơ̆ng rùp-phàp ơu? 17 Yah abih sa rùp-phàp la mơta, nư̆n ngă hơyơu bloh păng? Yah abih sa rùp-phàp la tơnia, nư̆n ngă hơyơu bloh 'bơu? 18 Bloh Yàng Pô Lơngì hũ daŭ-rơnaŭ tơgrơ̆ pơ-ơnah lăm rùp-phàp, yàu pơ-ơnah yàu bruă, tui yơu hơtai Pô khiăng. 19 Yah abih guñu mĭn la sa pơ-ơnah soh, nư̆n rùp-phàp anih lơi? 20 Yơu nư̆n, yah hũ lô pơ-ơnah, bloh mĭn hũ sa rùp-phàp.
21 Mơta 'buh rơgơi đờm sơ̆ng tơngàn lài: “Kơu 'buh c̆àng truh hã,” akŏ kŭng 'buh rơgơi đờm sơ̆ng tơkai lài: “Kơu 'buh c̆àng truh guhã.” 22 Tơrblơ̆ wơ̆, tơgrơ̆ pơ-ơnah lơi lăm rùp-phàp c̆ơ yơu 'buh khăng-pràn rơlau, nư̆n la păl c̆àng hũ rơlau abih. 23 Tơgrơ̆ pơ-ơnah lơi lăm rùp-phàp bloh buơl gudrơi sơnư̆ng la bơhiàn-soh 'buh prŏng-màng, nư̆n buơl gudrơi 'brŏ păl c̆ơ la prŏng-màng rơlau. Tơgrơ̆ pơ-ơnah lơi 'buh mơkrư, nư̆n buơl gudrơi păl rak ngă tô mơkrư rơlau. 24 Tơgrơ̆ pơ-ơnah lơi hũ mơkrư bơjơ, nư̆n 'buh c̆àng rak c̆ơ tra. Bloh Yàng Pô Lơngì hũ daŭ-rơnaŭ rùp-phàp yơu nư̆n, tô pơ-ơnah lơi 'buh prŏng-màng nư̆n hũ c̆ơ la prŏng-màng rơlau, 25 tô 'buh hũ pơnuaĭ pơc̆ơrlah krơi lơi lăm rùp-phàp, bloh tơgrơ̆ pơ-ơnah păl c̆ơ-sơnư̆ng găm truh tơ gơŭ. 26 Yah sa pơ-ơnah lơi kŏng pơđì-pơđoa, nư̆n abih tơgrơ̆ pơ-ơnah pơkơ̆n pơđì-pơđoa găm sơ̆ng gơŭ. Yah sa pơ-ơnah lơi hũ prŏng-màng, nư̆n abih tơgrơ̆ pơ-ơnah pơkơ̆n kŭng sờh-sài găm sơ̆ng gơŭ.
27 Buơl adơi-ai la rùp-phàp Pô Krist, sơ̆ng yàu aràng la sa pơ-ơnah lăm rùp-phàp nư̆n. 28 Yàng Pô Lơngì hũ daŭ-rơlaŭ lăm Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih, c̆ơmrừp biă la mơnih tơdi-tơdài, dua la mơnih gơnuăr-hwơ̆r, klơu la mơnih pôgru pơto, bloh nư̆n truh mơnih ngă pơnuaĭ c̆rih-krơi, mơnih hũ pơnuaĭ anĭt-brơi-soh pơsồ-pơsaih lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì, mơnih dŏng-kờl, mơnih apăn-akŏ, mơnih đờm tơgrơ̆ ia pơkơ̆n.
29 'Buh iơŭ abih tơgrơ̆ mơnih la mơnih tơdi-tơdài; abih tơgrơ̆ mơnih la mơnih gơnuăr-hwơ̆r; abih tơgrơ̆ mơnih la mơnih pôgru pơto, halài abih tơgrơ̆ mơnih ngă pơnuaĭ c̆rih-krơi. 30 Kŭng 'buh iơŭ abih tơgrơ̆ mơnih hũ pơnuaĭ anĭt-brơi-soh pơsồ-pơsaih lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì; abih tơgrơ̆ mơnih đờm tơgrơ̆ ia pơkơ̆n, halài abih tơgrơ̆ mơnih mơblàng tơbiă jiơ̆ng tơgrơ̆ ia pơkơ̆n.
31 Buơl adơi-ai mơhau-duah bĕ tơgrơ̆ pơnuaĭ brơi-soh màng-glòng rơlau. Tŭ ni, dơlhă rơŭ pơto tơ buơl adơi-ai jơlàn mơkrư-siàm rơlau.