28
Sa Malta
Ang kami doto ron sa takas kag libri run sa piligro bago namun pa naulaman nga ang isla gali nga dato ginatawag nga Malta. Mayad anang kabubutun ang mga pomoloyo doto kanamun. Tungud nga nagaoran kag ginapanramigan kami nagdabok sanda ang kalayo kag ginasikaso kami nga mayad. Nagtipon ra si Pablo sangka bugkus nga kaoy nga inoggatong. Piro pagbutang na sa kalayo, naggoa nga lagi ang madalit nga magkal sa gatong nga dato tungud sa init ang kalayo, kag kinagat dayon anang alima. Pagkakita ang mga pomoloyo doto sa magkal nga nagakabit sa anang alima ni Pablo makon nanda, “Sigorado nga kriminal ra gid ang lalaki nga dia. Nakalibri tana matood sa dagat piro indi ra magtogot ang langit nga maboi tana pa.” Piro ginwaslik lang ni Pablo ang magkal doto sa kalayo kag ara tana ra naiwan. Nagapaabot-abot ang mga tao nga magbanug anang alima ni Pablo okon matomba tana kag mapatay dayon. Piro maboay run andang ulat-ulat kag ara ra gid naiwan si Pablo. Gani nagbaylo andang isip, makon nanda, “Ang tao nga dia dios gali!”
Anang aran ang manogdomara ang logar nga dato si Publio. Anang logta marapit lang gid doto sa amun gintakasan. Mayad anang pagbaton kanamun kag sa sulud tatlo ka adlaw doto kami kanana nagdayon. Natabo ra dato nga anang tatay ni Publio nagamasakit. May ragnat tana kag ginadisintiria. Gani nagsulud si Pablo sa anang koarto kag nagpangamoyo. Gintongtong na dayon anang alima sa nagamasakit kag nagayad tana. Tungud sa natabo nga dato, ang tanan nga nagamarasakit doto sa isla nga dato nagarayan kanamun kag nagarayad sanda ra. 10 Doro andang gintaw kanamun nga mga rigalo, kag datong malarga kami run ginatud nanda pa sa sakayan andang itataw kanamun nga amun mga kinanglanun.
Alin sa Malta pa-Roma
11 Tatlo kami ka bulan doto sa isla ang Malta bago kami nagsakay sa sakayan nga nagpalimbung doto ang tigdururus. Ang sakayan nga dato alin sa Alejandria. Anang marka sa dolong anang litrato ang mga kapid nga dios. 12 Pagalin namun sa Malta nagagi kami sa siodad ang Siracusa kag tatlo kami ka adlaw doto. 13 Alin doto nagbordo kami asta makabot kami sa siodad ang Regio. Ang madason nga adlaw naguyup run ang abagat, kag sa sulud darwa ka adlaw nakaabot kami sa banwa ang Puteoli. 14 Doto may nagkarabagat kami nga mga tomoloo. Nagpangabay sanda kanamun nga magtinir doto kananda sangka simana. Pagkatapos, nagdiritso kami sa Roma. 15 Pagkabarita ang mga tomoloo sa Roma nga kami nagabot ron, ginsolang nanda kami sa Foro de Apio kag sa Tris Tabirnas. Pagkakita ni Pablo sa mga tomoloo nagpasalamat tana sa Dios kag nagbaskug anang buut.
Sa Roma
16 Pagabot namun sa Roma, si Pablo gintogotan nga magistar kon diin na gosto, piro kaiban ang soldado nga nagabantay kanana.
17 Pagkalubas tatlo ka adlaw ginpatawag ni Pablo anang mga manogdomara ang mga Judio sa Roma. Ang sanda nagatiripon ron, makon na, “Mga kabogto, bisan ako ara gid may naimo nga kontra sa atun banwa okon kontra sa anang mga soronodon atun mga kaolang-olangan, gindakup nanda ako sa Jerusalem kag ginakosar sa gobyirno ang Roma. 18 Ginimbistigar ako ang mga opisyalis nga Romano kag pagkatapos nga maulaman nanda nga ara ako gid may naimo nga malain agud sintinsyaan nga patayun, bolyawan nanda ako andan. 19 Piro ginpamalabagan ang mga Judio, gani napiritan ako nga daraun akun kaso sa Impirador, bisan ako tana ara kaso kontra sa akun mga kasimanwa nga Judio. 20 Maman dia nga ginpatawag ko kamo, agud makaambal ako kanindo, ay ginakadinaan ako dadi tungud nga nagapati ako sa anang ginaandum ang mga Judio.”
21 Makon nanda kay Pablo, “Ara kami kabaton solat alin sa Judea parti kanimo. Kag atun mga kapario nga Judio nga nagabot digi alin sa Jerusalem ara ra dara nga barita okon malain nga inogambal kontra kanimo. 22 Piro gosto namun ra nga mabatian kon ano imong isogid, ay naulaman namun nga bisan diin nga logar ginamolay ang mga tao imong sikta nga dia.”
23 Gani nagkarasogot sanda kon sano nga adlaw sanda matiripon. Pagabot ang adlaw nga andang ginkarasogtanan mas doro pa gid kaysa dati ang nagtiripon doto sa balay nga ginadayonan ni Pablo. Alin ang aga asta maggabi anang saysay ni Pablo. Ginpamatodan na kananda ang parti sa anang Ginarian ang Dios, kag ginpasanag na kananda ang parti kay Jesus sa anang ginsolat ni Moises sa Kasogoan kag sa anang mga ginsolat ang mga propita agud magtoo sanda kanana. 24 Ang iba nagpati sa anang ginambal, piro ang iba tana indi magpati. 25 Kag tungud nga indi sanda magkarasogot, nagoroli sanda. Piro bago sanda nagoroli may ginambal pa si Pablo kananda. Makon na, “Ara gid matood nagsala anang koon ang Ispirito Santo sa atun mga kaolang-olangan paagi kay propita Isaias. 26 Ay makon na,
‘Ayani ang mga tao nga dia kag konon mo sanda nga maski magiwan sanda pamati indi sanda makaintindi,
kag maski magiwan sanda sulung indi sanda makakita.
27 Tungud nga matugas anang olo ang mga tao nga dia,
Ginatakupan nanda andang mga talinga,
Kag ginpuyung nanda andang mga mata.
Ay kon indi, makakikita sanda ra andan kag makababati,
Kag maiintidian nanda kon ano ang osto,
Kag magaliso kanakun,
Kag ayadun ko sanda.’ ”
28 Makon pa ni Pablo, “Gosto ko ra isogid kanindo nga anang ambal ang Dios parti sa kalowasan ginbarita run sa mga bukun Judio; kag sanda tana magapamati gid.” [ 29 Pagkaambal dato ni Pablo nagoroli ang mga Judio nga mainit andang pagdiriskosyon.]
30 Sa sulud darwa ka toig nagtinir si Pablo sa balay nga dato nga anang ginaplitian. Kag ginbaton na ang tanan nga nagbisita kanana. 31 Gintodloan na sanda parti sa anang Ginarian ang Dios kag parti kay Ginoong Jesu-Cristo. Ara tana gid naadluki sa anang mga pagtodlo kag ara ra gid may nagbawal kanana.