Anang Solat ni Pablo sa
Mga Taga-Roma
1
Ako si Pablo nga sorogoon ni Cristo Jesus. Ako ang nagasolat dia kanindo. Ginpili ako ang Dios nga maging apostol agud iwali anang Mayad nga Barita.
Ang Mayad nga dia nga Barita ginpangako nga lagi ang Dios ang ona paagi sa anang mga propita kag nasolat sa Balaan nga Kasolatan. Dia nga barita parti sa anang Bata nga si Ginoong Jesu-Cristo. Parti sa anang pagkatao isara tana sa anang mga kaapo-apoan ni David. Piro bukun tana lang tao kondi anang Bata ra ang Dios. Dia ginpakita kanatun ang Ispirito Santo sa makakagaum nga paagi ang tana ginbanaw alin sa mga minatay. Paagi kay Cristo kag para kanana nabaton namun sa Dios ang pribilio nga maging apostol agud amun toytoyan ang tanan nga mga tao sa osto nga pagtoo kag pagsonod kanana. Kag kamo nga mga tomoloo dian sa Roma kaiban da sa mga tao nga anang gintawag agud maging mga somolonod ni Jesu Cristo.
Ako nagasolat kanindo nga dian sa Roma nga ginaigogma ang Dios kag gintawag nga maging anang mga bata.
Kabay pa nga kaloyan kamo ra gid atun Dios nga Amay kag ni Ginoong Jesu-Cristo nga mayad ra indong kaimtangan dian.
Anang Andum ni Pablo nga Magayan sa Roma
Ona sa tanan nagapasalamat ako sa akun Dios paagi kay Jesu-Cristo para kanindo tanan, tungud nga indong pagtoo ginabantog sa bilog nga kalibotan. Pirmi ko kamo nga ginapangamoyo, kag dia naulaman ang Dios nga akun ginasirbian nga tuduk sa akun tagiposoon sa akun pagwali ang Mayad nga Barita parti sa anang Bata. 10 Pirmi ko ra nga ginapangamoyo kanana nga kon maimo itogot na run da nga makaayan ako dian kanindo. 11 Mabaul gid akun andum nga makita ko kamo agud makataw ako ra kanindo ang ispiritoanun nga bindisyon, agud maparigun kamo. 12 Akun gostong ambalun, nga kamo kag ako makalipay kag makaparigun sa isara kag isara paagi sa anang pagtoo ang isara kag isara sa Dios.
13 Mga kabogto, gosto ko nga maulaman nindo nga kon kapira ako ron magplano nga magayan dian kanindo, garing pirmi nga indi makadayon. Gosto ko nga makaayan dian ay basi pa lang nga may mga tao nga maboligan ko ra nga magtoo kay Cristo, pario ang natabo sa ibang mga tao nga bukun Judio sa mga logar nga akun ginaayanan. 14 Ay may katungdanan ako nga magwali sa tanan nga tao, sa mga may tinonan kag sa ara, kag sa mga may aram kag sa ara. 15 Maman dan nga bukun lang maistan akun andum nga makawali ra ang Mayad nga Barita kanindo nga dian sa Roma.
Anang Gaum ang Mayad nga Barita
16 Ara ako nauya sa akun ginawali nga Mayad nga Barita. Ay maman dia anang ginagamit ang Dios sa paglowas sa tanan nga nagatooona anay sa mga Judio, kag dadi pati run da sa mga bukun Judio. 17 Ay ginapakita ang Dios sa Mayad nga Barita nga ang tao ginabilang na nga matarung paagi lang gid sa pagtoo. Sono sa kasolatan, “Ang tao nga ginabilang ang Dios nga matarung tungud sa anang pagtoo maman ang may kaboi nga ara kataposan.”
Anang Sala ang Tao
18 Naulaman ta dia tungud nga ginapakita ang Dios nga nasilag tana sa mga malain nga ginaimo ang mga tao kontra sa anang gosto. Ang mga malain nga andang ginaimo maman ang nagaadlang sa pagkilala ang kamatoodan. 19 Ay sarang nanda maulaman ang parti sa Dios tungud nga ginpakita dia mismo ang Dios kananda. 20 Matood nga indi ta makita ang Dios, piro alin pa ang pagimo ang kalibotan, anang mga inimoan nagapakita anang ara kataposan nga gaum kag anang pagka-Dios. Gani ara sanda ibaribad kanana. 21 Bisan naulaman nanda nga may Dios, ara nanda tana ginapadungugi bilang Dios kag ara nanda ra tana ginapasalamati. Naging ara polos andang isip. Ginduluman andang mga isip nga indi makaangup ang kamatoodan. 22 Nagakoon sanda nga sanda mga maaram, piro nagagoa nga mga omang-omang. 23 Ay ara sanda nagasimba sa Dios nga ara napapatay, kondi ang mga ginimo-imo nga mga ribolto nga kaitsora ang mga tao nga napapatay, ang mga pispis, ang mga sapat nga apat andang siki, kag ang mga sapat nga nagakaramang maman andang ginasimba.
24 Tungud sa andang kalokoan nga dia ginapabayanan sanda run lang ang Dios agud imoon nanda ang mga butang nga andang nagostoan nga marisna, kag ang risolta, makauruya andang ginaimo sa isara kag isara sa andang lawas. 25 Gintalikodan nanda ang kamatoodan parti sa Dios kag ginbayloan nanda ang botig. Nagasimba sanda kag nagasirbi sa anang mga ginimo ang Dios, kag ang Dios tana nga nagimo ang tanan ginsikway nanda. Piro tana lang gid ang darayawon asta kon sano. Amin!
26 Tungud nga ang mga tao indi magkilala sa Dios, ginpabayanan na sanda run lang nga magimo ang mga butang nga kauruya nga andang naliagan. Ang mga babai nagabaliskad run andang ogali sa natoral nga paggamit andang lawas, tungud nga andang kapario nga babai andang ginaoroasawa. 27 Maman da ang mga lalaki, sa baylo nga magolid sanda sa babai, nga maman ang ogali nga natoral, gosto nanda gid nga magolid sa andang kapario nga lalaki. Kauruya andang ginaimo sa anang lawas andang mga kapario nga lalaki. Kag tungud sa andang ginaimo nga dia nga bukun tama sisilotan sanda gid ang Dios ang silot nga bagay gid kananda.
28 Kag tungud nga indi sanda magkilala sa Dios, ginpabayanan na sanda sa andang isip nga indi makapili ang tama. Gani ginaimo nanda ang mga butang nga indi dapat imoon. 29 Naging oripun sanda ang tanan nga klasi nga kalainan kag marimo nga binoatan. Mga akug. Masyado sanda ka mainggitun, nagapamatay, nagairinaway, nagapandaya, kag kon ano pa andang ginaisip nga magimo ang malain sa andang kapario. Mga manogkotso-kotso 30 kag nagaimo-imo mga sogidanun kontra sa andang kapario. Mga kaaway sanda ang Dios. Ara sanda nagataod sa andang kapario. Mga bogalun kag asdakun. Nagapangita sanda paagi agud magimo ang malain. Ara sanda nagatoman sa andang mga ginikanan. 31 Naging ara polos andang isip, indi masarigan, kag ara gid kalooy bisan pa sa andang pamilya. 32 Naulaman nanda ra nga ang Dios nagkoon nga ang mga tao nga nagaimo ang mga sala nga dia sisilotan kamatayun, piro sigi sanda pa ra gid. Kag bukun lang dan, kondi nalilipay sanda pa kon may makita sanda nga nagaimo pario andang ginaimo.