2
Anang Pagukum ang Dios
Karon, sabun magkoon kaw nga bagay ra kananda kon silotan sanda ang Dios ay masyado kalain andang ginaimo. Piro ikaw nga nagakoon toladan nagakondinar ra sa imong kaogalingun, tungud nga ginapakalain mo sanda piro ikaw maman da imong ginaimo. Naulaman ta nga matarung anang pagsintinsya ang Dios sa mga tao nga nagaimo ang mga butang nga malain. 3-4 Piro sino kaw nga nagabangdan sa iba nga maman da imong ginaimo? Sigoro imong pagsarig tungud nga ang Dios mayad, mainantoson kag mapinasinsyaun, makalibri kaw sa anang pagukum. Ara kaw bala kaulam nga tana mayad kanimo ay nagaulat tana agud maginulsul kaw kag bagoon mo imong kaboi? Piro tungud nga matugas imong olo kag indi kaw maginulsul, ginadogangan mo lang imong silot kon magabot ron ang adlaw nga ang Dios magukum. Sa adlaw nga dato makikita ang tanan nga matarung anang pagukum. Tungud nga ang Dios magabalus sa kada isara sono sa andang mga inimoan. May mga tao nga sigi andang imorat nga magimo ang mayad tungud nga ginaandum nanda nga dayawon sanda ang Dios, padungugan, kag tawan kaboi nga ara kataposan sa oring mga adlaw. Ang mga tao nga dan tawan ra gid kaboi nga ara kataposan. Piro may iba nga mga tao nga poros andang kaogalingun lang andang ginaisip. Indi sanda magsonod ang kamatoodan, kondi ang sala maman andang ginasonod. Makikita ang mga tao nga dia anang kaugut ang Dios kag maaguman anang silot. Ay ang tanan nga mga tao nga nagaimo ang malain papinitinsyaun gid nga mayad ang Dios, ona anay ang mga Judio piro pati run da ang mga bukun Judio. 10 Piro ang mga tao tana nga nagaimo ang mayad, dayawon kag padungugan ang Dios, kag maging mayad andang kaimtangan, ona ra anay ang mga Judio piro pati run da ang mga bukun Judio. 11 Tungud nga pario anang pagukum ang Dios sa tanan nga tao.
12 Ang mga tao nga nagaimo sala doraun ang Dios, bisan ara sanda kaulam ang parti sa anang Kasogoan ni Moises. Ang mga tao tana nga nakaulam anang Kasogoan ni Moises piro sigi pa ra gid andang imo sala, ukuman sanda ra ang Dios, piro ang Kasogoan mismo anang gamitun sa anang pagukum kananda. 13 Tungud nga bukun ang mga tao nga nagapamati lang ang Kasogoan anang ibilang ang Dios nga matarung, kondi ang mga tao tana nga nagatoman anang ginasogo ang Kasogoan. 14 Ang mga bukun Judio ara kaulam ang Kasogoan. Piro kon ginaimo nanda ra ang nasolat sa Kasogoan, nagagoa nga miski ara nanda naulami ang Kasogoan, naulaman nanda ra kon ano andang dapat imoon. 15 Andang ginaimo nga mayad nagapakita nga ang ginatodlo sa Kasogoan dian da sa andang unauna. Ay andang konsinsya pati andang mga pagbarais-baisan nagapamatood kananda kon osto okon bukun andang ginaimo. 16 Kag sono sa Mayad nga Barita nga akun ginatodlo, dan ipadumdum kananda ni Jesu-Cristo sa adlaw nga tana paukumun ang Dios sa tanan nga tao. Osgaran na ang tanan andang mga sikrito nga ginaisip.
Ang mga Judio kag ang Kasogoan
17 Karon, kamo nga nagakoon nga kamo Judio, nagasarig kamo sa Kasogoan kag ginapabogal nindo pa nga kamo marapit sa Dios. 18 Naulaman nindo kon ano anang gosto ang Dios kag naulaman nindo ra kon ano ang osto, tungud nga natonan nindo sa Kasogoan. 19 Indong pagsarig kamo ang makatodlo sa mga tao nga naduluman andang isip, nga kamo ang pinakasolo nga makataw kasanag sa mga tao nga ara naulaman parti sa Dios. 20 Nagasarig kamo ra nga kamo ang manogtodlo sa mga tao nga mainay magintindi kag sa mga tao nga bago pa lang nagaompisa toon parti sa Dios. Toladato indong kaisip tungud nga ang Kasogoan gintaw kanindo ang Dios kag indong pagsarig, doto nindo naulaman ang osto nga kaaram kag kamatoodan. 21 Nagatodlo kamo sa iba, piro basi ara nindo pagtodloi indong kaogalingun? Nagatodlo kamo nga indi magpanakaw, piro kamo mismo nagapanakaw. 22 Nagatodlo kamo nga indi magpanginbabai okon magpanginlalaki, piro maman da indong ginaimo. Narimoan kamo nga mayad sa mga ribolto nga ginasimba ang mga bukun Judio, piro nagapanakaw kamo sa andang mga simbaan. 23 Nagapabogal kamo nga kamo ang nagaawid anang Kasogoan ang Dios, piro ginpakauyan nindo ang Dios tungud nga ginalapas nindo ang Kasogoan. 24 Ay ang Kasolatan nagakoon, “Tungud kanindo nga mga Judio, ang Dios ginapakalain ang mga bukun Judio.”
25 Kamo nagasarig nga kamo anang pinili ang Dios tungud sa indong pagpatori. Kag may polos manda indong pagpatori kon ginatoman nindo ang Kasogoan. Piro kon ara nindo ra ginatomana ang Kasogoan pario kamo ra lang sa mga bukun Judio nga ara natori. 26 Toladan ra sa mga tao nga bukun tinori. Kon sanda nagatoman anang ginakoon ang Kasogoan, ibibilang sanda ang Dios nga daw natori run da. 27 Gani kamo nga mga Judio pakalainun nanda tungud nga ginasoway nindo ang Kasogoan, bisan dian gid kanindo ang Kasolatan kag natori kamo. Sanda tana nagatoman ang Kasogoan bisan ara sanda natori. 28 Tungud nga ang tao bukun matood nga Judio tungud lang nga Judio anang ginikanan kag natori. 29 Ang matood tana nga Judio ay ang tao nga nagbago anang tagiposoon paagi sa anang bolig ang Ispirito Santo kag bukun tungud nga natori tana sono sa Kasogoan. Ang tao nga toladia anang kaboi, maimo nga indi tana pagdayawon ang mga tao, piro dayawon tana ang Dios.