3
Karon, sabun magkoon kamo nga kon toladato, ano ron lang anang bintaa atun pagka-Judio kag ano anang polos ang pagtori kanatun. Sa matood tana, doro anang bintaa dan kanatun. Ona-ona, kanatun ginintriga anang ambal ang Dios. Bisan matood nga may mga kapario kita nga Judio nga ara nagasonod sa anang ambal ang Dios, indi gid maimo nga indi na pagtomanun anang ginpangako ang ona. Bisan ang tanan nga mga tao botigun, ang Dios tana masarigan gid sa anang inambalan. Pario ang ginakoon sa Kasolatan,
“Mapapamatodan nga tama imong mga ginaambal,
Kag pirmi magagoa nga osto imong pagukum.”
Ta, sabun may magkoon, “Kon kami magimo ang malain, magagoa ra ang mayad, ay kon ikomparar amun ginaimo nga malain sa anang ginaimo ang Dios, makikita nga mayad manda ang Dios, gani dayawon tana. Kag kon makita ang mayad tungud sa amun ginaimo nga malain, ta kondi bukun tama kon kami silotan ang Dios tungud sa amun ginaimo nga malain.” Ang toladia nga mga ambal kalokoan. Indi dan maimo! Tungud nga kon toladan, paiwan anang pagukum sa mga tao digi sa kalibotan?
Karon, sabun magkoon sanda ra, “Mayad kon kami magbinotig tungud nga makikita ang mga tao nga kami mga botigun kag maiisip nanda nga ang Dios tana bukun botigun, gani dayawon nanda tana. Ta kondi mayad. Kag kon sa amun pagbinotig magagoa nga anang mga ambal tana ang Dios matood gid, ta basi silotan kami pa bilang makakasala?” Ang toladan nga rason nagakoon nga mayad ang magimo ang malain kon sa pagimo toladato may mayad nga magagoa. Kag sono sa mga tao nga gosto magrangga kanamun, toladan kono amun panodlo. Ang mga tao nga toladan bagay gid nga silotan ang Dios.
Ang Tanan nga Tao parario nga Makasasala
Sigoro nagaisip kamo nga mas mayad kita kaysa mga tao nga bukun Judio. Bukun matood dan! Ginpasanag ko ron nga ang tanan nga tao, Judio man okon bukun, parario nga makasasala. 10 Kag maman ra gid anang koon ang Kasolatan:
“Ara gid miski sangka tao nga matarung;
11 Ara miski sino nga osto anang pagkaintindi sa Dios, kag ara may nagaimorat nga magkilala kanana.
12 Ang tanan nga tao nagpabulag sa matood nga dalan kag naging ara polos sa Dios.
Ara gid may nagaimo ang mayad miski sangka tao.”
13 “Andang tilaok pario sa bokas nga rulubungan nga maboro ay poros panloko ang nagagoa sa andang baba.”
“Kon sanda magambal, andang dila daw may dalit ang dalitan nga magkal.”
14 “Poros masarakit nga mga panompa ang nagagoa sa andang baba.”
15 “Kag maistan lang nga dipirinsya mapamatay nga lagi.
16 Miski diin sanda magayan nagapangrangga kag nagadara kalisud.
17 Kon parti sa mayad nga pagkaraiban ara sanda gid may naulaman.”
18 “Kag ara sanda gid kaadluk sa Dios.”
19 Karon, naulaman ta nga kon ano anang ginakoon ang Kasogoan, ginakoon kanatun nga mga Judio nga ginsakup sa Kasogoan. Gani indi kita makakoon nga bukun kita sirilotan. Ang tanan nga tao sa kalibotan mapanabat ra gid sa Dios tungud sa andang mga sala. 20 Ay ara gid tao nga ibilang nga matarung ang Dios paagi sa anang pagsonod sa Kasogoan, tungud nga ginalapas na pirmi. Ang Kasogoan gintaw agud ipakita sa tao nga tana makasasala.
Ang Paagi Kon Paiwan Ginapakamatarung ang Dios ang mga Tao
21 Piro dadi ginpaulam kita run ang Dios kon paiwan kita maging matarung sa anang panulung. Dia nga pagpakamatarung bukun paagi sa pagsonod sa Kasogoan, kag ginapamatodan dia ang Kasogoan mismo pati ang mga propita ang ona. 22 Ang tao ginapakamatarung ang Dios kon magtoo kay Jesu-Cristo. Kag ang Dios ara pinilian. Gani ang bisan sino nga magtoo kay Jesu-Cristo pakamaturungun na. 23 Ay ang tanan nga tao obos gid nagkasala kag nagkolang sa anang kasadya ang Dios. 24 Piro tungud sa anang kalooy ang Dios ginbilang na kita nga matarung paagi kay Cristo Jesus nga nagtobos kanatun, kag dia rigalo ang Dios. 25 Ginpadara tana ang Dios digi sa kalibotan agud ialad na anang kaboi para kanatun, kag tungud sa anang dogo nga ginola mapapatawad kita sa atun mga sala kon kita magtoo kanana. Ginimo dato ang Dios agud ipakita nga matarung tana, tungud nga ang ona midyo sa ginapabayanan na lang anang sala ang mga tao, ay mainantoson tana. Dapat ginsilotan sanda. 26 Piro dadi ginalad na anang kaboi ni Cristo para sa tanan agud ipakita na nga tana matarung. Tungud sa anang ginimo nga dia nagagoa nga matarung ang Dios kon ginabilang na gani nga matarung ang bisan sino nga nagatoo kay Jesus.
27 Gani ara gid may makapabogal. Kon ginapakamatarung kita ang Dios tungud sa atun pagsonod ang Kasogoan, makapabogal kita. Piro ang matood tana indi kita makapabogal tungud nga ginapakamatarung kita ang Dios paagi sa atun pagtoo. 28 Ay nagapati kita nga ang tao ginapakamatarung ang Dios paagi sa anang pagtoo kag bukun nga makon sa anang pagsonod ang Kasogoan. 29 Kon bukun matood dia, ang Dios Dios lang ang mga Judio kag bukun Dios ang mga bukun Judio. Piro anang Dios tana ra ang mga bukun Judio. 30 Ay may sangka Dios lang. Kag ibilang na nga matarung ang mga Judio kon sanda magtoo kay Jesus, kag maman da anang imoon sa mga bukun Judio kon sanda magtoo ra kay Jesus. 31 Dia ara nagakaologan nga ginabali ara ta run ang Kasogoan, kondi ginasonod ta anang osto nga katoyoan.