4
Si Abraham bilang Alimbawa
Bilang alimbawa kon paiwan ginapakamatarung ang Dios ang mga tao, sulungun ta bala si Abraham nga atun pinakaolang kag kon ano anang nakita parti digi. Ay kon tana ginpakamatarung ang Dios tungud sa anang mga inimoan, andan may ipabogal tana. Piro ang matood tana, ara tana may ipabogal sa Dios. Naulaman ta dia tungud nga ang Kasolatan nagakoon nga si Abraham nagtoo sa Dios kag tungud sa anang pagtoo ginbilang tana ang Dios nga matarung. Ang tao nga nagapangobraan ginasoolan. Anang sool indi mabilang nga rigalo tungud nga dato ginpangabudlayan na gani. Piro kita ginabilang ang Dios nga matarung tungud sa atun pagtoo kanana nga nagapakamatarung sa makasasala, kag bukun tungud sa atun mga inimoan. Maman ra dia anang gostong ambalun ni David ang magkoon tana nga masoirti ang tao nga ginabilang ang Dios nga matarung bisan ara tana nagasonod sa anang Kasogoan ang Dios.
Kabay makon na,
“Masoirti ang mga tao nga andang mga sala ginpatawad kag ara run ginadumduma ang Dios
Masoirti manda ang tao nga anang mga ginimo nga malain indi run gid pagisipun ang Ginoo.”
Anang mga ginambal nga dia ni David bukun lang para sa mga Judio nga mga tinori kondi para ra sa mga bukun Judio. Naulaman ta dia tungud nga nasambit ta run ang Kasolatan nga nagakoon nga si Abraham nagtoo sa Dios kag tungud sa anang pagtoo ginbilang tana ang Dios nga matarung. 10 Kag kano dia natabo? Kabay ang pagbilang kanana nga matarung natabo bago tana gintori. 11 Gintori tana run lang ang ori bilang tanda nga tana matarung run sa panulung ang Dios tungud sa anang pagtoo, nga natabo gani bago tana natori. Maman dan nga si Abraham naging ispiritoanun nga tatay ang tanan nga ara natori piro nagatoo sa Dios; kag tungud sa andang pagtoo ginabilang sanda ra nga matarung. 12 Kag naging tatay tana ra ang mga natori, bukun nga makon tungud lang sa natori sanda, kondi tungud nga nagatoo sanda pario atun kaolang-olangan nga si Abraham bago tana gintori.
Anang Pangako ang Dios Nabaton paagi sa Pagtoo
13 Ang Dios nagpangako ang ona kay Abraham nga ang kalibotan maging ana, okon para sa anang mga kaliwat. Dia nga pangako ara pagimoa ang Dios tungud nga gintoman ni Abraham anang mga sogo ang Dios kondi tungud nga matarung tana paagi sa anang pagtoo. 14 Kon ang mga nagapasakup sa Kasogoan maman lang ang makaangkun anang ginpangako nga dia ang Dios, ara run polos atun pagtoo sa Dios, kag ara ra polos anang pangako ang Dios tungud nga ara may makasonod ang Kasogoan. 15 Kag tungud gani nga indi masonod ang mga tao ang Kasogoan, ang Kasogoan maman ang naging kabangdanan kon basi ginasilotan sanda ang Dios. Piro kon ara Kasogoan, kondi ara ra paglapas.
16 Gani nakita ta nga anang pangako ang Dios ginabasi sa pagtoo, agud maging rigalo dato ang Dios kag agud maging sigorado nga mababaton ang tanan nga mga kaliwat ni Abraham, abir kon sanda mga Judio nga nagasonod ang Kasogoan okon bukun, basta nagatoo sanda pario kay Abraham. Ay si Abraham maman ang naging pinakatatay ang tanan nga nagatoo, Judio okon bukun. 17 Kabay sa Kasolatan nagambal ang Dios kay Abraham nga tana imoon na nga pinakatatay ang mga tao sa sari-sari nga mga nasyon. Gani sa panulung ang Dios tana atun pinakatatay. Kag ang Dios nga gintooan ni Abraham maman ra ang Dios nga nagataw kaboi sa mga patay kag nagapagoa ang ara pa. 18 Bisan ara run gid pagsarig nga makabata, nagtoo pa ra gid si Abraham nga tomanun ang Dios anang ginpangako kanana nga tana makabata. Gani sa anang pagtoo nga dato, tana naging tatay ang mga tao nga alin sa iba-ibang nasyon, sono gid sa anang koon ang Dios kanana. 19 Sa tyimpo nga dato mga sanggatos ron ka toig anang idad, kag naulaman na nga masyado tana run ka malam kag imposibli run nga makapabata tana pa. Naulaman na ra nga anang asawa indi ra makabata tungud nga bawas si Sara. Piro bisan toladato ara nagroya anang pagtoo sa Dios. 20 Ara tana gid nagdoda sa anang pangako ang Dios, kondi nagtoo tana. Gani ginpabaskug tana ang Dios. Kag gindayaw na ang Dios 21 tungud nga lobos gid anang pagsarig nga ang Dios sarang magtoman anang ginpangako. 22 Gani tungud sa anang pagtoo ni Abraham ginbilang tana ang Dios nga matarung. 23 Piro ang ginsolat sa Kasolatan nga “ginbilang tana nga matarung” ginsolat bukun lang para kay Abraham, 24 kondi para ra kanatun. Kita ibilang ra nga matarung kon nagatoo kita sa nagbanaw atun Ginoong Jesus alin sa mga patay. 25 Si Ginoong Jesus ginpatay tungud sa atun mga sala. Pagkatapos ginbanaw tana dayon agud ibilang kita nga matarung.