5
Mayad run atun Rilasyon sa Dios
Karon, tungud nga ginabilang kita run ang Dios nga matarung ay nagtoo kita kay Jesu-Cristo, mayad run atun rilasyon sa Dios. Dia natabo tungud sa anang ginimo atun Ginoong Jesu-Cristo. Paagi kanana kag tungud sa atun pagtoo nakabaton kita run anang kalooy nga dia ang Dios, kag nalilipay kita sa paglaum nga makakaiban kita ra sa anang mataas nga katungdanan. Kag bukun lang dan, kondi nalilipay kita sa atun mga pagantos, ay naulaman ta nga paagi sa mga kalisud nagiging mainantoson kita. Kag kon kita mainantoson nalilipay ang Dios kanatun, kag kon ang Dios nalilipay kanatun may paglaum kita nga mayad atun paraaboton. Kag indi maimo nga indi ta mabaton atun ginalauman nga dia tungud nga paagi sa Ispirito Santo nga ginpadara kanatun naulaman ta nga ginaigogma kita nga mayad ang Dios.
Isipa nindo bala anang gogma ang Dios kanatun. Ang kita ara gid sarang maimo agud makalibri sa silot, si Cristo napatay para kanatun nga mga makasasala sa oras nga ginpili ang Dios. Mabudlay makakita ang tao nga magtaw anang kaboi para sa tao nga matarung. Sigoro may mga tao nga magpangas taw andang kaboi para sa mayad nga tao, piro malaka gid. Piro si Cristo nagtaw anang kaboi para kanatun bisan ang kita makasasala pa. Doto ginapakita ang Dios kon paiwan gid anang pagigogma kanatun. Kag tungud nga dadi ginbilang kita run ang Dios nga matarung paagi sa anang dogo ni Cristo mas nasisigoro ta run gid nga tungud kay Cristo malilibri kita sa anang silot ang Dios nga maabot. 10 Ang ona kita anang kaaway ang Dios, piro tungud sa anang pagkapatay anang Bata napabalik run atun mayad nga rilasyon kanana. Kag kon toladan, dadi nga kita anang amigo ron, nasisigoro ta nga indi na kita pagsilotan, ay si Cristo ara lang napatay kondi naboi roman. 11 Kag bukun lang dan kondi nalilipay kita kag nagadayaw sa Dios paagi sa atun Ginoong Jesu-Cristo tungud nga paagi kay Cristo dadi nga lagi napabalik run atun mayad nga rilasyon kanana.
Si Cristo kag si Adan
12 Ang sala nagsulud digi sa kalibotan tungud sa anang paglapas ni Adan anang sogo ang Dios, kag anang sala nga dato maman ang nagdara kamatayun. Maman dan nga nagabot ang kamatayun sa tanan nga tao, tungud nga ang tanan nga tao nagkasala. 13 Ay bago itaw ang Dios ang Kasogoan sa mga tao nagakasala sanda run nga lagi, garing tungud nga ara pa ang Kasogoan ara pagisipa gid nga mayad ang Dios andang mga sala kaisa kon ang Kasogoan dian kananda. 14 Piro alin sa anang tyimpo ni Adan asta sa anang tyimpo ni Moises, ang tanan nga tao nagkarapatay bisan ara sanda nakaimo sala nga pario anang ginimo ni Adan, ay ginlapas na gid anang ginsogo ang Dios kanana.
Si Adan nga dia daw anang anino ang tao nga maabot. 15 Piro iba ang darwa nga dia, tungud nga anang kalooy ang Dios iba sa anang paglapas ni Adan. Matood manda nga anang paglapas ni Adan nagdara kamatayun sa doro nga mga tao, piro mas labaw pa gid anang kalooy ang Dios kag anang rigalo nga nagabot sa doro nga mga tao paagi sa sangka tao nga si Jesu-Cristo. 16 Iba anang rigalo ang Dios kon ikomparar sa anang sala ni Adan. Anang sala ni Adan nagdara silot, piro tungud sa anang ginimo ni Cristo, miski doro atun ginimo nga mga sala, ginbilang kita ang Dios nga matarung. 17 Karon kon tungud sa anang sala ang sangka tao nga dia nga si Adan ang tanan nga tao mapapatay, mas makatiringala ang risolta anang ginimo ang sangka tao nga si Jesu-Cristo. Ay ang mga tao nga magbaton anang kalooy ang Dios paagi kanana ibilang ang Dios nga matarung, kag magaari sanda nga may kaboi nga ara kataposan. 18 Gani nakikita ta nga tungud sa anang ginimo nga malain ang sangka tao, ang tanan nga tao ginsintinsyaan nga silotan. Kag tungud ra sa anang ginimo nga matarung ang sangka tao, ibilang ang Dios nga matarung ang tanan nga magtoo, kag tawan kaboi nga ara kataposan. 19 Tungud sa sangka tao nga ara nagtoman sa Dios, doro ang naging makasasala. Kag tungud ra sa sangka tao nga nagtoman sa Dios, doro anang mabilang ang Dios nga matarung. 20 Ang Kasogoan gintaw ang Dios agud makita ang mga tao nga doro andang mga pagsoway sa anang gosto, kag nagadoro pa gani kon may Kasogoan. Piro bisan nagraku ang sala, mas nagraku pa gid anang kalooy ang Dios. 21 Ang ona manda ang sala maman ang nagagaum sa tanan nga tao kag anang risolta kamatayun. Piro dadi tana anang kalooy ang Dios maman run ang nagagaum kanatun, kag anang risolta kaboi nga ara kataposan. Ay tungud sa anang ginimo ni Jesu-Cristo nga atun Ginoo kita ginabilang run ang Dios nga matarung.