6
Dadi Bago ron atun Kaboi
Ta, sabun may magkoon nga mapadayon kita run lang sa pagpakasala agud magdogang pa gid anang kalooy ang Dios kanatun. Bukun toladan! Indi maimo nga magpadayon kita sa pagpakasala tungud nga ang sala ara run labut kanatun. Naulaman nindo ra nga pagbunyag kanatun kay Jesu-Cristo nagakaologan nga kaiban kita sa anang kamatayun. Gani ang pagbunyag kanatun nagapakilala nga ang napatay si Cristo, kita napatay ra kag ginirug lubung kanana, agud kon paiwan si Cristo ginbanaw ang makagagaum nga Amay, kita magakaboi ra ang bago nga kaboi.
Kag kon kita nakakaiban kay Cristo sa anang kamatayun, sigorado gid nga matawan kita bago nga kaboi pario ang natabo kanana ang tana ginbanaw sa mga minatay. Naulaman ta nga atun dati nga pagkatao nga makasasala ginlansang run sa kros kaiban ni Cristo agud mapatay. Maman dan nga indi run maimo nga oripunun kita pa ang sala. Tungud nga kon ang tao patay run, libri tana run sa anang gaum ang sala. Kag kon kita napatay run kaiban ni Cristo, nagapati kita nga maboboi kita ra kaiban kanana. Ay naulaman ta nga tungud nga si Cristo nabanaw alin sa mga minatay, indi run maimo nga mapatay tana ruman. Ara run gaum kanana ang kamatayun. 10 Tana kaisara lang gid napatay para sa anang sala ang mga tao, kag indi run maoman. Boi tana dadi kag anang kaboi para sa Dios. 11 Gani tungud nga kamo kay Cristo ron, dapat ibilang nindo nga indong kaogalingun patay run sa pagimo ang sala, kag nagakaboi kamo ron para sa Dios.
12 Indi nindo ron gani pagtogotan nga dominarun ang sala indong lawas nga mapapatay kag indi nindo pagsonodon anang malain nga andum. 13 Ayaw nindo paggamita ang bisan ano nga parti indong lawas sa pagimo ang marimo. Indong imoon tana, iintriga nindo sa Dios indong bilog nga lawas, agud gamitun na sa mayad nga katoyoan. Kabay ginbawi kamo ron sa kamatayun kag gintawan bago nga klasi nga kaboi. 14 Gani indi maimo nga dominarun kamo pa gid ang sala. Ay ara kita run sa idalum ang Kasogoan, kondi nagasarig kita run sa anang bolig kag kalooy ang Dios.
Ang mga Nagaimo ang Mayad
15 Karon, tungud nga kita ara run sa idalum ang Kasogoan, basi kon isipun nindo nga poidi kita run magpakasala tungud nga sa idalum kita run anang kalooy ang Dios. Indi maimo dan! 16 Kabay mga oripun kita sa bisan ano nga atun ginasonod. Gani kon nagasonod kita sa sala, mga oripun kita ang sala kag ang risolta kamatayun. Piro kon kita nagasonod sa Dios, mga oripun kita ang Dios kag anang risolta dan ibilang kita nga matarung. 17 Ang ona mga oripun kamo ang sala. Piro salamat sa Dios nga dadi tinagiposoon ron indong pagtoman sa mga kamatoodan nga gintodlo kanindo. 18 Ginlibri kamo ron ang Dios alin sa sala nga nagaoripun kanindo, kag dadi ginasonod nindo ron ang matarung nga pagkaboi. 19 Ginagamit ko ang alimbawa parti sa pagkaoripun agud madali nindo nga maintindian akun gostong ambalun. Ang ona ginpaoripun nindo indong kaogalingun sa sala, kag gingamit nindo indong lawas sa pagimo ang marimo kag malain. Kag ang risolta naging malain kamo. Piro dadi tana, iintriga nindo indong kaogalingun bilang mga oripun ang matarung nga pagkaboi. Kag anang risolta dan maging diosnon kamo.
20 Ang ona ang kamo mga oripun pa ang sala, bukun kamo sakup sa katarungan. 21 Kag ano indong nabuul sa indong pagkaboi nga dato nga dadi ginakauya nindo? Anang tutugkaan lang dato kamatayun. 22 Piro dadi ginlibri kamo ron alin sa sala kag mga oripun kamo ron ang Dios. Ang indong nabubuul digi ay ang matarung nga kaboi. Kag anang tutugkaan dia kaboi nga ara kataposan. 23 Ay anang bayad ang pagpakasala kamatayun, piro kaboi tana nga ara kataposan anang ginarigalo ang Dios sa mga tao nga kay Cristo Jesus nga atun Ginoo.