7
Ara kita run sa idalum ang Kasogoan
Mga kabogto, nakaulam kamo parti sa kasogoan. Gani nasisigoro ko nga maiintindian nindo akun ipasanag kanindo nga kon ang tao patay run, ang kasogoan ara run gaum kanana. Pario bala sa babai nga may asawa. Sono sa kasogoan, ang babai indi makapakigbulag sa anang asawa mintras boi pa anang asawa. Piro kon anang asawa mapatay, libri tana run sa kasogoan parti sa mga magasawa. Gani kon magpakigolid tana sa iba nga lalaki mintras boi pa anang asawa, ginabilang nga nagapanginlalaki tana. Piro kon anang asawa patay run kag pagkatapos magpaasawa tana sa iba, ara tana nagalapas sa kasogoan, kag indi makoon nga tana nagapanginlalaki.
Nakikita ta, mga kabogto, nga ang kamatayun maman ang nagabulag sa magasawa. Toladan ra ang natabo kanindo, kamatayun ang nagpabulag kanindo sa Kasogoan. Ay pagkapatay ni Cristo sa kros, kamo napatay ra tungud nga kamo mimbro anang lawas ni Cristo. Gani ara run labut kanindo ang Kasogoan. Kon sa magasawa pa, iba run dadi indong asawa. Si Cristo nga nabanaw maman run atun asawa, sa katoyoan nga magbonga kita ang mga mayad nga boat para sa Dios. Ang ona, atun gosto lang gid atun gintoman, kag ang mga butang nga ginabawal ang Kasogoan maman pa atun naliagan nga imoon. Kag tungud nga ginimo ta ang mga butang nga dato, atun silot kamatayun. Piro dadi libri kita run sa Kasogoan tungud nga napatay kita run paagi sa anang kamatayun ni Jesus. Ara run labut kanatun ang Kasogoan nga ang ona maman ang nagaoripun kanatun. Atun pagsirbi sa Dios dadi sono ron sa ginatodlo kanatun ang Ispirito Santo, kag bukun run sa dati nga paagi nga sono sa nakasolat sa Kasogoan.
Ang Kasogoan kag ang Sala
Ta, sabun may magkoon nga kon toladato, marimo gali ang Kasogoan. Ara ako nagakoon nga marimo. Ay kon ara gani ang Kasogoan ara ko naulami kon ano ang sala. Pario abi dia, kon ara nagkoon ang Kasogoan nga “Indi kaw magkaima,” ara ko naulami nga marimo gali ang maima. Piro tungud sa sala nga digi run nga lagi ang ona kanakun, pagkaulam ko nga marimo gali ang maima, mas nagdogang pa gid gani akun kaima. Gani kon ara Kasogoan, ara kita kaulam kon ano ang ginatawag nga sala. Ang ona, nagakaboi ako nga ara Kasogoan. Piro pagkaulam ko ang Kasogoan nakita ko nga ako gali makasasala, 10 kag doto ko naulaman nga ako gali ginsintinsyaan run nga patayun. Gani ang Kasogoan nga gintaw sa toyo nga magtaw kaboi kanakun maman gid gani ang nagsintinsya kanakun nga ako patayun. 11 Ay ang Kasogoan maman ang gingamit ang sala digi kanakun agud ako madaya, kag ang risolta, nasintinsyaan ako ang kamatayun tungud nga indi ko gani masonod ang Kasogoan.
12 Ang Kasogoan sa Dios nagalin, kag ang tanan nga toromanun sa Kasogoan kanana nagalin, gani matarung, osto, kag mayad. 13 Sabun magisip kamo nga ang Kasogoan nga dato nga mayad maman gali ang nagdara kamatayun kanakun. Bukun! Ako tana ginsintinsyaan tungud sa akun sala. Kag doto nakita ta nga masyado karimo gani ang sala, ay gingamit na ang Kasogoan nga mayad para masilotan ako ang kamatayun. Gani paagi sa Kasogoan mas nakita ta kon paiwan karimo ang sala.
Ang Mayad nga Gosto ang Tao nga Imoon indi na Maimo
14 Naulaman ta nga ang Kasogoan sa Ispirito ang Dios nagalin. Piro ako tao lang nga makasasala. Akun kaalimbawa pario sa oripun nga indi makalikaw sa pagimo ang sala. 15 Indi ko maintindian akun kaogalingun. Ay ang mayad nga gosto ko nga imoon indi ko maimo, piro ang mga butang nga indi ko gosto imoon maman tana akun ginaimo. 16 Kag kon ara ako naliag nga imoon akun ginaimo nga marimo, nagakaologan nga nagakompormi ako nga tama anang ginakoon ang Kasogoan. 17 Gani kon toladan, bukun ako ang nagaimo ang marimo kondi ang sala nga nagaoli digi kanakun. 18 Ay naulaman ko nga digi kanakun, sa akun duna nga pagkatao, ara gid mayad nga nagagoa, tungud nga bisan gosto ko pa nga magimo ang mayad indi ko maimo. 19 Gani, ang mayad nga gosto ko nga imoon indi ko maimo, piro ang malain tana nga indi ko gosto nga imoon maman akun ginaimo. 20 Karon, kon ginaimo ko ang indi ko gosto nga imoon, dia nagakaologan nga bukun ako ang nagaimo dia kondi ang duna nga malain nga nagaoli digi kanakun.
21 Maman dia akun nadiskobrian kanakun: kon gosto ko magimo ang mayad ginaadlangan ako akun duna nga malain. 22 Ako tana nalilipay gid sa anang mga sogo ang Dios, 23 piro digi kanakun may nagasogo nga magimo ang kontra sa akun naulaman nga tama. Ginaoripun ako lang akun duna nga malain. 24 Kailo ako ra! Sino kabay ang makalibri kanakun sa akun makasasala nga dia nga pagkatao nga nagadara kanakun sa kamatayun? 25 Ara iba kondi ang Dios paagi sa atun Ginoong Jesu-Cristo! Salamat sa Dios!
Toladan akun kaimtangan. Akun isip nagasonod sa anang mga sogo ang Dios, piro akun lawas tana nagasonod sa duna nga ogali nga makasasala.