8
Ang Kaboi sa Ispirito Santo
Karon, ang mga kay Cristo Jesus indi run pagsilotan ang Dios, tungud nga pagkatapos nga kita naging kay Cristo Jesus ginakontrol kita run ang Ispirito Santo nga nagataw kaboi. Gani libri kita run sa sala nga nagoripun kanatun kag sa silot nga kamatayun. Ang pagtoman sa Kasogoan indi makabuul anang gaum ang sala sa atun kaboi, tungud nga kita nga mga tao maroya kag indi gid makatoman. Ang Dios maman ang nagbuul anang gaum ang sala sa kaboi ang tao. Anang ginimo, anang Bata mismo anang ginsogo digi sa kalibotan nga maging tao pario kanatun nga mga makasasala, agud maging alad para sa atun mga sala. Kag sa anang pagkatao, ginsintinsyaan ang Dios kag gintapos na anang gaum ang sala. Ginimo na dia agud anang ginapatoman ang Kasogoan matoman kanatun nga dadi ara run nagakaboi sono sa anang gosto atun duna nga ogali kondi sono ron sa anang gosto ang Ispirito Santo. Ang mga tao nga nagakaboi sono sa andang duna nga ogali ara iba nga ginaisip kondi kon paiwan masonod anang ginadikta andang duna nga ogali, piro ang mga tao tana nga nagakaboi sono sa anang toytoy ang Ispirito Santo ara ra ibang ginaisip kondi ang mga butang nga nagostoan ang Ispirito Santo. Kon anang isip ang tao ginagauman anang duna nga ogali, anang tutugkaan kamatayun. Piro kon ang mga butang tana nga gosto ang Ispirito Santo maman anang isipun pirmi, dan makakabaton tana kaboi nga ara kataposan kag malinung nga pagkaboi. Ang tao nga poros lang gid anang duna nga ogali anang ginaisip nagakontra sa Dios, ay ara tana nagatoman anang mga sogo, kag sa matood tana indi tana makatoman. Ang toladan nga mga tao nga andang duna nga ogali lang gid andang ginasonod indi gid makataw kalipay sa Dios.
Piro kamo tana ara run nagakaboi sono sa indong duna nga ogali, tungud nga kon anang Ispirito ang Dios nagaoli dian kanindo, kontrolado kamo ron ang Ispirito. Ang tao bukun kay Cristo kon ara kanana anang Ispirito ni Cristo. 10 Piro tungud nga si Cristo dian kanindo, bisan mapatay indong lawas tungud sa sala, maboboi pa ra gid indong ispirito tungud nga ginbilang kamo ang Dios nga matarung. 11 Kabay pagkapatay ni Jesus ginbanaw tana ang Dios. Karon, tungud nga anang Ispirito ang Dios nagaoli dian kanindo, ang Dios nga nagbanaw kay Cristo maman da ang magataw kaboi sa indong mga lawas nga dan nga napapatay. Kag dia imoon na paagi sa anang Ispirito nga nagaoli kanindo.
12 Gani mga kabogto, dapat sonodon ta anang gosto ang Dios kag isikway ta run atun duna nga ogali nga makasasala. 13 Tungud nga kon kamo magkaboi sono sa indong duna nga ogali, mapapatay kamo. Piro kon paagi sa bolig ang Ispirito Santo isikway nindo ang mga malain nga ginaimo indong lawas, makakabaton kamo kaboi nga ara kataposan.
Anang Mga Bata ang Dios
14 Ang tanan nga mga tao nga ginatoytoyan anang Ispirito ang Dios maman ang matood nga mga bata ang Dios. 15 Ay pagtaw kanindo ang Dios anang Ispirito, kamo naging anang mga bata. Gani ara kamo ron ginaadluki pario ang ona ang kamo mga oripun pa. Dadi, paagi sa Ispirito Santo sarang kamo ron makatawag sa Dios nga, “Tatay”! 16 Ang Ispirito Santo kaiban atun ispirito maman ang nagapamatood nga kita anang mga bata manda ang Dios. 17 Kag tungud nga kita anang mga bata ang Dios, mga manonobli kita ra ang mga butang nga ginatigana ang Dios para kanatun. Mga manonobli kita kaiban ni Cristo. Ay kon kita dadi nagaantos pario kay Cristo ang ona, magaabot ang adlaw nga padungugan kita ra nga kaiban na.
ang Paraaboton nga Imaya
18 Kon sa kanakun lang, ang mga pagantos nga dia dadi bali ara kon ikomparar sa masadya gid nga kaimtangan nga maging atun sa paraaboton. 19 Ay pati ang tanan nga ginimo ang Dios nalalangkag nga mayad sa oras nga padungugan run ang Dios anang mga bata. 20 Ay ang tanan nga ginimo ang Dios ara kaabot sa anang katoyoan; bukun nga makon andang gosto dato kondi tungud nga maman dato anang gosto ang Dios. Piro may paglaum pa, 21 ay magaabot ang adlaw nga anang mga ginimo ang Dios indi run maronot, kondi maging kaiban anang mga bata ang Dios nga malilibri sa kamatayun kag mapapabutang sa masadya nga kaimtangan. 22 Naulaman ta nga asta dadi ang tanan nga ginimo ang Dios midyo sa nagaoraroy sa kalisud. Kon sa mga nagabudus nagapasakit run. 23 Piro bukun lang sanda, kondi pati kita nga nakabaton ang Ispirito Santo bilang ona nga rigalo ang Dios nalalangkag ra mintras nagapaabot-abot kita ang adlaw nga atun mga lawas nga dia bagoon ang Dios, kag imoon na kita nga anang mga bata run gid. 24 Kita nalowas run kag ginapaabot-abot ta lang nga makomplito. Dumdumun ta nga ang paglaum indi matawag nga paglaum kon dian run ang ginalauman. Tungud nga sino pa ang malaum kon dian run? 25 Piro kon nagalaum kita sa ara pa dian kanatun, magaulat kita nga may pagantos.
26 Kag tungud nga kita maroya, ang Ispirito Santo nagabolig kanatun. Indi kita kaulam magpangamoyo ang osto, maman dan nga ang Ispirito Santo nagapakitloy sa Dios para kanatun sa paagi nga indi mamitlang. 27 Kag tungud nga nakaulam ang Dios kon ano ang sa tagiposoon ang tao, nakaintindi tana ra kon ano anang gostong ambalun ang Ispirito Santo; ay ang Ispirito Santo nagapakitloy sa Dios para sa anang mga bata, kag sono sa anang kabubutun ang Dios.
28 Naulaman ta ra nga ang tanan nga nagakaratabo ginaimo ang Dios para sa kaarayadan ang mga nagaigogma kanana nga anang mga ginpili sono sa anang katoyoan. 29 Ay ang ona pa nga lagi naulaman run ang Dios kon sino anang magiging mga bata. Kag ginplano na run nga lagi nga makapario-pario sanda sa anang Bata nga si Jesus, agud tana maging panganay sa doro nga mga magkarabogto. 30 Gani ang mga tao nga anang napili run nga lagi ang ona ana nga gintawag nga maging anang mga bata; kag ang mga tao nga anang gintawag ana nga ginbilang nga matarung; kag ang mga tao nga anang ginbilang nga matarung ana nga ginpadungugan.
Anang gogma ang Dios
31 Karon, kon isipun ta ang mga butang nga dia, makakoon kita nga ang Dios nagaapin kanatun, kag ara may makaiwan kanatun. 32 Anang Bata mismo ara na gani pagikawan, kondi ginalad na agud mapatay para kanatun nga tanan. Kag tungud nga anang Bata mismo gintaw na, indi maimo nga indi na itaw kanatun ang bisan ano. 33 Ara may makakoon nga kita nga anang mga pinili ang Dios may sala, ay ang Dios mismo ang nagakoon nga kita ara run sala. 34 Ara ra may makakoon nga kita sirilotan, ay si Cristo Jesus mismo ang ginsilotan kag napatay para kanatun, kag bukun lang dan kondi ginbanaw tana kag dadi doto sa anang too ang Dios nga nagpakitloy sa Dios para kanatun. 35 Ara may makapabulag kanatun sa anang pagigogma ni Cristo. Miski magagi kita sa mga pagantos, sa mga kalisud, mga pagingabot, mga gutum, mga kapobriun, mga piligro, kag bisan patayun pa, nasisigoro ta nga palangga kita pa ra gid ni Cristo. 36 May nakasolat sa anang Kasolatan ang Dios nga nagakoon,
“Tungud sa amun pagtoo kanimo, nakakabutang kami pirmi sa piligro nga kami patayun ang mga tao. Midyo kami sa mga karniro nga paratayun.”
37 Piro miski toladato pa atun pagkabutang, masasarangan ta nga atobangun paagi sa anang bolig ni Cristo nga nagaigogma kanatun. 38-39 Nasisigoro ko gid nga ara may makapabulag kanatun sa anang gogma ang Dios nga anang ginpakita paagi kay Cristo Jesus nga atun Ginoo. Ang kaboi digi okon ang kamatayun, ang mga angil okon mga dimonyo, ang nagakaratabo dadi okon ang magakaratabo sa paraaboton, ang mga may gaum, ang mga dian sa ibabaw okon sa idalum ang kalibotan, okon miski anono pa nga mga butang nga ginimo ang Dios indi makapabulag kanatun sa anang gogma.