9
Ang Dios kag ang mga Israelita
Karon may isogid ako pa kanindo, kag dia matood; ay ako kay Cristo kag ara ako nagabotig. Akun konsinsya nga ginagauman ang Ispirito Santo nagapamatood ra nga matood akun isogid, nga bukun lang maistan akun kasubu kag paginanakit akun tagiposoon tungud sa akun mga kasimanwa kag kadogo. Kon maimo lang mas gosto ko pa nga ako anang sompaun ang Dios kag ipabulag kay Cristo kon dia maging paagi nga sanda makalibri sa silot. Doro andan andang bintaa bilang mga Israelita. Ginangkun sanda ang Dios nga anang mga bata; ginpakitaan sanda ang Dios anang makasorolaw nga prisinsya; kananda anang mga kasogtanan; gintaw na ra kananda ang Kasogoan; gintodloan na sanda ang osto nga pagsimba kanana; doro anang mga ginpangako kananda; mga kaapo-apoan sanda ang mga tao nga ginpili ang Dios ang ona; kag sa andang lai nagalin si Cristo ang tana nagpakatao, Dios nga makagagaum sa tanan kag darayawon asta sa ara kataposan! Amin.
Piro bisan ara nanda napolosi ang mga pribilio nga dia, dia ara nagakaologan nga ara pagtomana ang Dios anang ambal, tungud nga ara pagpilia ang Dios ang tanan nga Israelita. Bukun ang tanan nga mga kaliwat ni Abraham ginbilang nga anang kaliwat gid. Kabay nagkoon ang Dios kay Abraham nga ang mga bata lang ni Isaac anang kilalaun nga anang mga kaliwat. Dia nagakaologan nga bukun tanan nga anang kaliwat ni Abraham ginabilang nga anang bata ang Dios, kondi ang ginbata lang gid sono sa anang ginpangako kay Abraham ang kikilalaun nga anang mga bata ang Dios. Ay maman dia anang pangako ang Dios kay Abraham; makon na, “Mabalik ako digi sa masonod nga toig kag si Sara magabata lalaki.”
10 Kag paagi sa anang darwa ka bata ni Rebeca kag atun kaolang-olangan nga si Isaac ginpakita ra ang Dios nga bukun tanan nga anang kaliwat ni Abraham ginabilang na nga anang mga bata. 11-12 Bago nagbata si Rebeca sa kapid nga dato, nagkoon nga lagi ang Dios kanana nga “Ang gorang magasirbi sa anang libayun.” Ginambal na dia ang ara sanda pa gani kaimo mayad okon malain. Ay gosto na itodlo nga kon tana magpili ang tao ara tana nagabasi sa andang mayad nga mga inimoan kondi sono sa anang gosto. 13 Nagakoon ra ang Kasolatan,
“Ginigogma ko si Jacob,
Piro ara ako naliag kay Esaw.”
14 Ta, sabun may magkoon nga bukun osto anang ginaimo ang Dios. Bukun tama dan. 15 Ay toladia anang koon ang Dios kay Moises ang ona: makon na, “Kaloyan ko ang gosto ko nga kaloyan kag kanogonan ko ang gosto ko nga kanogonan.” 16 Gani anang mga bindisyon ang Dios bukun tungud sa anang gosto okon anang ginaimo ang tao, kondi sono lang gid sa anang kalooy ang Dios. 17 Pario sa nasambit sa Kasolatan parti sa anang koon ang Dios sa Faraon (ari ang Egipto), makon, “Ginimo ko ikaw nga ari, agud paagi sa akun imoon kontra kanimo maipakita ko akun gaum, kag agud akun aran makilala ang tanan nga tao sa bilog nga kalibotan.” 18 Gani bukun lang nga ginakaloyan ang Dios ang gosto na nga kaloyan, kondi ginaimo na ra nga sotil ang mga tao nga gosto na magpasotil.
Anang Kasilag kag Kalooy ang Dios
19 Karon, sigoro may makon kanindo nga kon toladato, ta basi masisilag pa ang Dios sa mga tao tungud sa andang pagkasala, ay indi sanda makakontra sa anang gosto. 20 Toladia akun makasabat: sino kaw gid nga masabat toladan sa Dios? Kita anang mga inimoan lang ang Dios, gani indi kita makariklamo kanana kon basi ginimo na kita nga toladia. 21 Pario bala sa manogimo ang koron. Pagosto tana kon ano anang gosto nga imoon sa lapok nga anang ginaawidan. Kon gosto na, libri tana magimo darwa ka klasi nga koron sa lapok nga dato, ang isara ispisyal kag ang isara ordinario lang.
22 Toladato ra sa Dios. Bisan matood nga gosto na ipakita anang gaum kag anang kasilag sa mga makasasala, ginaagoantaan na pa ra gid nga antosan anay ang mga tao nga dapat run andan nga silotan. 23 Ginaimo na dia tungud nga gosto na ra nga ipakita kon pira kabaul anang kaayad sa mga tao nga anang ginakaloyan, nga anang ginpriparar alin ang ona pa nga lagi para padungugan. 24 Kag kita gani maman ang mga tao nga dan nga anang gintawag, bukun lang alin sa mga Judio kondi pati sa mga bukun Judio. 25 Ay toladia anang koon ang Dios doto sa solat ni Oseas,
“Ang mga tao nga bukun akun,
Tawagun ko nga akun mga tao.
Kag ang ara ko ginaigogmaa dato anay,
Igogmaun ko.
26 Kag ang mga tao nga ginkonan ko nga, ‘Kamo bukun akun mga tao,’
Sanda tatawagun nga anang mga bata ang Dios nga boi.”
27 Dagi ra tana anang ambal ni Isaias parti sa mga Israelita: makon na, “Bisan maging pario ang baras sa baybay anang kadoro anang kaliwat ni Israel, maistan lang kananda ang malolowas. 28 Ay madali kag maidid anang imoon ang Dios nga pagsintinsya sa mga tao sa kalibotan.” 29 Si Isaias ra ang nagkoon, makon na,
“Kon kita nga mga Israelita ara pagkalooyi ang Dios nga Makakagaum,
Ara gid andan may nabilin kanatun,
Kondi nagkaradora kita pario sa natabo sa mga tao sa Sodoma kag Gomorra.”
Ang Israel kag ang Mayad nga Barita
30 Akun gostong ambalun maman dia: ang mga bukun Israelita nga ara nagimorat nga maging matarung maman anang ginbilang ang Dios nga matarung tungud nga nagtoo sanda. 31 Piro ang mga Israelita tana nga nagimorat nga magsonod sa Kasogoan para maging matarung sa panulung ang Dios ara nanda naabot. 32 Basi kabay toladato? Tungud nga sa baylo nga magtoo ang mga Judio kay Jesu-Cristo, nagsarig sanda sa andang mga mayad nga inimoan. Nasandad sanda sa bato nga sarandadan. 33 Pario gid anang koon ang Dios sa Kasolatan, makon na,
“Nagbutang ako ang bato nga sarandadan ang mga tao sa banwa ang Sion.
Dato nga bato magapadagpa kananda.
Piro ang mga tao tana nga magtoo sa bato nga doto indi gid magnusul.”