10
Mga kabogto, gosto ko gid nga akun mga kapario nga mga Israelita malowas, kag dia ginapangamoyo ko sa Dios. Ako mismo makapamatood nga matandus sanda sa pagsirbi sa Dios, garing lang bukun sono sa kamatoodan. Ay ara nanda naulami anang paagi ang Dios agud ang tao maging matarung. Andang ginimo tana, nagimorat sanda sa andang kaogalingun nga paagi kag ara nanda pagsonoda anang paagi ang Dios. Ara nanda naintindii nga ang Kasogoan tugka lang kay Cristo, ay paagi sa anang ginimo ni Cristo, ang tagsa-tagsa nga nagatoo kanana maman lang ang ginabilang nga matarung.
Ang Kalowasan para sa Tanan
Toladia anang ginsolat ni Moises parti sa mga tao nga mabibilang nga matarung paagi sa andang pagsonod sa Kasogoan: “Ang tao nga nagasonod sa tanan nga nakasolat sa Kasogoan makaangkun kaboi nga ara kataposan.” Piro toladia ra tana ang ginakoon sa mga tao nga mabibilang nga matarung paagi sa andang pagtoo, “Indi kaw magisip nga kita magiging matarung kon may magayan sa langit” (agud bulun si Cristo). “Indi ka ra magisip nga kinanglan may maglosong sa idalum gid” (agud bulun si Cristo alin sa mga patay). Kondi nagakoon doto nga,
“Anang ambal ang Dios marapit kanimo,
Dian gid sa imong baba kag sa imong tagiposoon.”
Kag anang ambal nga dia ang Dios ara iba kondi parti sa pagtoo nga amun ginawali: nga kon isogid mo nga si Jesus maman ang Ginoo kag nagatoo kaw sa imong tagiposoon nga ginbanaw tana ang Dios sa mga patay, malowas kaw. 10 Ay ang tao ginabilang ang Dios nga matarung kon nagatoo tana tuduk sa anang tagiposoon. Kag kon magsogid tana sa iba parti sa anang pagtoo, malowas tana. 11 Pario anang koon sa Kasolatan, “Ang nagatoo kanana indi gid magnusul.” 12 Kag dia nga pangako para sa tanan, Judio man okon bukun Judio, tungud nga ang Ginoo, Ginoo ang tanan, kag mayad tana gid sa tanan nga nagapangayo bolig kanana. 13 Ay nagakoon ang Dios sa Kasolatan, “Ang bisan sino nga magpangayo bolig sa Ginoo malowas.”
14 Piro paiwan makapangayo bolig kanana ang mga tao kon ara nanda tana ginatooi? Kag paiwan sanda makatoo kanana kon ara sanda pa makabati parti kanana? Kag paiwan sanda ra makabati kon ara may magsogid kananda? 15 Kag paiwan ra makapanaw kag magsogid ang mga manogbarita kon ara sanda pagpadaraan? Sono sa Kasolatan, “Ang kasadya kon nagaarabot ang mga nagadara ang Mayad nga Barita.” 16 Piro may mga tao nga ara nagbaton ang Mayad nga Barita. Pario anang koon ni Isaias, makon na, “Ginoo, daw ara gid may nagapati sa amun ginawali.” 17 Digi makakoon kita ra nga ang tao magatoo lang kay Cristo kon mabatian na ang kamatoodan parti kanana. Kag ang kamatoodan mababati na lang kon may nagatodlo parti kay Cristo.
18 Karon, may dian sigoro nga mapamangkot kon bala nakabati ang mga Judio anang ambal ang Dios. Indi maimo nga ara sanda kabati. Tungud nga nagkoon sa Kasolatan, “Nabatian andang limug sa bisan diin nga logar. Kag andang mga sogid nagarabot sa bilog nga kalibotan.” 19 Basi kon may magkoon ra nga sigoro ang mga Israelita ara kaintindi. Indi ra maimo nga ara sanda kaintindi. Tungud nga sa anang solat ni Moises makon ang Dios kananda, “Papangimonon ko kamo sa mga tao nga bukun Israelita. Masisilag kamo tungud nga ipakita ko akun kalooy sa mga tao nga ang ona ara kakilala kanakun.” 20 Nagambal ra ang Dios kananda paagi kay Isaias. Kag pagambal dia ni Isaias ara tana gid pagadluki sa mga tao. Makon na,
“Nakita ako ang mga tao nga ara nagapangita kanakun,
Kag bisan ara sanda nagapamangkot parti kanakun ginpakilala ko kananda kon sino ako.”
21 Kag parti sa mga Israelita makon na, “Sigi akun ulat kananda nga magbalik kanakun piro indi sanda, ay masyado katugas andang olo kag mga sotil.”