11
Anang Kalooy ang Dios sa mga Judio
Indi kita magisip nga tungud nga ang mga Judio ara nagtoo, ginsikway run ang Dios anang ginpili nga nasyon. Ara na sanda pagsikwayan. Ay ako mismo Israelita, si Abraham akun ginalinan kag mimbro ako sa anang tribo ni Benjamin. Ang Dios ara nagasikway sa mga tao nga anang ginpili alin pa ang ona. Nadumduman nindo ang istorya sa Kasolatan parti kay Elias? Kabay nagriklamo tana sa Dios parti sa anang ginaimo ang Israel? Makon na, “Ginoo, ginpamatay nanda imong mga propita, kag ginpangrangga nanda ang mga altar nga ginaaladan ang mga alad para kanimo. Ako ron lang ang nabilin nga nagasimba kanimo kag ginaimoratan nanda ako ra nga patayun.” Piro ano anang sabat ang Ginoo? Makon na, “May ginapasala ako pa nga bali 7,000 ka mga Israelita nga ara gid nagsimba sa dios-dios nga si Baal.” Dan toladan ra sa atun tyimpo nga dia. May nabilin pa ra nga mga Judio nga nagatoo sa Dios, ay sanda ginpili na tungud sa anang kalooy. Ang pagpili kananda ara pagbasian sa andang mga inimoan kondi sono lang sa anang kalooy ang Dios; tungud nga kon ginabasi sa anang mga ginaimo ang tao, indi run dia makokoon nga kalooy.
Ta, makakoon kita nga ang mga Judio ara kabaton andang ginaandum nga sanda ibilang ang Dios nga matarung. Anang ginpili lang ang Dios ang nakabaton andang ginaandum tungud nga ginapatugas anang olo ang kadoroan sa kamatoodan. Pario anang koon ang Kasolatan parti kananda, “Midyo ginpakatorog sanda ang Dios, kag asta dadi indi sanda kaulam ang tama kag indi kaintindi ang kamatoodan.” Si David may ginambal ra parti kananda. Makon na, “Kabay pa nga andang ginasilibrar nga Pista kag mga alad maman ang magpasandad kag magsiud kananda, kag doto sanda balusan ang Dios. 10 Kabay pa nga makarabolag sanda agud indi sanda makakita ang tama. Kag kabay pa nga indi pagbulun ang mabugat nga andang ginapasan agud magborogtot sanda pirmi.”
11 Ang mga Judio nasandad ay ara sanda nagtoo kay Cristo. Ta ano kabay, nagakaologan bala dato nga dayon ron gid andang pagbagsak? Ara! Kondi tungud sa andang pagsoway natawan lang kaigayonan ang mga bukun Judio agud malowas sanda. Kag kon makita dato ang mga Judio maiinggit sanda dayon kananda, gani matoo sanda ra. 12 Ta, kon anang pagsoway kag anang kakolangan ang mga Judio nagtaw doro nga kaarayadan sa mga tao sa bilog nga kalibotan, mas doro pa gid nga kaarayadan ang maging risolta kon makomplito ang mga Judio nga dapat magtoo kanana.
Anang Kalowasan ang mga Bukun Judio
13 Karon, dagi akun iambal kanindo dian nga mga bukun Judio. Ako ginimo ang Dios nga apostol para kanindo nga bukun Judio agud ibarita ko kanindo ang parti kay Cristo. Kag ginakabig ko nga importanti ang obra nga dia nga gintaw kanakun, 14 ay basi pa lang nga mainggit kanindo akun mga kapario nga mga Judio kag ang iba kananda magtoo ra agud malowas. 15 Ay kon ang pagtalikod ang Dios sa mga Judio maman ang naging kabangdanan nga ang iba nga mga tao sa kalibotan nakarapit kanana, naulaman nindo kon ano ang maging risolta kon ang mga Judio batonon roman ang Dios, maging pario sanda sa mga patay nga nagkarabanaw ron.
16 Anang kaalimbawa ang mga Judio pario dia: kon ang sangka pisang nga tinapay ialad sa Dios, nagakaologan nga ginalad run da ang bilog nga tinapay nga ginpisangan. Kag kon anang gamot ang kaoy ana ang Dios, pati anang mga sanga ang kaoy nga dato ana ra ang Dios. Gani kon si Abraham naging ana ang Dios, pati anang mga kaapo-apoan naging ana ra ang Dios. 17 Ang mga Judio pario ra sa kaoy nga olibo nga ginasagod ang Dios. May mga sanga sa olibo nga dato nga ginpangotod, kag kamo nga mga bukun Judio pario sa mga sanga ang talonon nga olibo nga ginbuul ang Dios kag ginsogpon na dayon sa anang ginpangotodan nga mga sanga. Gani dadi nakairug kamo ron sa mga kaarayadan nga gintaw ang Dios sa mga Judio. 18 Piro indi kamo magisip nga mas mayad kamo kaysa mga sanga nga dato nga ginpangotod. Dumdumun nindo nga kamo sanga lang. Bukun kamo anang ginasarigan ang gamot agud maboi, kondi kamo ang nagasarig sa gamot agud maboi.
19 Sabun may magkoon kanindo, “Tay basi ginpangotod sanda kag kami ang gintakud kon bukun kami mas mayad kaysa kananda?” 20 Ginpangotod sanda tungud nga ara sanda nagtoo kay Cristo kag kamo ang gintakud tungud nga nagtoo kamo. Gani indi kamo magpabogal, kondi magdaan-daan kamo. 21 Tungud nga kon ginpangotod ang Dios ang natoral nga mga sanga nga ara iba kondi ang mga Judio, mas madali ang pagpangotod kanindo, ay kamo anang mga sanga lang ang talonon nga olibo. 22 Digi ta makikita anang kaayad ang Dios kag anang kaisug. Maisug tana sa mga tao nga indi magtoo kanana, piro mayad tana kanindo, kon nagapabilin kamo sa anang kalooy. Kon indi, pangotodon na kamo ra. 23 Kag kon ang mga Judio indi run magpatugas kondi magtoo ron da, isogpon na sanda ruman sa anang pono, tungud nga sarang dan nga imoon ang Dios. 24 Ay kon kamo nga mga bukun Judio ginpangotod sa indong talonon nga pono kag gintakud dayon sa kaoy nga bukun talonon bisan bukun dato ang natoral, mas madali pa gid sa Dios nga ibalik ang mga ginpangotod nga mga sanga sa andang ginalinan nga kaoy.
Anang Kalooy ang Dios para sa Tanan
25 Mga kabogto ko kay Cristo, gosto ko nga maulaman nindo ang kamatoodan nga ara pa naulami ang mga tao, agud indi kamo magisip nga midyo kon sino kamo ron gid. Anang pagpatugas ang mga Israelita agi lang kag bukun nga makon asta kon sano kondi asta lang gid sa oras nga ang mga bukun Judio nga dapat magtoo kanana makomplito. 26 Pagkatapos dan malolowas ang mga Israelita, pario anang ginakoon sa Kasolatan,
“Magaalin sa Sion ang Manlolowas,
Bulun na ang tanan nga kalainan sa anang mga kaliwat ni Jacob.
27 Kag maman dia akun kasogtanan kananda,
patawadun ko andang mga sala.”
28 Tungud nga ang kadoroan nga mga Judio indi magtoo sa Mayad nga Barita, naging kaaway sanda ang Dios agud kamo nga bukun Judio matawan kaigayonan nga malowas. Piro bisan toladato ang natabo kananda, palangga sanda pa ra gid ang Dios tungud nga sanda anang mga pinili nga mga tao. Ay ginpangako na nga lagi sa andang mga kaolang-olangan nga palanggaun na andang mga kaapo-apoan. 29 Kag ang Dios ara nagaoman sa anang isip parti sa anang ginapili kag ginabindisyonan. 30 Ang ona, kamo nga mga bukun Judio ara nagtoman sa Dios. Piro dadi tungud nga ang mga Judio ara nagtoman kanana, ginkaloyan kamo ang Dios. 31 Kag toladan ra ang matatabo kananda. Matood nga dadi ara sanda nagatoman sa Dios. Piro tungud nga ginakaloyan na kamo, magaabot ra gid ang adlaw nga sanda kaloyan na ra. 32 Ay gintogotan ang Dios nga ang tanan nga tao maging oripun sa andang mga sala agud ipakita na sa tanan anang kalooy.
Pasalamat sa Anang Kaayad ang Dios
33 Makatiringala gid anang kaayad ang Dios! Indi ta maabot isip anang kaaram kag anang naulaman! Sino lang ang makaintindi anang mga ginaimo kag anang mga paagi? 34 Pario anang ginakoon ang Kasolatan,
“Ara may nakaulam kon ano anang ginaisip ang Ginoo,
Kag ara may makakoon kanana kon ano anang dapat imoon.
35 Ara kita sarang itaw kanana
Agud mabibilang nga may baralusun tana kanatun.”
36 Ay ang tanan nga butang nagalin sa Dios, kag ginimo paagi kanana kag para kanana. Dayawon ta tana asta sa ara kataposan! Amin.