12
Ang Pagpangaboi bilang Kristiano
Gani mga kabogto, tungud sa anang mga kalooy ang Dios kanatun, nagapakitloy ako kanindo nga ialad nindo indong kaogalingun bilang boi nga alad sa Dios. Iintriga nindo indong kaogalingun sa pagsirbi kanana sono sa anang maliagan. Toladan ang osto nga pagsimba sa Dios. Indi kamo magsonod sa anang ogali ang mga tao digi sa kalibotan nga dia. Indong imoon tana, togoti nindo ang Dios nga bagoon na indong isip, agud maulaman nindo anang kabubutun ang Dioskon ano ang mayad, kag osto kag kon ano gid anang gosto.
Tungud sa anang kalooy ang Dios gintawan na ako awtoridad nga magpalapnag anang mga panodlo. Maman dan nga ginaambalan ko kamo nga tanan nga indi kamo magisip nga daw kon sino kamo ron gid, kondi isipun nindo ang osto kon ano indong mga abilidad sono sa pagtoo nga gintaw ang Dios kanindo. Ay kon paiwan nga atun lawas may doro nga parti, kag ang kada parti may ana-ana nga obra, kita nga mga tomoloo toladan ra. Bisan matood nga doro kita, sangka lawas kita lang ni Cristo, kag nagaarangut-angut kita sa isara kag isara. Kag tungud nga ang kada isara kanatun may ana-ana nga abilidad nga nabaton sono sa anang kalooy ang Dios, gamitun ta anang gintaw nga dan. Kon may gintawan abilidad sa pagsogid anang ambal ang Dios, imoon na sono sa anang pagtoo. Kag kon may gintawan abilidad sa pagsirbi sa anang kapario, dapat magsirbi tana; kon sa pagtodlo, dapat magpanodlo; kon sa paglaygay, dapat magpanglaygay; kon sa pagtaw sa mga malisud, maging mayad nga manogtaw; kon sa pagdomara, magdomara nga may katandus; kag kon sa pagbolig sa mga nalisudan, magbolig nga may kalipay.
Kinanglan atun pagigogma minatood gid. Likawan ta ang malain, kag imoon pirmi ang mayad. 10 Bilang magkarabogto kay Cristo magirigogmaan kita gid, kag magtaraodan sa isara kag isara. 11 Magpatandus kita kag indi magtinamad; magsirbi kita sa Ginoo nga tuduk gid sa atun tagiposoon. 12 Kag tungud nga may paglaum kita nga mayad atun paraaboton, dapat maging malipayun kita pirmi. Agoantaun ta lang ang mga kalisud, kag pirmi kita gid nga magpangamoyo. 13 Boligan ta atun mga kapario nga tomoloo sa andang mga kinanglanun. Kag padayonon ta sa atun balay ang mga taga-ibang logar nga ara darayonan.
14 Ipangamoyo nindo sa Dios nga bindisyonan na ang mga tao nga nagaingabot kanindo. Indi nindo ipangamoyo nga silotan sanda ang Dios, kondi ipangamoyo nindo nga bindisyonan. 15 Magirug kamo kalipay sa mga nagakalipay, kag kon may mga nagakasubu, magirug kamo ra sa andang kasubu. 16 Indong pagtratar sa isara kag isara dapat parario. Indi kamo magpabogal kondi magpakigkaiban ra sa mga tao nga manaba andang kaimtangan. Indi kamo magisip nga kon sino kamo gid.
17 Kon may magimo malain kanindo indi kamo magbalus ang malain. Kondi ipakita nindo pirmi sa mga tao nga gosto nindo lang nga magimo ang mayad. 18 Asta sa maabot indong masarangan, imorati nindo nga ara gid golo indong pagpakigkaiban sa tanan nga tao. 19 Mga pinalangga, indi kamo gid magbalus malain, kondi pabayanan nindo nga ang Dios maman ang magsilot kananda. Ay nagakoon ang Dios sa Kasolatan, “Ako ang baala magbalus; ako ang masilot.” 20 Sono ra sa Kasolatan toladia indong imoon: “Kon imong kaaway ginagutum, pakauna; kon ginawaw, painuma. Tungud nga kon imoon mo dia mauuya tana sa anang ginaimo kanimo.” 21 Indi kamo magpadaug-daug sa malain, kondi daugun nindo ang malain paagi sa pagimo ang mayad.