13
Atun Obligasyon sa mga Opisyalis ang Gobyirno
Ang kada isara kanindo dapat magpasakup sa mga nagadomara atun banwa, tungud nga ang paggobyirno alin sa Dios kag ang mga nagadomara ginbutang ang Dios sa andang poisto. Ang mga tao nga nagapangontra sa gobyirno nagapangontra sa anang ginbuut ang Dios, gani sisilotan sanda. Kon mayad atun ginaimo, ara kita dapat kaadlukan sa mga nagadomara kanatun. Piro kon nagaimo kita ang malain, dan dapat kita nga adlukan. Gani kon indi mo gosto nga adlukan sa mga nagadomara, magimo kaw ang mayad, kag dan dayawon kaw pa nanda. Ginabutang sanda ang Dios sa andang poisto para sa atun kaarayadan. Piro kon nakaimo kaw ang malain, dapat adlukan kaw manda, tungud nga may gaum sanda sa pagsilot kanimo; ay ang Dios maman ang nagbutang kananda dian agud silotan ang mga nagaimo malain. Gani dapat magpasakup kita sa atun gobyirno; bukun lang nga tungud sa ginaadlukan kita sa silot, kondi tungud nga naulaman ta ra nga maman dia ang dapat ta nga imoon. Maman ra dan ang kabangdanan kon basi nagabayad kita atun bowis, ay ang mga manogdomara mga sorogoon ang Dios nga nagapangabudlay para gid sa mga butang nga dia. Gani bayadan nindo indong mga barayadan sa iba-ibang klasi nga bowis. Kag taodon nindo kag padungugan ang mga may awtoridad.
Atun Obligasyon sa Isara kag Isara
Indi nindo pagpaboayun indong otang bisan kino, loas sa otang nga buut sa pagirigogmaan sa isara kag isara. Ay ang nagaigogma sa anang isigkatao nakatoman ang Kasogoan. Ay ang mga sogo pario ang “Indi kaw magpanginbabai okon magpanginlalaki, indi kaw magpatay, indi kaw magpanakaw, indi kaw magkaima,” kag ang iba pa nga mga sogo sarang matingub sa sangka sogo lang nga nagakoon, “Igogmaa imong isigkatao pario imong pagigogma sa imong kaogalingun.” 10 Kon ginaigogma ta atun isigkatao, ara kita nagaimo malain kananda. Maman dan nga kon kita may pagigogma natoman ta run ang bilog nga Kasogoan.
11 Dapat nindo nga imoon dia, tungud nga naulaman nindo nga oras run dia nga kamo dapat magbogtaw. Ay atun kalowasan mas marapit run gid dadi kaysa dato anay nga kita nagompisa nga magtoo kay Jesu-Cristo. 12 Midyo sa gabi digi sa kalibotan nga dia tungud sa sala. Piro dadi kasanagun run da kag madali run lang magmora ang adlaw. Gani indi ta pagimoon ang malain nga atun ginaimo ang ona, kondi bilang mga tao nga nasanagan run paagi sa kamatoodan batokan ta ang malain. 13 Tungud nga nasanagan kita run, dapat magkaboi kita nga ara gid kasawayan. Indi kita magsari palingin okon magirug sa mga magolo nga mga kinalipay. Indi kita ra magolid sa bukun atun asawa okon magimo ang ano pa nga mga malain. Indi kita ra magirinaway okon magiringgitan. 14 Anang ogali ni Ginoong Jesu-Cristo ang dapat makita sa indong kaboi. Kag indi nindo pagtawan logar indong duna nga ogali nga magimo ang malain.