14
Indi nindo Pagpakalainun ang Iba
Batona nindo ang tao nga maroya anang pagtoo, kag ayaw nindo pagpoyai anang mga pagparatiun. May mga tomoloo nga nagapati nga poidi makasura bisan ano, kag may mga tomoloo ra tana nga maroya pa nga andang ginasura laswa lang. Ang tomoloo nga nagasura bisan ano lang indi dapat magpakanaba sa tomoloo nga anang ginasura laswa lang gid, kag ang tomoloo nga laswa lang anang ginasura indi ra dapat magukum sa nagasura bisan ano lang. Ay sanda nga darwa pario nga ginbaton ang Dios, kag sa Dios sanda mapanabat. Gani sino kaw nga magukum sa anang sinakupan ang iba? Anang Agalun lang gid ang sarang makakoon kon anang ginaimo mayad okon bukun. Kag maimo na gid man ang mayad, ay ang Ginoo maman ang magabolig kanana.
May mga tao nga nagakoon nga may mga adlaw nga mas importanti kaysa ibang adlaw. Kag may dian ra nga nagakoon nga ang tanan nga adlaw parario lang. Ang kada isara dapat magimo lang kon ano sa anang pagpati ang osto sa panulung ang Dios. Kon ang tao may ginapalabi nga adlaw, ginaimo na dato para sa Ginoo. Kag ang tao nga nagakaun bisan ano, ginaimo na ra dato para sa Ginoo, tungud nga nagapasalamat tana sa Dios sa anang ginakaun. Ang iba tana ara nagakaun ang iba nga karaunun ay para ra dato sa Ginoo, kag nagapasalamat sanda ra sa Dios. Ara bisan sino kanatun nga mga tomoloo ang nagakaboi okon napapatay para sa anang kaogalingun, kondi para sa Ginoo. Kon kita naboboi, naboboi kita para sa Ginoo, kag kon kita mapatay, para ra sa Ginoo. Gani maboi kita man okon mapatay, sa Ginoo kita pa ra gid. Maman dan nga si Cristo napatay kag nabanaw dayon, agud maging Ginoo tana ang mga boi kag mga patay. 10 Gani indi kamo magpakanaba okon magukum sa indong mga kabogto kay Cristo. Ay kita nga tanan magaatobang sa Dios kag tana ang magakoon kon atun ginaimo mayad okon bukun. 11 Tungud nga nagakoon tana sa Kasolatan, makon na, “Ako ang Ginoo nga boi. Gani magaabot ra gid ang adlaw nga ang tanan nga tao magalood kanakun kag kikilalaun nanda tanan nga ako Dios.” 12 Maman dan nga nasisigoro ta nga ang kada isara kanatun magapanabat gid sa Dios sa anang mga ginimo digi sa kalibotan.
13 Gani indi kita run magsari ukum sa isara kag isara. Atun imoon tana, iwasan ta ang mga butang nga maging kabangdanan nga magkasala atun kabogto kay Cristo. 14 Tungud nga ako kay Ginoong Jesus ron, naulaman ko nga ara pagkaun nga marimo. Piro kon may tao nga sa anang pabutang may pagkaun nga bawal, ta kondi indi na dapat pagkaunun. 15 Karon, kon tungud sa imong ginakaun mararangga anang pagtoo imong kabogto, tay ara kaw ron nagaigogma kanana. Si Cristo nagpanginmatay para ra kanana, gani ayaw pagranggaa anang pagtoo tungud sa imong ginakaun. 16 Miski ginakabig nindo nga indong ginaimo bukun marimo, ayaw nindo pagimoa kon dato magapakalain kanindo. 17 Ay anang Ginarian ang Dios bukun parti sa pagkaun kag paginum, kondi parti sa matarung nga kaboi, mayad nga rilasyon sa isara kag isara, kag kalipay nga alin sa Ispirito Santo. 18 Ang bisan sino nga nagasirbi kay Cristo sa toladia nga paagi maman anang naliliagan ang Dios, kag ginataod tana anang isigkatao.
19 Gani imoratan ta gid nga indi kita makaimo ang mga butang nga magarangga atun mayad nga pagkaraiban. Dapat parigunun ta ang isara kag isara sa anang pagtoo sa Dios. 20 Ayaw pagranggaa anang ginlowas ang Dios tungud sa imong pagkaun. Sarang makaun ang tanan nga klasi nga pagkaun, piro kon tungud sa imong pagkaun magakasala ang iba, dan ang marimo. 21 Ang mayad tana nga imoon, indi kaw magkaun karni okon maginum ang mga irinumun nga karilingin okon magimo ang bisan ano nga maging kabangdanan nga magkasala imong kabogto. 22 Dapat ikaw ron lang kag ang Dios ang nakaulam parti sa imong pagpati sa mga butang nga dia. Malipayun ang tao nga ara ginakondinara anang konsinsya sa anang mga ginaimo nga sono kanana mayad. 23 Piro kon nagadoda tana nga basi kon marimo anang ginakaun, dan nagakasala tana sa Dios tungud nga ara na ginasonoda anang pagpati. Kon ginaimo ta ang butang nga sono sa atun pagpati bukun mayad, dan sala.