15
Magpasonaid kita sa mga Maroroya
Kita nga mga mabaskug sa pagtoo dapat magpasonaid kag magbolig sa atun mga kaiban nga maroya pa. Bukun nga atun gosto lang atun isipun, kondi isipun ta ra anang kaarayadan atun kapario nga tomoloo, agud magrigun da anang pagtoo. Bisan gani si Cristo ara magangad anang kaogalingun nga kaarayadan. Kondi sono sa nasolat sa Kasolatan makon na sa Dios, “Anang mga insolto ang mga tao kanimo ginbatyag ko.” Kag ang tanan nga nasolat sa Kasolatan ang ona ginsolat agud makatodlo kanatun. Paagi gani sa Kasolatan ginatodloan kita nga agoantaun ang mga kalisud kag ginaparigun atun paglaum nga mayad atun paraaboton.
Kabay pa nga ang Dios nga nagapabaskug kanatun nga agoantaun ang mga kalisud kag nagataw paglaum magbolig ra kanindo nga magorogyon kamo bilang mga somolonod ni Cristo Jesus, agud magtiribyog kamo nga magdayaw sa Dios kag Tatay atun Ginoong Jesu-Cristo.
Mayad nga Barita para sa mga Bukun Judio
Kamo ginbaton ni Cristo, gani batona nindo ra indong kapario nga tomoloo agud madayaw ang Dios. Ang kabangdanan kon basi ginsogo si Jesus sa pagsirbi sa mga Judio ay bukun lang sa pagpakita nga ang Dios masarigan sa pagtoman anang mga pangako ang ona sa andang mga kaolang-olangan, kondi agud ipakita ra sa mga bukun Judio anang kalooy ang Dios, agud magdayaw sanda ra sa Dios. Ay sono sa nakasolat sa Kasolatan makon ni Cristo sa Dios,
“Ibarita ko imong kaayad sa mga bukun Judio,
Kag magakanta ako ang mga pagdayaw kanimo.”
10 May nakasolat pa sa Kasolatan nga nagakoon,
“Kamo nga mga bukun Judio, magkalipay kamo kaiban anang mga pinili ang Dios!”
11 Kag makon pa gid doto,
“Tanan kamo nga bukun Judio, dayawa nindo ang Ginoo;
Tanan kamo nga mga tao, dayawa nindo tana!”
12 Makon pa ni Isaias,
“Sa anang mga kaapo-apoan ni Jesse
May maggoa nga magadomara sa mga bukun Judio,
Kag magasarig sanda kanana.”
13 Kabay pa nga ang Dios nga nagataw paglaum magtaw ra kanindo kalipay kag kalinung tungud sa indong pagtoo kanana, agud paagi sa anang gaum ang Ispirito Santo magadogang pa gid indong paglaum.
Ang Kabangdanan Kon Basi Toladia Anang Ginsolat ni Pablo
14 Mga kabogto, nasisigoro ko gid nga mayad kamo nga mga tao. Nasisigoro ko ra nga doro ron indong naulaman, kag sarang kamo ron maglaygay sa isara kag isara. 15 Piro sa solat nga dia ginpadumdum ko kamo parti sa pira ka butang tungud nga indi ko gosto nga malipatan nindo. Ara ako naadluki nga iambal kanindo ang mga butang nga dia, ay tungud sa anang kalooy ang Dios gintawan na ako awtoridad 16 nga magsirbi kay Cristo Jesus bilang pinakapari sa mga bukun Judio. Ginatodlo ko kananda ang Mayad nga Barita nga alin sa Dios agud maging pinakaalad sanda nga anang maliagan, nga maging ana paagi sa Ispirito Santo. 17 Kag tungud nga ako kay Cristo Jesus, sarang ako magpabogal akun naimo sa pagsirbi sa Dios. 18 Kag ara iba nga akun ipabogal kondi anang mga ginimo ni Cristo paagi kanakun, nga ang mga bukun Judio nagasonod ron kanana paagi sa akun mga pagambal kag mga inimoan, 19 sa bolig ang mga katiringalaan kag mga milagrokag dia tanan paagi sa anang gaum ang Ispirito Santo. Ang Mayad nga Barita parti kay Cristo ginwali ko bisan diin ako nagayan kag naglibot-libot ako gani alin sa Jerusalem asta sa Iliriko. 20 Andum ko gid nga magpangwalian sa mga logar nga ang mga tao ara pa gid kabati ang Mayad nga Barita parti kay Cristo, tungud nga indi ko gosto nga magwali sa mga logar nga nawalian run ang iba. 21 Kondi pario anang koon sa Kasolatan,
“Ang ara pa masogidi parti kanana makakilala;
Kag ang ara pa makabati makaangup.”
Plano ni Pablo nga Maayan sa Roma
22 Gani ara ako pa gid kaabot dian kanindo tungud nga sigi akun libot-libot sa mga banwa digi. 23 Piro dadi, tungud nga natapos ko ron akun obra sa mga logar nga dia kag tungud nga mga pira run ka toig akun andum nga makaayan dian kanindo, 24 sigoro magakirita kita run da gid. Ay akun plano maagi ako dian kanindo kon magpa-Espania ako ron. Gosto ko nga magkalipay sa pagpakigkaiban kanindo bisan maistan lang nga tyimpo bago ako magdiritso sa Espania paagi sa indong pagpatigayon sa akun biyai. 25 Piro dadi maayan ako anay sa Jerusalem agud iatud ang bolig para sa mga tomoloo doto. 26 Ay ang mga tomoloo sa Macedonia kag Acaya nagbolontad nga magaboloy agud magbolig sa mga tomoloo nga malisud doto sa Jerusalem. 27 Gosto nanda nga imoon dia. Kon sa bagay may baralusun sanda ra sa mga tomoloo sa Jerusalem. Ay kon bukun tungud sa mga tomoloo sa Jerusalem, ang mga bukun Judio nga dia ara kabaton ang mga ispiritoanun nga mga bindisyon. Gani dapat ra nga boligan ang mga bukun Judio ang mga tomoloo sa Jerusalem sa andang matiryal nga mga kinanglanun. 28 Pagkatapos nga makaintriga ko kananda ang mga bolig nga dia maapit ako anay dian kanindo bago magpa-Espania. 29 Kag nagapati ako nga pagabot ko dian, doro nga mga bindisyon atun mabaton alin kay Cristo.
30 Ta mga kabogto, tungud kay Jesu-Cristo nga atun Ginoo, kag tungud sa gogma nga gintaw ang Ispirito Santo kanatun, nagapangabay ako nga boligan nindo ako sa pagpangamoyo para kanakun. 31 Ipangamoyo nindo ako gid nga indi ako pagiwanun ang mga bukun tomoloo sa Judea, kag ipangamoyo nindo ra nga malilipay ang mga tomoloo sa Jerusalem sa bolig nga akun daraun kananda. 32 Pagkatapos, kon itogot ang Dios, makaayan ako dayon dian kanindo nga malipayun gid, kag makapawayway ako kaiban nindo. 33 Kabay pa nga obayan kamo ra gid pirmi ang Dios nga nagataw kalinung sa atun kaboi. Amin.